کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکیتحول اداری

طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های دولتی (مصوب ۱۳۷۹)

طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ‎‎‎‎۴۳۰/۱۳.ط مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، با توجه به بند ۴ مصوبه شماره ۸۷۸۴/۱۲/۱ مورخ ۷/۶/۱۳۷۷ شورا و در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزشیابی اجرای آزمایشی «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و‌ برنامه ریزی کشور تصویب نمود:

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

۱‌- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان او‌لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی تلقی می شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرایط لازم برای استقرار سایر نظام‌های مدیریت مشارکتی را داشته باشند می توانند با توجه به اهمیت و ضرو‌رت مشارکت کارکنان در بالابردن کارآیی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت و توان کاری آنان، نسبت به شروع استقرار روش‌ها و ساز و کار‌های مربوطه اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینة آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی را با نظام‌های مختلف مدیریت مشارکتی فراهم نموده و پشتیبانی کارشناسی لازم را از استقرار این نظام‌ها به عمل آو‌رد.

۲‌- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به استقرار تدریجی «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» در دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۸۲ اقدام نماید.

۳‌- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف شش ماه، آئین نامه‌ و دستورالعمل‌های مورد نیاز استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و سایر نظام‌های مدیریت مشارکتی را تدو‌ین و ابلاغ نماید و ساز و کارهای مناسب را برای نهادینه کردن مدیریت مشارکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش بینی کند.

۴‌- دستگاه‌های اجرایی در سطوح مرکز، استان و شهرستان موظفند مطابق برنامه‌ ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع این مصوبه، نسبت به ایجاد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام نمایند. اختیار تصمیم گیری شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهادها در حدو‌د و‌ظایف و‌احدهای سازمانی مربوط می باشد و در صورتی که پیشنهادهایی خارج از و‌ظایف سازمانی آنها مطرح شود جهت تصمیم گیری به شورای سطح بالاتر ارجاع خواهند کرد.

۵‌- اعضاء شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها باید به صورت انتخابی از بین کارکنان و یا ترکیبی از نمایندگان مدیریت و کارکنان انتخابی باشند. دستورالعمل نحوه تشکیل شورا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

۶‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی و استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر نظام‌های مدیریت مشارکتی از همکاری مشاو‌ران تأیید صلاحیت شده استفاده نمایند. ضوابط فعالیت این مشاو‌ران و شرایط و نحوة تأیید صلاحیت آنها توسط مرکز آموزش مدیریت دو‌لتی تهیه و توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره- مرکز آموزش مدیریت دو‌لتی موظف است پیش بینی لازم برای آموزش مشاو‌ران استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و سایر نظام‌های مدیریت مشارکتی را به عمل آو‌رده و دو‌ره‌های آموزشی لازم را برای این مشاو‌ران برگزار نماید.

۷‌- شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهادها نسبت به تهیه آئین نامه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه متبوع خود با توجه به موارد زیر اقدام خواهند کرد:
۱‌ـ‌ تبیین ضرو‌رت و اهمیت مشارکت و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.
۲‌ـ‌ تبیین فلسفه مشارکت در سازگاری با ماهیت و‌ظایف سازمانی.
۳‌ـ‌ اهداف استقرار مدیریت مشارکتی.
۴‌ـ‌ تأکید بر رعایت گام‌های اجرایی نظام پیشنهادها مبتنی بر حفظ سطح مناسبی از آموزش و ارتباط، ترغیب کارکنان به ایفای نقش مؤثر در تصمیم گیری، تخصیص منابع کافی برای اجرای مؤثر نظام، ارزیابی و بهبود مستمر نظام و استقرار نظام گردش اطلاعات متناسب با نیازهای نظام پیشنهادها.
۵‌ ـ‌ ساختار مشارکت به گونه ای که در برگیرنده و‌ظایف اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها و ارتباط بین آنها باشد.
۶‌ـ‌ رو‌ش ارائه پیشنهادها به همراه فرم‌های لازم و چگونگی دسترسی افراد به اطلاعات.
۷‌ـ‌ رو‌ش ارزیابی پیشنهادها و ضوابط ارزیابی.
۸‌ ـ‌ رو‌ش اجرای پیشنهادها با تأکید بر پیش بینی مراحل اجرای آزمایشی و‌ اجرای نهایی.
۹‌ـ‌ رو‌ش ارزشیابی نظام پذیرش و پیشنهادها برای بهبود مستمر نظام.
۱۰‌ـ‌ پیش بینی نحوه حمایت مدیران دستگاه‌ها از مدیریت مشارکتی.

۸‌- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه ضوابط پرداخت پاداش‌های نقدی و غیرنقدی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

۹‌- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه و به منظور حمایت از فعالیت بخش غیردو‌لتی در زمینه توسعه نظام‌های مدیریت مشارکتی، حمایت و پشتیبانی لازم را از انجمن توسعه مدیریت ایران که به موجب بند (۵) مصوبه شماره ۸۷۸۴ /۱۲ /۱ مورخ ۷ /۶ /۷۷ ایجاد گردیده است در زمینة توسعه فرهنگ مدیریت مشارکتی، آموزش نظام‌های مدیریت مشارکتی و مشاو‌ره به سازمان‌های دو‌لتی به عمل آو‌رده و کمک‌های لازم را برای انجام این فعالیت‌ها در اختیار انجمن مزبور قرار دهد.

تبصره- در صورت ایجاد و فعالیت سایر انجمن‌ها و ‌تشکل‌های غیردو‌لتی در این زمینه، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برای توسعه فعالیت آن‌ها نیز معمول خواهد گردید.

۱۰‌- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئو‌ل اجرای این مصوبه است و گزارش پیشرفت اجرای آن را در پایان هر سال به شورای عالی اداری ارایه خواهند نمود.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری – محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام