آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل پرداخت حق پرستاری جانبازان

دستورالعمل اجرايی پرداخت حق پرستاری جانبازان (قابل اجرا در سال ۱۳۷۸)

اداره کل درمان

معاونت بهداشت و درمان  بنياد شهيد و امور ايثارگران

مقدمه:

در اجرای بند ( ج ) از ماده (۳) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مبالغ قابل پرداخت به استناد اين بند با توجه به محدوديت اعتبار پيش بينی شده در رديف ۵۰۳۴۵۸ و بر اساس موافقت نامه شماره ۳۲۰۰-۳۳ مورخ۰ ۱/ ۷/۷۸  مبادله شده بين سازمان برنامه و بودجه و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بعنوان حق پرستاری به جانبازان مشمول اين قانون و براساس دستورالعمل اجرايی ذيل تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱: گروه هدف:

• بند ۱- جانبازان ۷۰% صرف اعصاب و روان

• بند ۲- جانبازان کوادری و تری پلژيک بادرصد کلی ۷۰%

• بند ۳- جانبازان ۵۰% صرف اعصاب و روان بالاتر

• بند ۴- جانبازان شيميايی با ضايعه ريوی شديد و بادرصد کلی ۷۰%

• بند ۵- جانبازان با قطع ۳ و ۴ اندام با درصد کلی ۷۰%

• بند ۶- جانبازان قطع عضو دوبل تحتانی با قطع عضو دوبل فوقانی با درصد کلی ۷۰%

• بند ۷- جانبازان پاراپلژيک، کوادری و تری پارزيک با درصد کلی ۷۰%

• بند ۸- جانبازان نابينای کامل از هر دو چشم با درصد کلی ۷۰%

• بند ۹- جانبازان با حداقل ۲۵% صرف اعصاب و روان با درصد کلی ۷۰%

• بند ۱۰ – جانبازان همی پلژيک غير قابل حرکت با درصد کلی ۷۰%

• بند ۱۱- جانبازان فلج مغزی و با درصدکلی ۷۰%

• بند ۱۲- ساير جانبازان مشمول بند ” ج ” از ماده ” ۳ ” تبصره ” ۴ ” قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور ( خارج از موارد مذکور و يا همپوشانی موارد مجروحيت ) به تاييد کميسيون پزشکی بنياد جانبازان.

تبصره ۲: مرجع تعيين مصاديق فوق کميسيون پزشکی بنياد می‌باشد.

ماده ۲: نحوه محاسبه حق پرستاری

مبنای تعيين ميزان مبلغ حق پرستاری قابل پرداخت بر اساس حداقل حقوق و دستمزد کارگران مصوب وزارت کار و امور اجتماعی در هر سال محاسبه می‌گردد. اين مبلغ در سال ۱۳۷۸ به ميزان ۳۶۱۸۲۰ ريال در نظر گرفته شده که معادل ضريب K  محسوب می‌گردد.

ميزان حق پرستاری قابل پرداخت به هريک از مشمولين بندهای ۱ تا ۱۲ ماده يک اين آيين نامه به قرار ذيل تعيين می‌گردد.

بند ۱- جانبازان ۷۰% به بالای صرف اعصاب و روان، جانبازان کوادری پلژی با درصد کلی ۷۰%، جانبازان شيميايی شديد ريوی و ۷۰% کلی، جانبازان قطع ۴  اندام با درصد کلی ۷۰% جانبازان همی پلژيک غيرقابل حرکت با ۷۰% کلی و جانبازان فلج مغزی با ۷۰% کلی، معادل ۱۰۰ درصد ضريب  K

۲- جانبازان ۶۹-۵۰ درصد صرف اعصاب و روان، جانبازان پاراپلژی با درصد کلی ۷۰% و جانبازان قطع عضو دوبل تحتانی يا قطع عضو دوبل فوقانی با درصد کلی ۷۰% معادل ۷۰درصد ضريب K.

۳- جانبازان کوادری پارزی و تری پارزی با درصد کلی ۷۰ درصد معادل ۶۰ درصد ضريب K.

۴- جانبازان ۴۹-۲۵ درصد صرف اعصاب و روان و ۵۰ درصد کلی، جانبازان دارای نابينايی کامل دو چشم با درصد کلی ۷۰ درصد معادل ۵۰ درصد ضريب K.

۵- ساير جانبازان به تناسب ميزان مجروحيت طبق نظر معاونت بهداشت و درمان.

ماده ۳- قوانين:

جهت تخصيص حق پرستاری وجود ملاک های ذيل ضروری می‌باشد.

بند(۱ ): جانباز دارای همسر باشد ( باتوجه به اطلاعات موجود در مرکز خدمات ماشينی که از طريق ادارات کل بنياد استانها ارسال شده است).

تبصره ( ۱ ): منظور از همسر جانباز زوجه و زوج دائم و رسمی وی می‌باشد و جانبازان مونث نيز مشمول اين دستورالعمل می‌باشند.

تبتصره ( ۲ ) : درصورتی که جانباز مجرد تاهل اختيار کند و مشمول گروه هدف قرار گيرد برابر آيين نامه موجود نسبت به برقراری حق پرستاری اقدام خواهد شد.

بند (۲): ميزان حق پرستاری ثابت بوده و به تعداد همسران جانباز مرتبط نمی باشد.

بند (۳): جانباز در مراکز درمانی و نگهداری بصورت دائم بستری نباشد ( با تاييد ادارات کل تخصصی و ادارات کل بنياد استانها )

تبصره ۱: درصورت ترخيص جانباز حق پرستاری براساس گردشکار موجود مجددا” برقرار می‌گردد. بديهی است پس ازترخيص جانباز هيچگونه معوقه ای بابت حق پرستاری زمان بستری به جانبازان تعلق نمی گيرد.

بند (۴): درخصوص جانبازانی که قبل از اجرای اين دستورالعمل حق نگهداری دريافت می‌کرده اند در صورت پرداخت حق پرستاری به آنها، اين حق پرستاری به منزله حق نگهداری منظور گرديده و بر آن منطبق خواهد شد.

بند (۵): پرداخت حق پرستاری مغايرتی با قانون ازکارافتادگی و حالت اشتغال، کسر کار ساعات کار مراقبين شاغل جانبازان و آيين نامه قيمومت ندارد.

بند (۶): در صورت فوت جانباز، فوت همسر وی و يا متارکه، حق پرستاری قطع می‌گردد.

بند (۷):مبلغ مذکور در فيش جانباز تحت عنوان حق پرستاری قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۴ – گردش کار:

بند (۱): مرجع شناسايی و معرفی جانبازان مشمول حق پرستاری، ادارات کل بنياد استان‌ها (معاونت بهداشت و درمان استان‌ها) می‌باشند.

تبصره ۱: معاونت بهداشت و درمان ادارات کل بنياد استان‌ها موظف می‌باشند تا بخش اطلاعات درخواستی مربوط به جانبازان مشمول حق پرستاری را تکميل و موارد را به معاونت آموزش اشتغال استان منعکس و پس از تکميل و تاييد توسط مدير کل بنياد استان آن را به کميسيون پزشکی ارسال نمايند.

تبصره ۲: ادارات کل بنياد استانها علاوه بر موارد اقدام شده ساير جانبازان نيازمند پرداخت حق پرستاری را مطابق با مفاد ماده (۱) اين آيين نامه مشخص و بر مبنای اولويت بندی جهت پرداخت، موارد را مطابق تبصره (۱) بند ۱ ماده ” ۴ ” منعکس می‌نمايند.

تبصره ۳: ادارات کل بنياد استان‌ها موظف می‌باشند که آخرين اطلاعات مربوط به فوت جانباز يا همسر وی، متارکه، ازدواج جانباز و بستری دائم در مراکز توانبخشی را همراه با مدارک تاييد شده در تبصره (۱) تهيه و به کميسيون پزشکی ارسال نمايند.

تبصره ۴: ساير واحدهای بنياد در صورت مراجعه جانبازان متقاضی حق پرستاری، موارد را به ادارات کل بنياد استان مربوطه ارجاع نمايند.

بند (۲): مرجع تاييد نهايی مشمولين دريافت حق پرستاری کميسيون پزشکی می‌باشد، اين کميسيون موظف است پس از دريافت اسامی واجدين شرايط حق پرستاری از ادارات کل بنياد استانها با هماهنگی ادارات کل تخصصی اخرين اطلاعات مربوطه به آمار جانبازان گروه هدف را مشخص و پس از تاييد به اداره کل درمان  اعلام نمايد.

بند (۳): اداره کل درمان اطلاعات جانبازان مشمول را پس از کنترل بودجه ای و ساير موارد بر اساس اولويت ها در مقاطع تعيين شده به مرکز خدمات ماشينی – معاونت برنامه و بودجه جهت اقدام لازم ارسال می‌نمايد.

بند (۴): مرکز خدمات ماشينی موارد مشخص شده را در فيش حقوقی جانباز تحت عنوان حق پرستاری منظور می‌نمايد.

تبصره ۱: نظارت بر اطلاعت تخصصی و تعيين مبلغ حق پرستاری جانبازان بعهده اداره کل درمان بوده و کنترل اطلاعات فردی و خانوادگی بر عهده معاونت آموزش و اشتغال می‌باشد.

تبصره ۲: درصورتی که اطلاعات فردی و خانوادگی ارسال شده مطابق با اطلاعات پايگاه اطلاعاتی جانبازان نباشد مرکز خدمات ماشينی نسبت به عودت آنها به معاونت بهداشت و درمان بخش جانبازان اقدام می‌نمايد.

تبصره ۳: معاونت آموزش و اشتغال استان هر گونه تغيير در مصاديق از جهت اطلاعات فردی و خانوادگی را به معاونت بهداشت و درمان استان منعکس نمايد.

تبصره ۴: هر گونه تغيير در مصاديق جانبازان مشمول دريافت حق پرستاری پس از اعلام توسط ادارات کل بنياد استانها يا ادارات کل تخصصی با تائيد معاونت بهداشت و درمان انجام می‌پذيرد.

تبصره ۵: معاونت برنامه و بودجه بخش جانبازان ماهانه جزئيات پرداخت حق پرستاری را به معاونت بهداشت و درمان ارسال می‌نمايد.

تبصره ۶: در صورت هر گونه اعتراض به چگونگی پرداخت حق پرستاری، اعتراض جانباز از طريق ادارات کل بنياد استانها ( معاونت بهداشت و درمان ) به کميسيون پزشکی بنياد منعکس شده و کميسيون پزشکی برای يکبار مطابق با گردش کارمشخص شده اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

ماده ۵:

بند (۱): اين دستورالعمل با عنايت به محدوديت اعتبار پيش بينی شده در قانون تنظيم گرديده و با رفع محدوديتها اصلاحات لازم مجددا” اعلام خواهد شد.

بند (۲): اين دستورالعمل در جلسه مورخ ۸/۹/۷۸ شورای تلفيق بهداشت و درمان تصويب گرديده و پس از ابلاغ قائم مقام بخش جانبازان لازم الاجرا خواهد بود.

6 دیدگاه

  1. زمانیکه همسر یک جانباز پس از مدت چند سآل پرستاری از جانباز خود احتیاج به پرستار پیدا میکند و در صورت فوت جانباز حق پرستاری باید به همسر جانباز تعلق گیرد و نباید قطع شود و این عادلانه نیست

    1. سلام بزرگواران بنده حقیرجانباز ۲۵درصد شیمیایی واعصاب روان هستم بادرصد کلی اولن درصد کلی نمیدانم چقدر است دومن میزان حق پرستاری ۳ از درمورد رفتن دکتر نمیتوانم از شهر خودم بیرون بشوم جهت رفتن دکتر مجبورم طبق نسخه دارو ازاد بخرم هفته اول مبلغ حقوق تمام نیشود لطفا راهنمایی

    2. چرا به معلولین خیلی شدید وشدیدی که مشکلات یکسانی با این عزیزان دارند واریزی زمین نا آسمان فرق داره واسه معلولین ۲میلیون و۱۰۰هزارتومان برای این عزیزان ۲۱میلیون تومان

      درست دست وپابوس این عزیزان هستیم جان درراه وطن دادن تا عمر داریم مدیون شهیدان واین عزیزان هستیم ولی قانون رو دولت باعدالت اجرا نمیکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام