کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

پست سازمانی همتراز جانبازان

۱- تعریف پست سازمانی همطراز: پستی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموع تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می‌گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود. (بند «د» ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴)

۲- مصادیق ایجاد پست همتراز : بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱، دستگاه‌های مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز برای جانبازانی که : ۱- توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند ۲- یا به خدمت اعاده می شوند ۳-‌یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط اقدام نمایند.

۳- لزوم تایید کمیسیون پزشکی: برابر ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۱۳۷۷، تشخیص و احراز عدم توانایی انجام کار، با کمیسیون پزشکی بنیاد شهید یا کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح است.

۳- تنزل پست بنا به درخواست کتبی و یا رای هیأت تخلفات اداری: به استناد دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رای هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان قرار ندارد و مشمول اعطای پست هم طراز نیست.

۴- پایان یافتن دوره تصدی مشاغل مدیریتی و سیاسی: مستفاد از رای شماره ۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برخورداری از امتیاز پست همتراز، مشروط به نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت است و تعمیم آن به جانبازانی که در پست مدیریتی و سیاسی و سایر عناوین مشابه خدمت کرده اند و دوره تصدی و مدیریت آنان به اتمام رسیده است، موضوعیت ندارد.

۵- بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، «سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همتراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند.»

۶- مطابق قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۶، «…چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.»

۷- مستفاد از دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، «استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۹ توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می شوند یا به استخدام پذیرفته می شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون می باشد.»

۸- برابر بخشنامه شماره ۱۷۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور«…آن دسته از جانبازانی که تغییر پست سازمانی آنان به دلیل عدم توانایی انجام کار تمام وقت صورت گرفته است، مشمول ایجاد پست هم طراز موضوع قانون می‌باشند. بنابراین، سایر موارد از قبیل: تغییرات تشکیلاتی، تغییر به خاطر مسائل مدیریتی، کارآیی، عدم وجود پست سازمانی و … از موضوع حکم این تبصره خارج است. ضمن اینکه در مواردی که به تشخیص دستگاه یا بنا به تقاضای شخصی، جانباز توانایی انجام کار تمام وقت در پست مربوطه را نداشته باشد، لازم است بدواً نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر تأیید عدم توانایی انجام تمام وقت اخذ و سپس نسبت به پیشنهاد ایجاد پست هم طراز اقدام شود.» بخشنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است.

مقررات

۱ ۱۳۷۷/۴/۲۸ آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲ ت ۱۷۶۷۹ ه مورخ ۱۳۷۷/‍۰۵/‍۰۶ هیأت وزیران) 
۲ ۱۳۸۶/۴/۱۱ تعیین پست همتراز برای جانبازان (نامه شماره ۱۹‍۰۳۹/۵۲۶ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۴/۱۱ دفتر کل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری) 
۳ ۱۳۸۶/۵/۳ تعیین پست همتراز جانبازان (نامه شماره ۵‍۰۷۱۴/۱۸‍۰۲ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/‍۰۳ معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) 
۴ ۱۳۸۶/۶/۱۱ ایجاد پست سازمانی همتراز جانبازان (نامه شماره ۹۲۳۴۸/۵۲۶ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۶/۱۱ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)  
۵ ۱۳۹۳/۵/۱ پست سازمانی همتراز جانبازان (نامه شماره ۶‍۰۵۶/ ۹۳/ ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۵/‍۰۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) 
۶ ۱۳۹۴/۴/۲۲ پست همتراز جانبازان (نامه شماره ۵۰۲۸۷/ ۲۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۴/۲۲ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی نهاد ریاست جمهوری) 

آراء هیات عمومی

۱ ۱۳۸۴/۱/۱۴ رای شماره ۲ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
۲ ۱۳۹۵/۷/۱۳ رای شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمتضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست بنابراین در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
۳ ۱۳۹۶/۱۰/۵ رای شماره ۱‍۰‍۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/‍۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     نامه ۳۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۳/‍۰۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در محدوده حکـم تبصره ۳ مـاده ۹ قـانون تسهیلات استخـدامی و اجتمـاعی جـانبازان است و مغایر قانون نیست. استفساریه در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند و نافی سایر شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون و قابل ابطال نیست.

آراء هیات های تخصصی

۱ ۱۳۹۶/۷/۳۰ رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/۳‍۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری 
۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رای شماره ۵۶ (۵۶۱) مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری وا ستخدامی دیوان عدالت اداری     مصوبه رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند و مغایر قانون نمی باشد.
۳ ۱۳۹۸/۴/۲۹ رای شماره ۱۴‍۰ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۴/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری     در موضوع مشابه با استناد به اینکه مصوبه مورد شکایت در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۱۱ و ۹قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی و نیز حکـم تبصره ۳ مـاده ۹قـانون تسهیلات استخـدامی و اجتمـاعی جـانبازان انقلاب اسلامی و استفساریه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۲ تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند می باشد و نافی سایر شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نیست، رآی به رد شکایت داده است.

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف عنوان خواسته رای صحیح دادخواست
۱ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (واجدشرایط) حکم به ورود
۲ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تنزل به موجب رای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری) حکم به رد
۳ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (عدم تأیید کمیسیون پزشکی) حکم به رد
۴ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (پیمانی یا رسمی نبودن) حکم به رد
۵ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تنزل پست سازمانی) حکم به رد
۶ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تغییر پست سازمانی) حکم به رد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام