کتاب استخدامی اداری ها
سامانه جمع‌نویسی

پیش‌نویس دستورالعمل جایابی و انتقال کارکنان مازاد دستگاه‌های اجرایی در سامانه جمع‌نویسی

پیش‌نویس دستورالعمل بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: جایابی و انتقال کارکنان مازاد دستگاه‌های اجرایی در سامانه جمع‌نویسی قرار گرفت.

به گزارش شناسنامه قانون، متن کامل پیش‌نویس دستورالعمل که برای اعلام نظر در سامانه جمع نویسی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است به شرح زیر است:

دستورالعمل بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: جایابی و انتقال کارکنان مازاد دستگاه‌های اجرایی

به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستورالعمل جایابی و انتقال کارکنان مازاد دستگاه های اجرایی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

ماده ۱) در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف- دستگاه: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ج- مرکز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
د- کارکنان مازاد: کارکنانی که به دلیل بازنگری در نوع و حجم مأموریت ها و فعالیت های دستگاه، یا اعمال اصلاحات در راهبردها و فناوری های انجام آنها در دستگاه، و یا تطابق با ضوابط و مقررات مربوط به ساختار و پست های سازمانی، مازاد بر نیاز دستگاه تشخیص داده شوند.
هـ- کارکنان آماده به خدمت: کارکنانی که در حالات انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط و یا واحد سازمانی مربوط، حذف پست سازمانی و نیز نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق طبق مقررات به حالت آماده به خدمت درمی آیند.
و- سامانه: سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)؛ زیرسامانه بهین یاب

ماده ۲) کارکنان مشمول این دستورالعمل در هر دستگاه با اعمال شاخص‌های زیر توسط شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه تعیین و اطلاعات مربوط به ایشان در سامانه بهین یاب درج می‌شود:
الف) کارکنانی که فاقد شرایط احراز پست مورد تصدی باشند.
ب) کارکنان مشاغل عمومی دستگاه که نسبت نیروهای شاغل در پست‌های اختصاصی به پست‌های عمومی آنها کمتر از ۳ است. طی آزمون صلاحیت حرفه‌ای برترین‌ها تا وصول به نسبت فوق الذکر تثبیت و اطلاعات مابقی در سامانه درج می‌شود.
ج) کارکنانی که به سبب کاهش حجم مأموریت‌های سازمانی استاندارد، انجام مأموریت‌های ایشان به یک دوم حالت عادی و کمتر کاهش پیدا می‌کند.
د) کارکنان مشاغل اختصاصی دستگاه که در آزمون صلاحیت حرفه‌ای فاقد کارایی لازم در انجام وظایف شغلی خود تشخیص داده شده و به رغم یک بار گردش شغلی در پست های مشابه، نتوانسته‌اند امتیاز مورد نیاز صلاحیت حرفه ای را کسب یا استانداردهای عملکردی موردانتظار را تأمین نمایند.
هـ) کارکنان مشاغل عمومی که در آزمون صلاحیت حرفه‌ای، فاقد کارایی لازم در انجام وظایف شغلی خود تشخیص داده شوند.
و) کارکنان آماده به خدمت و نیروهای در اختیار کارگزینی دستگاه‌

تبصره: دستورالعمل آزمون صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان تدوین و ابلاغ و از سوی دستگاه برگزار و نتیجه آن در سامانه بهین‌یاب درج می‌شود.

ماده ۳) دستگاهی که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد نیروی مازاد داشته و باید ظرف مدت ۲ ماه آزمون صلاحیت حرفه ای را برای کارکنان خود برگزار و نیروهای مازاد را معرفی نماید:
الف) نسبت پست‌های بلاتصدی در مشاغل اختصاصی به مشاغل عمومی از ۱ بیشتر باشد.
ب) بلاتصدی بودن کمتر از ۲۰ درصد پست‌های عمومی.
ج) عدم به روزرسانی و تأیید اصلاحات ساختاری و سازمانی طی ده سال گذشته از سوی سازمان.
د) درصد کارکنان قرارداد کارمعین از ۲۰ درصد پست‌های سازمانی بیشتر باشد.
ه) کاهش حجم و تنوع مأموریت های دستگاه به یک دوم و کمتر.
و) شاغل بودن نیروی انسانی در قالب های رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، کارگری و مشمولین قانون کار بیش از سقف پست های سازمانی دستگاه

تبصره: دستگاه مکلف است یک نسخه از حکم آمادگی به خدمت مستخدمین رسمی و پیمانی را که به موجب قوانین و مقررات مربوط به حال آماده به خدمت درمی آیند، به همراه آخرین فرم ارزشیابی و پرونده آموزشی فرد در سامانه بارگذاری نمایند.

ماده ۴) دستگاه‌ موظف است کارکنان مازاد شناسایی شده براساس ضوابط این دستورالعمل و کارکنان آماده به خدمت خود را با لحاظ شرایط احراز در پست‌هایی که در همان دستگاه با کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ جا‌به‌جا نماید. اطلاعات باقی مانده نیروهایی که امکان جابجایی ایشان درون دستگاه فراهم نیست به عنوان نیروی مازاد در سامانه ثبت می شود.

تبصره ۱: درخصوص دستگاه های اصلی که بالاترین مقام اداره کننده آنها وزیر یا همتراز می باشد، جابجایی باید با لحاظ نیازهای تمامی دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه یا سازمان مستقل، در بین تمامی دستگاه های زیرمجموعه انجام شود.

تبصره ۲: دستگاه مجاز است محل خدمت نیروهای مزبور را در سطح شهرستان و استان متفاوت از محل سکونت فرد تعیین نماید.

تبصره ۳: دستگاه می‌تواند در صورت نیاز به آموزش و توانمندسازی کارکنان مذکور، برای ظرفیت سازی لازم جهت تصدی مشاغل جدید در همان دستگاه، دوره‌های آموزشی لازم برای مشاغل مورد نیاز خود در نظر گرفته و پس از تأیید سازمان برگزار نماید.

ماده ۵) دستگاه مکلف است نیازهای نیروی انسانی خود را در سامانه ثبت نماید. سازمان براساس ساختار سازمانی مصوب و سند برنامه نیروی انسانی نسبت به تأیید نیاز دستگاه و تأمین آن از میان کارکنان معرفی شده در سامانه اقدام می‌نماید. جایابی کارکنان مازاد و آماده به خدمت با رعایت شرایط احراز مشاغل و پست های بلاتصدی به ترتیب زیر در بستر سامانه صورت می گیرد:
 در دستگاه اجرایی دیگر در محدوده همان شهرستان
 در دستگاه اجرایی دیگر در محدوده سایر شهرستان های استان مربوط
 در دستگاه اجرایی دیگر به صورت بین استانی

تبصره ۱: تغییر استان محل خدمت، منوط به رضایت کارکنان است.
تبصره ۱ (جایگزین): تغییر شهرستان محل خدمت، منوط به رضایت کارکنان است.

تبصره ۲: در صورت عدم موافقت کارکنان مازاد و آماده به خدمت با جا‌به‌جایی و انتقال، در صورت داشتن شرایط لازم بازنشسته و در غیر این صورت بازخرید می شوند. مبلغ بازخریدی به ازای هر سال سابقه خدمت ۴۵ روز محاسبه می گردد.
تبصره ۲ (جایگزین): در صورت عدم موافقت کارکنان مازاد و آماده به خدمت با جا‌به‌جایی و انتقال، در صورت داشتن شرایط لازم بازنشسته و در غیر این صورت کارکنان آماده به خدمت بازخرید می شوند. مبلغ بازخریدی به ازای هر سال سابقه خدمت ۴۵ روز محاسبه می گردد.

تبصره ۳: انتقال کارکنان مازاد و آماده به خدمت به کلان شهرها با رعایت مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره ۴: به تشخیص سازمان عنداللزوم همراه با انتقال نیروی مشمول به دستگاه مقصد، پست سازمانی او نیز از سقف پست های سازمانی دستگاه مبدأ کسر و به پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود.

تبصره ۵: در انتقال نیروهای مزبور به دستگاه های خارج از دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حسب مورد رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مأموریت و نقل و انتقال لازم است.

ماده ۶) مرجع تشخیص نهایی برای جابجایی بهینه نیروی انسانی مازاد در هر استان، پس از اعمال جابجایی های درون دستگاهی لازم از سوی مدیران دستگاه های استانی، استاندار است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است پس از تعیین محل خدمت جدید کارکنان مراتب را در سامانه ثبت نماید.

تبصره: انتقال از یک استان به استان دیگر منوط به عدم نیاز به نیرو در دستگاه‌های همان استان خواهد بود.

ماده ۷) مرجع تشخیص نهایی برای جابجایی بهینه نیروی انسانی مازاد بین ادارات در هر شهرستان، فرماندار است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است پس از تعیین محل خدمت جدید کارکنان، مراتب را در سامانه ثبت نماید.

تبصره: انتقال از یک شهرستان به شهرستان دیگر منوط به عدم نیاز به نیرو در ادارات همان شهرستان خواهد بود.

ماده ۸) به منظور توسعه توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای موردنیاز و ظرفیت سازی لازم در کارکنان مازاد و آماده به خدمت، به منظور به کارگیری موثر ایشان در دستگاه مقصد، برنامه های توانمندسازی و بهسازی افراد معرفی شده به دستگاه، براساس شرایط احراز شغل و شایستگی های شاغل با همکاری مرکز و دستگاه مقصد طراحی و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه مقصد و سازمان، از سوی مرکز اجرا می شود. انتقال کارکنان مزبور منوط به طی موفقیت آمیز برنامه های یادشده می باشد. مرکز نتایج برگزاری برنامه های آموزشی کارکنان مازاد و آماده به خدمت را در سامانه ثبت می نماید.

تبصره: کارکنان مازاد در صورت عدم کسب شایستگی های لازم، مجددا جایابی می شوند. به کارکنانی که پس از طی آموزش های فوق الذکر، موفق به کسب شایستگی های لازم برای شغل های پیشنهادی نشوند؛ یا کارکنانی که بعد از سه ماه امکان جایابی یا انتقال آنان فراهم نشود؛ یا کارکنانی که جابجایی بین شهرستانی و بین استانی را نپذیرند، صرفا حکم ریالی و اقلام تکلیفی قانونی قابل پرداخت می باشد.

ماده ۹) دستگاه‌ می‌تواند نیاز نیروی انسانی خود و استانداردهای آموزشی موردنیاز برای به کارگیری نیروهای مازاد را پس از تأیید سازمان در سامانه اعلام و ثبت نماید. داوطلبین انتقال و یا نیروهای جانمایی شده از سوی سازمان در صورت فقدان این توانمندی‌ها باید پس از اخذ گواهینامه از مرکز در مشاغل هدف جانمایی شوند.

ماده ۱۰) نیروهایی که مازاد تشخیص داده شده و توانمندی لازم را وفق آموزش‌های مرکز در خود ایجاد ننمایند، حسب تشخیص سازمان در اولویت برای جابجایی به استان‌هایی که نیروی انسانی نیاز دارند قرار خواهند گرفت

ماده ۱۱) در صورت عدم حضور کارمند مشمول برای تصدی پست جدید جانمایی شده از سوی دستگاه، فرماندار، استاندار یا سازمان، غیبت او غیرموجه و در هیأت تخلفات اداری دستگاه مقصد به آن رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۲) سازمان در قالب فراخوان در بستر سامانه، نیاز دستگاه ها را به اطلاع کارکنان مازاد و آماده به خدمت می رساند. مشمولین می توانند حداکثر یک هفته پس از ورود اسامی ایشان در سامانه، از میان پست‌ها و شغل‌ها و هم‌چنین شهرستان‌ها و استان‌های محل خدمت اعلامی در فراخوان، ۳ اولویت انتخاب نمایند. تعیین این اولویت از سوی کارکنان برای جایابی، الزامی را جهت اعمال آن ایجاد نمی کند.

ماده ۱۳) دستگاه‌هایی که درخواست جذب یا به کارگیری نیروی انسانی دارند، پس از تأیید نیاز توسط سازمان ابتدا باید نیروی انسانی موردنیاز خود را براساس شغل و شرایط احراز مربوطه از طریق اطلاعات ثبت شده توسط سایر دستگاه‌ها در سامانه، تأمین نمایند. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید منوط به تأیید سازمان مبنی بر عدم وجود نیروی انسانی متناسب در سامانه است.

تبصره ۱: در صورتی که برای یک فرد به صورت همزمان چند درخواست نیاز از سوی بیش از یک دستگاه وجود داشته باشد، اولویت انتخابی افراد مبنای عمل خواهد بود.

تبصره ۲: افرادی که به کارگیری ایشان وفق اولویت های اعلامی امکان پذیر نباشد و یا اولویتی توسط آنها تعیین نشده باشد، توسط سازمان رأسا جایابی می

ماده ۱۴) چنانچه در انتقال کارکنان مازاد و آماده به خدمت، رشته شغلی آنان تغییر یابد، موارد زیر در مورد آنان اعمال خواهد شد:
 الف) سوابق آنان در شغل قبلی در حکم تجربه مربوط تلقی می‌گردد.
 ب) دوره‌های آموزشی مصوب طی شده توسط آنان در شغل قبلی لحاظ خواهد شد.
 ج) طبقه و رتبه‌های شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می شود.

تبصره: مدرک تحصیلی دوم مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام برای کارکنانی که در اجرای این دستورالعمل به دستگاه دیگری در شهرستان یا استان دیگر منتقل می‌شوند با رعایت شرایط احراز مشاغل، و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قابل احتساب است.

ماده ۱۵) در اجرای بند(ث) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه ها مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان کارکنان مازاد اعلام نمایند. لیکن جایابی و انتقال ایثارگران بنا به تقاضا یا رضایت فرد بلامانع است. ایثارگرانی که در شغل «متصدی خدمات عمومی» اشتغال دارند در صورت انتقال به دستگاه اجرایی دیگر و تغییر شغل، می توانند با رعایت شرایط احراز مشاغل از امتیازات شغل مورد تصدی و مدرک تحصیلی خود بهره مند گردند.

ماده ۱۶) کارکنان متعهد خدمت به دستگاه های اجرایی مانند متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی) در مدت تعهد و همچنین کارکنان در دوره خدمت آزمایشی، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

ماده ۱۷) تأمین اعتبار دوره های آموزشی در مواردی که کارکنان مشمول فاقد صلاحیت های حرفه ای لازم ارزیابی می شوند برعهده دستگاه مبداء می باشد.

ماده ۱۸) درخصوص انتقال و جایابی کارکنان آماده به خدمت، رعایت آیین نامه مستخدمین آماده به خدمت الزامی است.

ماده ۱۹) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اسرع وقت نسبت به جا‌به‌جایی اعتبار بودجه ای افرادی که در اجرای این دستورالعمل جایابی و منتقل شده اند به دستگاه مقصد اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۲۰) عملکرد مدیران حرفه ای و مدیران ارشد دستگاه ها، در جایابی و انتقال نیروهای مازاد و آماده به خدمت در ارزیابی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی ایشان در سال ۱۴۰۱ به عنوان شاخص ویژه لحاظ خواهد شد. همچنین عملکرد دستگاه ها در زمینه معرفی، جذب یا به کارگیری نیروهای موصوف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تبصره: دستگاه‌هایی که عملکرد مطلوب‌تری در اجرای این دستورالعمل ارائه نمایند، از امتیازات بودجه بهره‌وری طبق آئین‌نامه «بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱» برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۱) در دستگاه هایی که برای کارکنان خود از سازمان شماره مستخدم دریافت می نمایند، در صورت اقدام موثر در اجرای این دستورالعمل، برای افراد فاقد شناسه استخدامی که به موجب این دستورالعمل جابجا می شوند توسط سازمان شناسه معتبر صادر خواهد شد. این دستگاه ها می توانند اطلاعات و مستندات کارکنان مازاد و آماده به خدمت فاقد شماره مستخدم یا دارای شماره مستخدم مخدوش را که در اجرای این دستورالعمل به آن دستگاه انتقال یافته اند در سامانه کارمندایران بارگذاری نمایند.

ماده ۲۲) مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به شکایات کارکنان، برعهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد. گزارش حسن اجرای این اجرای صحیح هر سه ماه یکبار از سوی سازمان به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام