کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور

شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۶۶۸ ورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ آن معاونت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

عنوان شغل: کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه توسعه سرمایه‌های انسانی بخش عمومی، نوسازی اداری دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری کشور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. بررسی اسناد و قوانین بالادستی و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرایی نمودن آنها

۲. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرای سیاست های کلی نظام اداری و پایش و نظارت بر حسن اجرای آنها

۳. مطالعه و بررسی جدیدترین نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی، اداری و استخدامی جهان و طراحی الگوهای بومی و کارآمد در زمیه مدیریت منابع انسانی دولت، اصلاح ساختارها و فراندهای اداری و تأمین سلامت اداری

۴. سیاستگذاری و تدوین خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلان مرتبط با حوزه های گوناگون اداری و استخدامی کشور و نظارت بر نحوه اجرای آنها

۵. تدوین پیش نویس قوانین، مقررات، لوایح، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط مرتبط با امور اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی و اعلام نظر در خصوص موارد پیشنهادی

۶. برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در خصوص امور کلان نظام اداری اعم از اندازه و ساختار کلان دولت، رضایت عمومی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارایی و اثربخشی نظام اداری

۷. راهبری امور مرتبط با طراحی، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دستگاه‌های اجرایی، مسیر ارتقاء شغلی و نظام جبران خدمت کارمندان دولت

۸. راهبری فرایندهای استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌هیا اجرایی کشور (اعم از صدور مجوزهای استخدامی، انتشار آگهی استخدام، طراحی سؤالات آزمون استخدامی و نظایر آن)

۹. طراحی و راهبری نظام‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی مصوب و انجام امور مرتبط با بورس‌های تحصیلی و دوره‌های آموزشی کارمندان دولت در خارج از کشور

۱۰. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادات مرتبط با طراحی و بازنگری نمودار و تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی بر اساس مأموریت‌ها و وظایف محوله

۱۱. راهبری امور توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اجرایی کشور

۱۲. انجام امور مرتبط با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین و سنجش شاخص‌های مورد نیاز

۱۳. برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در زمینه ارتقاء سلامت اداری، پیشگیری و مقابله مؤثر با فساد و صیانت از حقوق مردم و کارکنان دولت در نظام اداری

۱۴. برنامه‌ریزی و اقدام برای ارتقاء فرهنگ سازمانی و نهادینه کردن اصول پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی کشور

۱۵. انجام اقدامات لازم برای استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیکی مرتبط با امور اداری و استخدامی کشور

۱۶. بررسی و تحلیل مستمر اطلاعات مرتبط با امور اداری و استخدامی، شناسایی نقاط مثبت و منفی موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد نظام اداری در حوزه‌های گوناگون

۱۷. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی در دستگاه‌هیا اجرایی کشور و ارائه پیشنهادات لازم برای تسریع و تسهیل فرایند پیاده‌سازی آنها

۱۸. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت سازمان‌های دولتی ایران (همه گرایش‌ها)، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی/ مدیریت منابع انسانی/ مدیریت رفتاری)، مدیریت راهبردی، مدیریت بازرگانی (رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی)، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، سنجش و اندازه‌گیری، علوم اقتصادی (اقتصاد بخش عمومی/ اقتصاد ایران/ اقتصاد سنجی)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات/ مدیریت خدمات و توسعه فناوری)، مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ شبکه‌های کامپیوتری/ امنیت اطلاعات)، مهندسی صنایع (کیفیت و بهره وری/ سیستم هیا اطلاعاتی/ مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی/ مدیریت سیستم و بهره وری)، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره وری، سیاستگذاری علم و فناوری، آینده‌پژوهی، آینده‌پژوهی (همه گرایش‌ها)، حقوق عمومی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت منابع انسانی (همه گرایش‌ها)، مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، مدیریت سیاستگذاری عمومی، معارف اسلامی و مدیریت (مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی)، مدیریت سازمان‌های دولتی (همه گرایش‌ها)، دکتری حرفه ای مدیریت (تصمیم گیری و سیاستگذاری)، مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تحقیقات آموزشی، ارزشیابی آموزشی، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش بزرگسالان، تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی (مدیریت استراتژیک)، مدیریت کسب و کار (رفتار سازمانی و منابع انسانی/ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات)، مدیریت کسب و کار (MBA) (رفتار سازمانی و منابع انسانی/ سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات)، مدیریت (MBA) (مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی/ اقتصاد مدیریت/ سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت)، مدیریت صنعتی (مدیریت عملکرد/ مدیریت کیفیت و بهره وری)، مدیریت نظارت و بازرسی، فناوری اطلاعات و مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی/ مدیریت دانش/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات)، مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های اطلاعاتی/ شبکه های ارتباطی و کامپیوتری/ امنیت اطلاعات/ معماری سازمانی)، مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت، علوم اقتصادی (برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی صنایع- آینده‌پژوهی، مهندسی صنایع (کیفیت و بهره‌وری/ سیستم‌های اطلاعاتی/ سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی/ سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی/ آینده‌پژوهی، مهندسی آینده‌پژوهی، سیاستگذاری علم و فناوری، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی، معارف اسلامی و حقوق (حقوق عمومی)

۲- مهارت‌ها

  • درک و تحلیل مفاهیم اداری و سازمانی
  • توانایی انجام پژوهش های کاربردی
  • توانایی تفکر سیستمی

۳- دوره‌های آموزشی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، کل نگری، خلاقیت و ابتکار، تحمل ابهام، یادگیری فعال، مشارکت‌جویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام