کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

شناسنامه قانون- با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد.

نکته: مطابق تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.

ابلاغی وزارت کار: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳:

بخشنامه مزد ۱۴۰۳
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

پیوست جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تطبیق کارکنان در سال ۱۴۰۳

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)

سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)

میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ۹۵.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۷ ۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ ۱۶.۶۶۱.۳۷۸

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ۹۲.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ ۹۷.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹.۶۰۷ ۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۳۷۶.۱۸۴ ۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ ۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ ۱۷.۱۴۹.۶۲۸

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۲ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق عائله مندی ۵.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
۶ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰

سایر سطوح مزدی

                                     درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد
۱ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۲۳۰.۰۲۶ ۶.۹۰۰.۷۸۰
۲ پایه سنوات ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۳ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق عائله مندی ۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه 1,769,428 2,388,728
حداقل دستمزد ماهانه 53,082,840 71,661,840
مزد هر ساعت کاری 241,286 325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری 337,800 469.607
حق مسکن 9,000,000 9,000,000
بن خواربار 11,000,000 14,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) 5,308,284 7,166,184
حق اولاد (دو فرزند) 10,616,568 14,332,368
حق تاهل 5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) 73,082,840 99,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند 80,491,124 108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند 85,799,408 116,094,208

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

63 دیدگاه

  1. فکر پیری وسالخوردگیت باش بیمه بازنشستگی اونموقع بدردمیخوره….برای خودت کارکردن هم سرمایه میخوادهم پشت سرمایه دار هروقت لنگیدی سرپات کنه والا شغل آزاد بیچارت میکنه تجربشو دارم میگم

 1. ارشد دادم. تو مددسه غیراتفاعی با حقوق ۴/۵ تومن کار میکنم. اداره بیمه رفتم اعلام کردم گفتن چون خصوصی هست هرچی دوست دارن میتونن بدن‌. لعنت و نفرین خدا به تک تکتون. از صاحب کار گرفته تا اداره اموزش و پرورش و بیمه. خدا لعنتتون کنه و برکت از زندگی همتون بره

  1. دوست عزیز منم از جنس شما هستم ما خودمون باید خارج از قانون کار نکنیم ، وقتی افرادی مثل من و شما میرن با 4/5 کار میکنن کارفرما مشخصا قانون رو رعایت نمیکنه ، به هر قیمتی کار کردن فقط ظلم به خودمونه .

  2. من موسس غیرانتفاعی هستم، وقتی نرخ شهریه رو دولت تعیین می کنه و هزینه های من پوشش داده نمیشه چجوری میتونم حقوق معلم را طبق قانون کار بدم؟ شما از مشکلات کارفرما مطلع نیستی و اینجور نفرین می کنی

 2. من یک خانم سرپرست خانوارم با۵فرزندمستاجرم اقایان مسئول بااین حقوقی که امسال برای کارگره بدبخت درنظرگرفته ایدخودتون میتونیدیکروززیادنمیگم یکروزباحقوق یک ماه کارگرزن وبچهاتون زندگی کنن که مابنونیم یک ماه با۹تومان این همه بدبختی که تومملکت برای مردم درست کردیدزندگی کنیم این سزاواره

 3. مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

  ایران : ۱۸۰
  فلسطین : ۷۷۸
  ارمنستان : ۵۴۱
  آذربایجان : ۴۹۴
  اردن : ۵۹۹
  عراق : ۵۸۳
  ترکمنستان : ۶۵۴
  کویت : ۱۸۵۴
  بحرین : ۱۷۲۸
  عربستان : ۱۷۸۸
  ترکیه : ۸۹۳

  1. سلام من محمد۲۲سال خانوادی بزرگی دارم ۹نفرن من بزرگ پدرم باحقوق ۹ملیون نظرتون میرسن تااخرماه تاالان هم ازدواج نکردم با۹ملیون کی میخام خودم جم کنم بفکر مجرد هم باشی مجردا همش بهتراز متاهل مسئولیت گرفتن
   هرجا که میرم کارمیکنم کمتراز همی کارگرا بم میدن چون مجردم وخیلی ازم کارمیکشن باحقوق ۶ یا ۷ملیون

 4. منی که مجردم ۲۵ سالمه بااین حقوق اداره کار کارگران چحوری زن بسونم اجاره خونه بدم خرج زندگی هم بدم بابرجی ۹ تومن قسط (خدایااااخودت کمکمون کن کمرمون شکست زیرفشارزندگی)?????

  1. شماکه مجردی اینه احوالت. دیگه وای به ماکه متأهلیم بادوتابچه و خونه اجاره ای هنوز هم کمتراز قانون کاربهمون حقوق میدن هنوزحقوق کارگرداده نشده همه چی گرون شده کاش لااقل صبرمی کردن یه ماه ازسال بگذره حقوقی کف دست کارگربزارند بعدش یادشون بیادکه قراربوده همه چیزراگرون کنند

     1. با احترام
      اگر همین کارگر یا نیروی کار نباشد که شمای کارفرما که به سرمایه ات غره شدی به هیچ دردی نمی خوری که …
      می تونی جای همه کارگرات کار کنی روز و شب و سودش هم خودت بکنی یه ریال هم پول کارگر ندی . ببینیم می تونی؟ عرضه و جنم شو داری؟ یا فقط سرمایه داری
      جمع کنین خودتونو سرمایه دارای بی وجدان
      واقعا متاسفم برای این نوع طرز فکر از بالا به پایین نگاه کردنو
      اکثر شما سرمایه دارا یا ارث بهتپن رسیده یا دزدی کردین یا حق دیگرون و خوردین. این مطمین باش.
      بی تربیت بی نزاکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام