کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (مصوب اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ۲۰۰/۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱)

در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۹۷/۹/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به استناد بند ۹ ماده ۶ این مصوبه، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی در چهار فصل مشتمل بر موارد ذیل، تدوین و تصویب شد.

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

فصل اول: اختصارات، تعاریف و کلیات

فصل دوم: تشکیل جلسات و اداره کارگروه تعامل‌پذیری  و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

فصل سوم: تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

فصل چهارم: سایر

فصل اول- اختصارات، تعاریف و کلیات

ماده۱- اختصارات

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود:

۱-۱ کارگروه: کارگروه تعامل‌پذیری موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

۱-۲ شورا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات.

۱-۳ دبیر شورا: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۱-۴ دبیرخانه: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۱- ۵ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.

۱-۶ خوشه‌های خدمت: تعریف مندرج در ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و اصلاحات بعدی آن 

۱-۷ پایگاه‌های اطلاعاتی پایه: تعریف مندرج در بند سوم ماده یک آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

۱- ۸ امضای الکترونیکی: تعریف مندرج در باب اول قانون تجارت الکترونیکی

۱- ۹ مهر زمانی: تعریف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲- اعضا کارگروه تعامل‌پذیری

اعضاء کارگروه بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن تعیین شده یا می‌شود.

فهرست اعضا به شرح زیر است:

۱-۲ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)

۲-۲ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی

۳-۲ نماینده قوه قضاییه

۴-۲ نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

۵-۲ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶-۲ نماینده وزارت اطلاعات

۷-۲ نماینده وزارت کشور

۸-۲ نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور

۹-۲ نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا

۱۰-۲ نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا

۱۱-۲ نماینده هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۱۲-۲ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه

۱۳-۲ رؤسای خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد

۱۴-۲ دستگاه مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد

۱۵-۲ دستگاه مقصد (بهره‌بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد           

ماده۳- نحوه عضویت

۱-۳ بالاترین مقام دستگاه اجرایی عضو یکی از معاونین یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی را به عنوان نماینده ذیربط به کارگروه پیشنهاد و حکم انتصاب توسط رییس کارگروه برای یک دوره دو ساله صادر خواهد شد

۲-۳ اعضای حقیقی کارگروه توسط رییس کارگروه تعامل‌پذیری  تعیین و برای یک دوره دو ساله به عضویت کارگروه منصوب می‌شوند.

۳-۳ رؤسای خوشه خدمات، دستگاههای متولی پایگاه اطلاعات پایه و دستگاه مقصد (بهره‌برداری) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط

تبصره ۱- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی غیر عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنابر دعوت رییس کارگروه، در جلسه بدون حق رای شرکت خواهند کرد .

ماده ۴- وظایف کارگروه تعامل پذیری

الف: هدف از ایجاد کارگروه

ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ذینفعان در قالب موارد پنجگانه

ب: وظایف و اختیارات کارگروه

۱-۴ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه‌های فنی؛

۲-۴ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگا ‏های اجرایی؛

۳-۴ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‌ها؛

۴-۴ تعیین دادگان(۱) برای دولت الکترونیک؛

۵-۴ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛

۶-۴ تأیید درخواست استمهال دستگاه‌های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛

۷-۴ تعیین مدل پیاده‌سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛

۸-۴ به روزرسانی فهرست پایگاه‌های اطلاعاتی پایه؛

۹-۴ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز

۱۰-۴  تعیین شیوه پخش عمومی استعلام‌های دارای کاربرد عام(۲)

۱۱-۴ تدوین پیشنهادات لازم برای شکل‌گیری بستر‌های قانونی مربوط به مراجع ذیربط

——————————————————

(1) Data Set
(2) تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی

 

فصل دوم- تشکیل جلسات و اداره کارگروه و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

ماده ۵- اعضای صاحب رای کارگروه تعامل پذیری

اعضاء صاحب رأی عبارتند از اعضا کارگروه مندرج در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

‌ماده ۶- رسمیت جلسات کارگروه تعامل پذیری

جلسه کارگروه تعامل پذیری  با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای صاحب رأی کارگروه تعامل پذیری رسمیت می‌یابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق دو /سوم(۲/۳) اعضای حاضر در جلسه است.

ماده ۷- وظایف اعضا

کلیه اعضا موظفند :

۱. شخصاً در جلسات شرکت نمایند.همراهی کارشناسان در معیت اعضا با هماهنگی دبیرخانه بلامانع است

۲. عدم حضور خود در جلسه را یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه به صورت کتبی یا دیگر روش‌های مورد توافق به دبیرخانه اعلام نمایند.

تبصره- در صورت سه جلسه غیبت در طول ۶ ماه، کارگروه گزارش مربوط را به‌دستگاه ذیربط و رییس مرکز ملی فضای مجازی اعلام خواهد نمود. 

ماده ۸- تشکیل جلسات کارگروه تعامل‌پذیری

جلسات کارگروه با دعوتنامه به‌امضای رییس کارگروه، حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود. تقویم برگزاری جلسات عادی بصورت شش ماهه توسط دبیرخانه به اعضا اعلام می‌گردد.

تبصره ۱- دستور جلسات براساس برنامه‌های مصوب و پیشنهادهای ثبت شده در دبیرخانه، توسط دبیرخانه تنظیم می‌گردد.

تبصره ۲- دستور جلسات عادی به همراه دعوتنامه ظرف یک هفته  و برای جلسات فوق العاده سه روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رسد.همچنین اطلاعات و اسناد مورد بررسی در کارگروه باید حداقل هفت روز کاری قبل از جلسات و بصورت الکترونیکی در اختیار اعضاء قرار گیرد.

ماده ۹- ترتیب رسیدگی در جلسات کارگروه تعامل پذیری

ترتیب رسیدگی به موضوعات جلسه براساس اولویت مندرج در دعوتنامه هر جلسه خواهدبود.

تبصره- درخصوص موضوعات فوری یا خارج از دستور، بنا به پیشنهاد حداقل ۲نفر از اعضا کارگروه تعامل‌پذیری و موافقت رییس جلسه موضوع در دستورکار جلسه قرار خواهد گرفت.

ماده۱۰- وظایف دبیرخانه

دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:

۶-۱- انجام فعالیتهای دبیرخانه ای کارگروه تعامل پذیری از قبیل:

هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات کارگروه به ایشان

تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات کارگروه

ارسال مستندات، اسناد، متن پیشنهادی مصوبات آماده طرح، مربوط برای اعضا

۶-۲- اخذ گزارش عملکرد از دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات

۶-۳- تهیه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعالیتهای کارگروه و تحقق اهداف جهت ارایه به مراجع ذیربط

۶-۴- اخذ بازخورد از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص مصوبات و دستور جلسات کارگروه

۶-۵- پایش مستمر تحقق اهداف کارگروه

تبصره- دبیرخانه پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای اجرایی را ثبت و بررسی کرده و رییس کارگروه حسب مورد موضوع را در دستور کار جلسات کارگروه قرار می‌دهد.

فصل سوم- تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

ماده ۱۱- شیوه نگهداری و بایگانی اسناد

نسخه الکترونیکی مناسب کلیه اسناد و مدارک علاوه بر روشهای رایج نگهداری اسناد دولتی، نیز تولید می‌شود. به منظور حفظ جامعیت و انکارناپذیری محتوای موجود یا تولید شده، امضای الکترونیکی معتبر و ممهور به مهر زمانی می‌شوند. این اسناد در دبیرخانه نگهداری خواهند شد.

تبصره- بایستی نسخ الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کارگروه تعامل‌پذیری که انتشار عمومی می‌یابند، با امضای الکترونیکی رییس کارگروه همراه با مهر زمانی یا فناوریهای ذیربط در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط انتشار یابد.

ماده ۱۲- امضای مستندات

دستورالعمل چگونگی امضای الکترونیکی مستندات کارگروه از جهت تعداد امضاهای الکترونیکی و مشخصات مندرج در گواهی افراد امضاکننده برای اسناد مختلف، توسط دبیرخانه تهیه و به تأیید کارگروه می‌رسد.

ماده ۱۳- طبقه‌بندی مستندات

مرجع طبقه‌بندی اوراق و اسناد کارگروه اعم از کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و مشروح مذاکرات کارگروه، رییس کارگروه است. در صورت ضرورت اعضای کارگروه به‌بهره‌برداری از آنها، بهره‌برداری با هماهنگی دبیرخانه، و تکثیر و خروج آنها نیز با مجوز رییس کارگروه تعامل‌پذیری بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱- خلاصه صورتجلسه مذاکرات و مصوبات هر جلسه کارگروه برای کلیه اعضای کارگروه به گونه‌ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می‌شود.

تبصره ۲- کلیه جلسات کارگروه ضبط صوتی و در صورت نیاز تصویری شده و نوارهای (یا فایلهای صوتی و تصویری) مزبور حفظ می‌شود تا حسب ضرورت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماده ۱۴- درج و انتشار

مصوبات هر جلسه کارگروه ظرف حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه کارگروه جهت درج و انتشار توسط رییس کارگروه به روزنامه رسمی کشور و دستگاههای ذیربط هر مصوبه ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم- سایر

ماده ۱۵- اطلاع رسانی عمومی

دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات کارگروه و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه‌بندی نمی‌باشند، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع رسانی، به طرق مناسب؛ نظیر شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه‌های صدا و سیما، نشست‌ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی کشور و افکار عمومی برساند .

تبصره- دبیرخانه موظف است تا امکان نقد یا اظهار نظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه‌بندی شده کارگروه را در شبکه‌های اجتماعی فراهم نماید.

ماده ۱۶- روشهای ارسال

دبیرخانه موظف است با به‌روزرسانی مستندات در پایگاه اطلاع‌رسانی و صندوق پست الکترونیکی اعضای کارگروه و اعلام لینک آن از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و یا ارسال فکس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نماید.

همچنین ارسال دعوتنامه‌شرکت در جلسات از همان طریق و همچنین فکس صورت می‌پذیرد.

این آیین‌نامه در ۴ فصل و ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره در اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام