کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانقوانین و مقررات ایثارگران

پرداخت فوق العاده ایثارگری در بانک ها از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

پرداخت فوق العاده ایثارگری در بانک ها از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) (رأی شماره ۳۳۴۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۳۳۴۰

تاریخ دادنامه: ۶؍۱۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ایثارگری در بانک ها از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸)

گردش کار: بر اساس مصوبه مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت، «دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانک‌ها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل ها ۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تعیین شده است. شاکیان پرونده ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت ۱؍۱؍۱۳۸۸ است] و پرداخت معوقات آن شده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۶۵۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۶۵۱ با موضوع دادخواست آقایان مرتضی حدیدی و اردشیر نوروزی فشخامی به طرفیت بانک کشاوری- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۰ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۲- ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۳ دستورالعمل تعیین میزان خدمت داوطلبانه حضور در جبهه های دفاع مقدس ۴؍۳ خـدمت کارکنان وظیفه که به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه تلقی می گردد و برابر جدول شماره ۴ بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۱۴۵۹۳- ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند و مطابق بند ۵ دستورالعمل مذکور از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ امتیازات مذکور قابل اجرا می باشند و با توجه به اینکه طرف شکایت دلیل و مدرک موجهی برای رد شکایت شاکی ارائه نداده است و عدم ابلاغ چگونگی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سلب حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته شاکی و الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۲۵-۱۰؍۹؍۱۳۹۷، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:

 از آنجا که دادنامه شماره ۳۱۰۰-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ در مورخ ۵؍۱؍۱۳۹۷ به بانک کشاورزی ابلاغ گردیده و بانک مذکور در مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۷ مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده است لذا اعتراض مطروحه در مهلت مقرر قانونی تقدیم دیوان شده است و قرار رد تجدیدنظر خواهی صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر که به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض صادر گردیده واجد ایراد می باشد لذا قرار مذکور نقض می گردد و در ماهیت تجدیدنظر خـواهی بانک کشاورزی با توجـه به اینکه قانون مدیریت خـدمات کشوری از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۵ در مورد کارکنان بانکهای دولتی اجرایی گردیده و از تاریخ فوق حسب اعلام تجدیدنظر خواه شاکی از فوق العاده ایثارگری بهره مند شده است و قبل از تاریخ فوق شاکی مشمول مقررات آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی بوده است بنابراین پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ در حق شاکی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۱۰۲- ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۷۳- ۲۲؍۸؍۱۳۹۷ تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۱۶۳ با موضوع دادخواست آقای مطلب خسرودوست به طرفیت بانک کشاورزی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ لغایت زمان صدور حکم به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۶۶۲- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده، بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه بانک‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند وخواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد،

بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام