کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

اختیار تعیین حداقل سن ورود به استخدام در بین 20 تا 40 سال

اختیار تعیین حداقل سن ورود به استخدام در بین 20 تا 40 سال (دادنامه شماره 1062 مورخ 7/12/1398 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع /9802874

شماره دادنامه : 9809970906011062

تاریخ : 7/12/98            

* شاکی: خانم هاجر رحیمی

*طرف شکایت: دانشگاه فرهنگیان- وزارت آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند 2 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بدوا صدور دستور موقت انجام مصاحبه با اینجانبه

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه فرهنگیان- وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند 2 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ترتبیت دبیر شهید رجایی از دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

2- داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1376 به بعد)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مغایرت با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر حق بر آزادی تعیین شغل

2- تعیین حداقل 18 سال و حداکثر 40 سال برای ورود به خدمت در قانون استخدام کشوری و حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال در قانون مدیریت کشوری

3- مغایرت با دادنامه شماره 1821 مورخ 13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرایط معدل و تقلیل آن

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان به موجب لایحه شماره 120/7756/50000 مورخ 13/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم و ماده 1 قانون احکام دائمی دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه ها الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی ندارد.

2- تامین نیروی انسانی از میان داوطلبان واجد صلاحیت پس از احراز شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های ثبت نام مطابق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بند ب ماده 63 قانون برنامه ششم، ماده 1 قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش و مجوز شماره 97237 مورخ 30/2/1398 سازمان اداری و استخدامی

3- مطابق ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب 6/10/90 شورای انقلاب فرهنگی، پذیرش دانشجو به شیوه مورد توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم صورت می گیرد. احراز صلاحیت نیز با وزارت آموزش و پرورش است.

4- شرایط پذیرش دانشجو مطابق ماده 3 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 86 و ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری مصوب 77 صورت می پذیرد و دانشگاه فرهنگیان در این رابطه دخل و تصرفی ندارد.

5- شرایط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر رجایی توسط مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش صادر شده و تعیین این مقررات ارتباطی به دانشگاه فرهنگیان ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 152043/810 مورخ 20/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- پذیرش دانشجو به استناد ماده 1 قانون متعهدین به خدمت صورت می پذیرد.

2- مطابق ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های اجرایی شرایطی برای استخدام در قوانین و مقررات قبلی خود داشته باشند می توانند آن را ملاک قرار دهند که در خصوص مراکز تربیت معلم قبل از تصویب قانون مزبور حداکثر سن 22 سال قانونا ملاک بوده است.

3- تعیین حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال در برای ورود به استخدام در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر اختیار دستگاه اجرایی برای انتخاب حداقل و حداکثر در طیف مزبور است. بنابراین انتخاب حداکثر 22 سال داخل در محدوده مزبور بوده و مغایر قانون نیست.

4- پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مستند به تبصره ماده 20 اساسنامه این دانشگاه مصوب شورای انقلاب فرهنگی صورت می پذیرد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به موجب لایحه شماره 20381 مورخ 2/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با عنایت به قبولی و معرفی شاکی به دانشگاه فرهنگیان، شکایت متوجه دانشگاه تربیت دبیررجایی نبوده و مطابق بند پ ماده 53 متوجه این دانشگاه نیست.

2- مطابق بند ب ماده فوق خواهان در این دعوا ذی نفع نبوده و به فرض ثبوت دعوا نیز در حق وی بلااثر است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موضوع شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 2 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1398 از این جهت که حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان را 22 سال تعیین نموده و لذا مغایر با اصل 28 قانون اساسی و ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال برای استخدام مندرج در ماده 42 مرقوم مبین اختیار برای تعیین حداقل سن ورود به استخدام در بین 20 تا 40 سال می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش مصوب سال 1369 دانشجویان مذکور از ابتدا به استخدام رسمی آزمایشی آموزش و پرورش در می‌آیند تصویب مقرره مورد اعتراض در حدود حکم قانونی می باشد و مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت ادار یا ده تن از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض است.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام