کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 539- 532 مورخ 25/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونـده :هـ ع؍ 9703608 ، 9703609 ، 9703741 ، 9703742 ، 9703743 ، 9703744 ، 9703745 ، 9703746

شماره دادنامه: 539-538-537-536-535-534-533- 9809970906010532

تاریخ: 25/8/98

* شاکیان: خانم ها: روفیا رضوانیان، هانیه حسینی نژاد، معصومه قدیمی سیاه پیرانی، معصومه همتی، محبوبه طباطبایی، سالومه قهرمانی، سحر مشفق شلمانی، سمیرا باقرزاده همگی با وکالت آقای علی شاپوری

*طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 251954 مورخ 20؍5؍97

* متن مقرره مورد شکایت:

با عنایت به دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ 18؍7؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍1393) و بخشنامه شماره 1584392 مورخ 2؍10؍1396 این سازمان، در حال حاضر تبدیل وضعیت کارکنان مشمول از قراردادی به پیمانی بر اساس ماده مذکور، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان اعلام داشته اند کارمند قراردادی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می باشند که به موجب ماده 30 بخشنامه شماره 9795؍93؍200 مورخ 19؍7؍1393 سازمان توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با توجه به قبولی در آزمون های اداری استخدامی متمرکز و طی نمودن مراحل گزینش، واجد شرایط لازم و کافی برای تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی هستند اما سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ4؍7؍96 هیأت عمومی و بدون توجه به حقوق مکتسبه اینجانبان و اینکه اثر رأی ناظر به آینده است، از تکمیل فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی امتناع می ورزد. با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 1060 الی 1080 مورخ 26؍10؍96 هیأت عمومی ، در فراز پایانی صریحاً اعلام شده با عنایت به اینکه ماده 30 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب رأی شماره 656 الی 659 مورخ 18؍7؍96 هیأت عمومی با لحاظ ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب بخشنامه باطل نشده است، لذا اثر ابطال ماده 30 بخشنامه مورد شکایت از زمان صدور دادنامه موصوف به بعد خواهد بود و شامل اینجانبان که استحقاق برخورداری از مزایای ماده 30 را پیش از صدور دادنامه مذکورکسب نموده‌ایم نخواهد شد.

مضافاً به موجب نامه شماره 20؍34823؍234؍9000 مورخ 2؍3؍97 مدیر کل محترم حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری ، صراحتاً موضوع عطف به ما سبق نشدن دادنامه مذکور و اعمال اثر آن از تاریخ صدور و دارای اعتبار بودن اقدامات قبل از تاریخ صدور و ایجاد حق مکتسبه برای اشخاص و افراد مشمول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و تعداد زیادی از کارمندان شرکت مذکور با استناد به رأی شماره 1060 الی 1080 هیأت عمومی و نامه شماره 20؍34823؍234؍9000 مورخ 2؍3؍97 مدیر کل حقوقی و مجلس دیوان و صورتجلسه مورخ 23؍2؍97 بین دیوان و سازمان امور استخدامی ، وضعیت قراردادی آنها به پیمانی تبدیل شده است.

همچنین وکیل شاکیان در پاسخ به اخطاریه نقص مدارک چنین اظهار داشته است که دادنامه مذکور و نامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍93 به علت مخالفت و نسخ صریح ماده 57 قانون برنامه سوم توسعه که جذب نیروی انسانیبه صورت رسمی و پیمانی به موفقیت پس از آزمون عمومی موکول گردیده بود و طی ماده 169 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84 و بند (ب) ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه ابطال شده، صادر شده بود. در حالی که به موجب دادنامه شماره 1060 الی 1080 مورخ 26؍10؍96 ، اثر ابطال بند 30 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍97 نه از زمان صدور (19؍7؍97) بلکه از زمان صدور رأی وحدت رویه 1060 الی 1080 یعنی تاریخ (26؍10؍96) ذکر و تأکید گردیده است. لذا متن نامه مورد شکایت که بدون توجه به اثر ابطال بند 30 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍97 از تاریخ 26؍10؍96 صادر گردیده که به اشتباه، تاریخ صدور رأی هیأت عمومی یعنی تاریخ 19؍7؍97 لحاظ نموده که صحیح نمی باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام داشته: اولاً به لحاظ حذف آزمون‌های اداری استخدامی نیروهای انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی توسط مجلس و اینکه طبق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و به امتحان یامسابقه تخصصی موکول شده است، ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری، فاقد مبنای قانونی است و ماده 30 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍93 سازمان، به همین منظور ابطال شده است. ثانیاً ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی که طی دادنامه شماره 656 الی 659 هیأت عمومی ابطال گردیده، در رأی مذکور دیوان با استناد به این امر که به موجب قانون اصلاحماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آزمون ادواری حذف شده، لذا ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور مبتنی بر قانون نیست. ثالثاً ادعای شاکیان نسبت به اینکه به مدارک وی بر اساس ماده 30 دستورالعمل مذکور پس از صدور رأی هیأت عمومی آثار لازم مترتب گردد مغایر ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. 

* پرونده در جلسه مورخ 13؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه:

اولاً: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس بند الف ماده 166 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 تاسیس و اساسنامه آن در سال 1393 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. شرکت مذکور از شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور است و صد در صد سهام آن به موجب ماده 6 اساسنامه آن متعلق به شرکت مادرتخصصی یادشده می باشد بنابراین شرکت مذکور دولتی محسوب و به استناد مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تحت شمول قانون مذکور قرار می‌دهد.

ثانیاً: ماده 30 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که مقرر داشته بود:«استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های 1381، 1383، 1384 موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 25296؍ت25086-29؍5؍1380 هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می‌باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان‌پذیر می‌باشد.» به موجب دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ 4؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ثالثاً: با توجه به اینکه رأی مذکور عطف به گذشته نشده است لذا با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که پیش از صدور رأی مذکور مراحل تبدیل وضعیت فردی براساس آزمون ادواری کاملاً انجام شده و ردیف استخدامی برای وی اختصاص یافته باشد مشمول دادنامه مذکور نخواهد بود و در غیر این صورت چنانچه مراحل استخدامی کامل نشده باشد تبدیل وضعیت وی به لحاظ اثر ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی است و نظریه کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 20؍34823؍234؍9000 مورخ 2؍3؍1397 نیز موئد همین امر است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مقرره مورد شکایت منطبق با مبانی قانونی مذکور صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام