کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

عدم ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

عدم ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ابلاغی به شماره ۴۷۰۶۹ت۵۱۵۱۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۵ هیات وزیران

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۶۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*شماره پرونده: هـ ع؍ ۹۹۰۱۹۶۱

* شاکی: آقای سجادکریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیات وزیران

* موضوع شکایت یا خواسته: ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ابلاغی به شماره ۴۷۰۶۹ت۵۱۵۱۴ مورخ۲۴؍۳؍۱۳۹۵هیات وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ابلاغی به شماره ۴۷۰۶۹ت۵۱۵۱۴ مورخ۲۴؍۳؍۱۳۹۵هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند مشمولین این آیین نامه را با رعایت شرایط زیر بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند

۱-وجودپست سازمانی بلاتصدی

۲-داشتن شرایط احراز مشاغل دستگاه اجرایی

۳ داشتن شرایط عمومی استخدام و تأیید گزینش.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب موردبا تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی اظهار داشته که هیات وزیران مستند به تبصره ۶ اصلاحی قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان آیین نامه ماده معترض عنه را تصویب کرده و طی آن تجویز بر جذب و استخدام مشمولین این قانون رابدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی داده است این در حالی است که تبصره ۵ قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱، بیان داشته است” کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ می توانند علاوه بر مشمولین تبصره ۴ این قانون، مقام های دوم و سوم بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.”

ومقنن در این تبصره، شرط استخدام مشمولین این قانون را با رعایت سایر قوانین و مقررات دانسته است. به عبارتی موادی چون ۴۱-۴۲-۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد مشابه در قوانین استخدامی خاص که بر ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و رقابت ایشان با سایر افراد دلالت دارد. تنفیذ شده است. از این رو مقرره معترض عنه مخالفت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و اعطاء امتیاز ناروای استخدامی بدون رعایت ترتیبات و تشریفات تصریحی مقنن در تبصره ۵ به این قانون می‌باشد. و مقرره یاد شده مخالف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی بوده و علاوه بر آن مغایر مواد ۴۱-۴۴-۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری و نیز از حیث شرعی، مخالف بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در ایجاد ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و قواعد شرعی عدالت و برابری می باشد. کما اینکه علاوه بر مغایرت های معنونه، مخالف تعداد بسیاری از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و نیز غیر معتبر شمردن امتیازات غیر قانونی تصریح داشته، می باشد. از این رو ابطال آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.یز

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱: «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۸۶ می توانند علاوه بر مشمولین تبصره (۴) این قانون، مقام های دوم و سوم بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.». همچنین به موجب ذیل تبصره (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱تصویب آیین نامه اجرایی موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون به هیئت وزیران واگذار گردیده است. هیئت محترم وزیران نیز به موجب آیین نامه یاد شده، جزئیات و ساز و کارهای اجرایی مربوطه را به تصویب رسانده است. وجواز و امتیاز استخدام دارندگان عناوین قهرمانی در خود قانون و به صراحت مورد حکم قانونگذار واقع شده است و بدون تعیین امتیازی علاوه بر شرایط جاری موضوع قوانین و مقررات مورد عمل، ضرورتی برای وضع قانون نبوده است. در واقع بدون لحاظ امتیاز فلسفه قانونگذاری برای سرباز قهرمان زیر سؤال می رود؛ زیرا بدون تصویب قانون نیز دارندگان عناوین قهرمانی به مانند سایر اشخاص می توانستند در آزمون ورودی استخدامی دستگاههای اجرایی شرکت نموده و در صورت موفقیت در آزمون به استخدام در آیند . تردیدی نیست که حکم مندرج در تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان زمانی معنا و فایده خواهد داشت که سرباز قهرمان با بهره مندی از امتیاز خاص به استخدام دولتی در آید.نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر تصور نادرست و برداشت خارج از اراده قانونگذار از مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان بوده و برخلاف ادعای شاکی، مفاد ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، دربردارنده هیچ حکمی فراتر از حکم قانونگذار در قانون یاد شده نیست، بنابراین اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

شورای محترم نگهبان طی نامه پاسخ شماره ۲۸۸۱۴ /۱۰۲مورخ۲۷؍۹؍۱۴۰۰در ارتباط با مخالفت ماده۲ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۶۹عت ۵۱۵۱۶ه مورخ ۱۳۹۵؍۶؍۲۳ هیأت وزیران با قاعده فقهی (عدل وبرابری)، در جلسه مورخ ۲۶؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد

– ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۱۹۶۱ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲ آیین­نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان به شماره ۴۷۰۶۹؍ت۵۱۵۱۴هـ (مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۵ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۷۶)، که تصویب آیین­‌نامه اجرایی موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون مذکور را به هیأت وزیران واگذار کرده است، بنابراین تصویب ماده مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره می­باشد.

ثانیاً با عنایت به اینکه مراد قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۷۶)، اعطای امتیازاتی علاوه بر امتیازات موجود در قوانین و مقررات عمومی می­باشد، بنابراین تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور که کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) را مکلف به جذب و استخدام ورزشکاران مشمول تبصره مذکور به صورت پیمانی نموده است، ورزشکاران مذکور را از طی نمودن مراحل عمومی استخدامی –از جمله آزمون استخدامی- معاف نموده و ماده مورد شکایت که به بیان این امر پرداخته، مغایرتی با قانون ندارد.

ثالثاً مطابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۸۸۱۴؍۱۰۲ (مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰) که بیان می­دارد «ماده مورد شکایت فی­نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین موضوع مغایر با شرع نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق، ماده ۲ آیین‌­نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان به شماره ۴۷۰۶۹؍ت۵۱۵۱۴هـ (مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۵ هیأت وزیران)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام