کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه بهره مندی جانبازان از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت ‌بازنشستگی

عدم ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع: «نحوه بهره مندی جانبازان از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت ‌بازنشستگی» (دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۶۱۲

* شاکی : آقای سید یوسف حسینی یزدی

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۰ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در مصوب ۲۸؍۴؍۱۳۷۷ هیات وزیران

ماده ۴- جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود

الف – احتساب اضافه کار ساعتی

ب – افزودن به مرخصی استحقاقی

ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

تبصره ۱- میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای “الف” و “ب “این ماده به طریق زیر محاسبه می شود.

۶۰% میزان کسر ساعت به دقیقه به تعداد روزهای کاری در ماه = کسر ساعت کار ماهانه به

تبصره ۲- در اجرای بندهای “ب” و”ج” این ماده، هر (۸) ساعت یک روز منظور می شود

تبصره ۳- در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون، جانبازانی که به هر دلیل نمی توانند از کسر ساعت کار موظف استفاده نمایند می توانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یکسال کسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش، استفاده کنند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خارج از خدود اختیار بودن ومضیق کردن قانون

در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴، قانونگذار مقرر داشته است که جانبازان مستخدمی که به هر نحوی نتوانند از کسر ساعات کار(موضوع همین ماده) استفاده کنند، از «اضافه کار ساعتی»، «مرخصی سالانه» و «کسر سنوات خدمت بازنشستگی» به نحوی که در آئین نامه این ماده پیش بینی میگردد برخوردار میشوند.

و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۰ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در ۲۸؍۴؍۱۳۷۷ به تصویب هیات وزیران رسیده است،امکان استفاده از حقوق استخدامی را که قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معین نموده، محدود به یکی از سه طرق تصریح شده در قانون کرده است. این ماده اشعار میدارد: «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد ۲ و ۳ این آئین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار میشود: الف- احتساب اضافه کار ساعتی. ب- افزودن به مرخصی استحقاقی. ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

وجود محدودیت وضع شده در آئین نامه با عبارت «به یکی از طرق زیر» مشخص میشود. همانطور که پیش تر استدلال شد، قانون گذار اراده ای برای محدود کردن امکان جایگزینی سه مزیت مصرح در قانون را به جای کسر ساعات کار موظف به یک مورد نداشته و وضع این محدودیت برای مستخدمین جانباز جهت استفاده از حقوق قانونی استخدامی خود در آئین نامه اجرایی، خلاف قانون است با عنایت به مطالب فوق، به نظر میرسد ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ هیات وزیران، حکم تبصره ۲ ماده ۹ آن قانون را مضیق کرده و موجب محرومیت مستخدمین جانبازی که برای امنیت و سرافرازی کشور فداکاری کرده و سلامت کامل خود را از دست داده اند، از حقوق قانونی خود شده است. لذا ابطال این ماده را از هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به مفاد شکایت بعمل آمده ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۶۱۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره ۲۸۸۶۲؍ت۱۷۶۷۶هـ مورخ ۶؍۵؍۱۳۷۷ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

براساس ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب آئین‌ نامه‌ ای است که به پیشنهاد کمیته‌ ای به ‌سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام‌ الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ‌وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» براساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت ‌بازنشستگی به نحوی که در آئین‌ نامه آن پیش‌ بینی می‌ گردد برخوردار خواهند شد.»، بنابراین تعیین نحوه استفاده از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت ‌بازنشستگی در خصوص جانبازانی که نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند به پیش بینی آن در آیین نامه موکول گردیده است.

بنابه مراتب مذکور مفاد ماده ۴ آئین نامه معترض عنه که نحوه استفاده از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت ‌بازنشستگی در خصوص جانبازانی که نمی توانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند را تعیین نموده، براساس اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و تبصره ۲ این ماده و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور به تصویب رسیده است و مغایرتی با آن نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. به نام خدا
    بعنوان یک ایثارگر”رزمنده وجانباز۲۵درصد” ازحُسن توجه مسئولین محترم که سالهابعدازتصویب وخاک خوردنِ مواد۳۸و۳۹ازقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درصدداجرائی شدن آن هستند،صمیمانه تشکرنموده وازخداوندمنان برای تمامی خادمان‌ِ مشفق وولائی ،سعادت وسلامتی وعاقبت به خیری مساَلت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام