کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نحوه انعقاد قرارداد كار مشخص با کارکنان شرکتی (سال ۱۳۸۶)

نحوه انعقاد قرارداد کار مشخص با کارکنان شرکتی (بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور)

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت هاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و استانداري هاي سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهاي شاغل موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران در سال ۱۳۸۶، موارد زیر ابلاغ می شود:

۱- دستگاه هاي اجرایی می‌توانند با تمام افراد موضوع بندهاي (۱) و (۲) تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده‌اند، براساس ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند.

۲- حق‌الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرك تحصیلی نخواهد بود.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذي‌ربط پرداخت کنند.

۴- تخصیص پست سازمانی به افرادي که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد می‌شود، مجوزی ندارد.

۵- هر یک از افراد موضوع این تصویب‌نامه و دستگاه ذي‌ربط می‌توانند حداقل با ۱۵ روز اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

امیرمنصور برقعی معاون رییس جمهور و رییس سازمان

بسمه تعالی

قرارداد انجام کار مشخص موضوع شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

این قرارداد در اجراي تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بین وزارتخانه / سازمان / از طرف و آقاي / خانم فرزند به شماره شناسنامه صادره از متولد داراي مدرك تحصیلی رشته £ مجرد £ متاهل £ داراي اولاد £ خدمت سربازي انجام داده £ معاف دایم است، به عنوان طرف قرارداد به شرح زیر منعقد می شود:

۱- موضوع قرارداد:

نوع کار: به موجب این قرارداد انجام امور مشخص زیر به عهده طرف قرارداد است:

۲- محل اجراي قرارداد:

– محل اجراي این قرارداد طبق توافق طرفین در تعیین می شود.

۳- مدت این قرارداد از تاریخ تا است.

۴- حق الزحمه انجام کار مشخص به شرح عوامل زیر تعیین می شود.

الف- کارمزد بابت کارارجاعی موضوع قرارداد مبلغ ریال براي طول مدت قرارداد.

ب- بن خوار و بار

ج- حق اولاد

د- حق مسکن

هـ- سایر وجوه موضوع این بند در صورت انجام کار موضوع قرارداد و گواهی ناظر موضوع بند (۷) این قرارداد با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسور قانونی و حق بیمه تامین اجتماعی از محل اعتبار وزارتخانه / سازمان / قابل پرداخت است.

تبصره ۱- عیدي و پاداش سالانه موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ به تشخیص کارفرما در طول مدت قرارداد قابل پرداخت است.

تبصره ۲- در صورت ارجاع کار اضافی به طرف قرارداد مجموعاً تا سقف ۲۵ درصد کل قرارداد براي طول مدت قرارداد اضافه کاري تعلق می گیرد.

۵- طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر قانون تامین اجتماعی به صندوق ذي ربط واریز خواهد شد.

۶- تعهدات طرف قرارداد:

– طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند.

– طرف قرارداد اقرار می کند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ نیست.

– عقد قرارداد هیچ گونه تعهدي مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی از سوي وزارتخانه / سازمان / دستگاه اجرایی براي طرف قرارداد ایجاد نمی‌کند.

– طرف قرارداد مسوول حفظ و نگهداري وسایل و اموال و در اختیار است و در صورت ایجاد خسارت وزارتخانه/سازمان/ می تواند با تشخیص خود من جمله از محل قرارداد خسارات مربوط را جبران کند.

۷- ناظر بر اجراي قرارداد آقاي / خانم به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص می شود.

– این قرارداد در ۳ نسخه تنظیم شده که هر ۳ نسخه حکم واحد را دارد و پس از امضا و ثبت معتبر خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و نام و نام خانوادگی و امضا

امضاي طرف قرارداد     نماینده دستگاه اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام