کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تعیین جانبازان مشمول اعاده به خدمت تا 35 سال قانون برنامه ششم

«خدمت 35 ساله» مقرر در بند «چ» ماده 87 قانون برنامه ششم در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند/ ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نسخ شده است (دادنامه شماره 2764 مورخ 26/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2764

تاریخ دادنامه: 26؍9؍1398 

شماره پرونده: 9803546

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای منوچهر عموزاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه کاری جهت تکمیل خدمت 35 ساله، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904100379 با موضوع دادخواست آقای منوچهر عموزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته بازگشت بکار به موجب دادنامه شماره 9609970904100098-4؍2؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه اولاً: بازنشستگی شاکی در مورخ 1؍7؍1387 و با سابقه بیش از 30 سال و حسب تقاضای شخصی صورت پذیرفته است. دوماً: به موجب ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت جانبازان مشمول کسانی است که قطع همکاری نموده اند و از آنجایی که بازنشستگی یکی از شقوق و حالات اشتغال می باشد لذا اعاده به خدمت تسری به بازنشستگی ندارد و از طرفی شاکی در هنگام صدور حکم بازنشستگی فاقد مدارک جانبازی بوده است و بازنشستگی وی به نحو صحیح و منطبق با قانون صورت پذیرفته است. بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956302106-11؍5؍1396 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957000616 با موضوع دادخواست آقای روح اله صفی شلمزاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام طرف شکایت به بازگشت بکار به موجب دادنامه شماره 9709970900501109-27؍3؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه شاکی جانباز 35 درصد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍13974 و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 دستگاه های اجرایی برای یک بار موظف به اعاده به خدمت جانبازان شده اند و مطابق بند «ج» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14؍12؍1395 جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند و علاوه بر این برابر بند «الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 و تبصره الحاقی به بند مذکور مصوب 24؍11؍1395 ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخـوردارند نیز با داشتن مـدرک کارشناسـی مشمول حـکم این مـاده شناخته شده و می توانند تـا سی و پنج سال خدمت نمایند. بنابراین بـه استناد مقررات مـذکور و ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فراهم بودن شرایط قانونی رأی به ابطال حکم بازنشستگی و بازگشت بکار شاکی تا تکمیل 35 سنوات خدمتی صادر می گردد. این رأی به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- توجه به اینکه قانونگذار به موجب بند «چ» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 با شرایطی اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته را مجاز شمرده است و در آن مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.» اولاً: درخصوص اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های مشمول حکم مذکور استناد به سایر قوانین از جمله ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و یا استناد به ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 که با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به موجب ماده 76 قانون مذکور نسخ شده است فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: مفاد بند «چ» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مؤید آن است که برای اعاده به خدمت جانبازانی که بیش از 30 سال خدمت کرده اند و یا با درخواست شخصی بازنشسته شده اند با رعایت سایر شروط ذکر شده منعی وجود ندارد. ثالثاً: « خدمت 35 ساله » مقرر در بند «چ» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند «ر» قانون مذکور که در آن مقرر شده: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.»، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند و از آنجایی که شاکیان آراء مورد تعارض دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده اند ، بنابراین نتیجه رأی صادر شده مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که منطبق با استدلال ذکر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

– شرط اصلی استفاده از جانبازان از حکم اعاده به خدت موضوع: بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، عدم استفاده از سنوات ارفاقی است (دادنامه شماره 2325 مورخ 30/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام