کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

دستورالعمل نحوه به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركت‌ها

دستورالعمل تعيين تكليف و نحوه به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركت‌ها (بخشنامه شماره 135938/100 مورخ 17/8/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)

در اجراي بخشنامه شماره  70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس جمهور و پيرو آئين نامه شماره 66741/100 مورخ24/4/1385 اين سازمان و به منظور تعيين تكليف و به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركت هاي طرف قرارداد يا ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي موضوع تصويبنامه شماره  84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1384 هيات وزيران موارد زير ابلاغ مي شود:

1- آن دسته از مشمولان موضوع بند (1) تصويبنامه فوق كه داراي شرايط احراز تحصيلي و تجربي و ساير شرايط قانوني لازم براي تصدي پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي موضوع تصويبنامه مذكور هستند ، با رعايت مقررات مربوط از محل مجوزهاي استخدامي موضوع جدول ماده  (145) قانون برنامه چهارم توسعه پذيرفته مي شوند ، ضمن رعايت سهميه قانوني خاص ايثارگران و معلولان عادي و درنظر گرفتن اولويت بند (1) مصوبه مذكور كه داراي حدنصاب امتياز قبولي هستند ، به استخدام پيماني دستگاه پذيرفته مي شوند.

2- به كارگيري آن دسته از افراد مشمول بند يك (1) تصويبنامه يادشده كه به هردليل در شمول بند بالا قرار نمي گيرند ، به صورت قرارداد انجام كار يكساله (تا پايان سال1385) در قالب فرم پيوست و در چارچوب نظام پرداخت مستخدمين پيماني صورت خواهدگرفت.

3- به كارگيري افراد مشمول موضوع بند (2) تصويبنامه مزبور در سال جاري (تا پايان سال 1385) به صورت قرارداد خريد خدمت براي انجام كار معين در چارچوب مفاد فرم قرارداد پيوست ، حداكثر به ميزان پرداخت قراردادهاي منعقده با شركت هاي طرف قرارداد (سابق) مشروط به آنكه موجب كاهش دريافتي هاي قانوني افراد به كار گرفته شده مذكور نشود ، در سقف اعتبارات مصوب دستگاه ، انجام مي پذيرد.

4- دستگاه هاي مشمول موظف هستند:

الف) نسبت به تكميل فرم اطلاعات پيوست به تفكيك مشمولان بند (1) و (2) تصويبنامه فوق و ارسال به دفترهاي بخشي ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام كنند.

ب) در اجراي قسمت اخير تصويبنامه يادشده فوق و تبصره  هاي ذيل آن ، اقدامات لازم را براي تطبيق افراد موردنياز در مشاغل مربوط با رعايت ضوابط و استانداردهاي پيش بيني شده در مصوبه يادشده تا پايان سال 1385 انجام و براي سير مراحل قانوني به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

ج) به نحوي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ضمن رعايت بند ( و) تبصره  (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، همه حقوق كاركنان شاغل در شركت هاي طرف قرارداد براي انجام تكاليف بند (3) تصويبنامه شماره  84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1385 هيات وزيران طبق قوانين و مقررات مربوط و فرايند پيش بيني شده در تصويبنامه مذكور ، رعايت شود.

فرم به كارگيري نيروهاي موضوع بند (1) تصويبنامه شماره  84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران و بخشنامه شماره  70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول رياست جمهور

جدول

قرارداد خريد خدمت انجام كار معين موضوع بند2 تصويبنامه شماره  84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران

اين قرارداد در اجراي تصويبنامه شماره  84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران و آئين نامه اجرائي آن به شماره  66741/100 مورخ 24/4/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بخشنامه شماره70597/34613 م-ورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس جمهور درخصوص انعقاد قرارداد انجام كار معين با نيروهاي شاغل در فعاليت هاي بند (2) مصوبه بين وزارتخانه/ سازمان/ ……………………………. از يك طرف و آقاي / خانم …………………………………….. فرزند …………………………………………. به شماره  شناسنامه …………………………………….. صادره از ………………………………… متولد …………………………….. داراي مدرك تحصيلي ……………………………………. رشته ……………………………… مجرد  / متأهل  داراي ……………………………….. اولاد  خدمت سربازي انجام داده/  معاف دايم است ، به عنوان طرف قرارداد به شرح زير منعقد مي شود:

1- موضوع قرارداد:

نوع كار: انجام امور مربوط به …………………………

محل كار: ………………………………..

2- مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ ……………………. لغايت ………………………. است.

3- حق الزحمه قرارداد:

حق الزحمه بابت هر ماه به ميزان ……………………………………….. ريال به شرح عوامل زير تعيين مي شود كه در صورت انجام كار و گواهي مسؤول ذي ربط با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و بيمه تامين اجتماعي از محل اعتبار وزارتخانه/ سازمان ……………………….. قابل پرداخت است.

حقوق ثابت (حقوق + فوق العاده شغل + تفاوت حداقل حقوق) …………………………………. ريال

حق عايله مندي ………………………………… ريال

حق اولاد (به تعداد اولاد) ………………………… ريال

– انجام كار اضافي با درخواست و تأييد مسؤول مربوط در خارج از ساعات كار موظف است و بابت هر ساعت اضافه كار مبلغ …………………….. تعيين مي شود.

– عيدي طرف قرارداد در صورت وجود اعتبار و وجود مجوز قانوني ، معادل ميزان پرداختي به كاركنان دولت قابل پرداخت است.

– طرف قرارداد از بدو اشتغال از نظر خدمات درماني ، بازنشستگي ، حوادث ناشي و غيرناشي از كار و ساير غرامات مشمول مقررات تامين اجتماعي خواهدبود و حق بيمه مقرر ، همه  ماهه برابر قانون تامين اجتماعي به صندوق ذي ربط واريز خواهدشد.

4- تعهدات طرف قرارداد:

– طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف و برابر مقررات نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند.

– طرف قرارداد تعهد مي كند مشمول اصل (141)  قانون اساسي نيست.

– ساعت كار موظف برابر ضوابط و مقررات معادل 44 ساعت در هفته است.

– عقد اين قرارداد هيچ گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي وزارتخانه/ سازمان ……………………….. براي طرف قرارداد ايجاد نكرده و برابر ماده  (188) قانون كار از شمول قانون اخيرالذكر خارج است.

– طرف قرارداد ، مسؤول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايراد خسارت وزارتخانه/ سازمان …………………. مي تواند با تشخيص خود از محل قرارداد خسارت مربوط را جبران كند.

5- فسخ قرارداد :

– طرف قرارداد درصورت انصراف ، تقاضاي كتبي خود را 15 روز قبل به وزارتخانه/سازمان  ……………… تسليم و در خلال اين مدت گزارش  كارهاي در دست اقدام را به وزارتخانه/ سازمان ارايه مي كند تا در صورت موافقت وزارتخانه / سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود.

– در صورت بروز هرگونه تخلف ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع اين قرارداد يا ساير تخلفات ، برابر قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت و آئين نامه هاي مربوط اقدام خواهدشد.

– اين قرارداد در 5 بند و 3 نسخه تنظيم شده كه هر 3 نسخه ، حكم واحد را دارد و پس از امضا و ثبت معتبر خواهدبود.

– در صورت عدم نياز به خدمات طرف قرارداد در طول مدت قرارداد از طرف وزارتخانه / سازمان با نظر مدير واحد محل خدمت طرف قرارداد و حداكثر پس از يك ماه با اعلام كتبي مدير مربوط نسبت به فسخ قرارداد اقدام مي شود.

نام و نام خانوادگي و امضاي طرف قرارداد

نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده وزارتخانه / سازمان

معاون رييس جمهور و رييس سازمان- فرهاد رهبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام