کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل شماره ۴۷ روابط کار (چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار)

دستورالعمل شماره ۴۷ روابط کار

چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار (بخشنامه شماره ۱۸۳۶۲۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دستورالعمل شماره ۴۷ روابط کار

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

به استناد تبصره ماده (۹)، بند (۶) ماده (۱۰) و ماده (۱۱) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و تبصره ماده (۱۶) و بند (۶) ماده (۱۷) و ماده (۲۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۸۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه های اعضای مراجع حل اختلاف کار و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار

ماده ۱- اختیار صدور اعتبار نامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار با احراز شرایط لازم طبق مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور تفویض می‌شود.

ماده ۲- اختیار صدور اعتبارنامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم طبق مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می شود؛ لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند، قبل از صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف، تأییدیه احراز صلاحیت افراد مذکور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت دریافت نمایند و بعد از دریافت تأییدیه ناحراز صلاحیت نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نمایند. در صورتی که اداره کل روابط کار و جبران خدمت، نسبت به تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده برای عضویت در هیأت تشخیص یا هیدت حل اختلاف اقدام ننماید، مدیران کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان ها مجاز به صدور اعتبارنامه برای افراد مذکور نخواهند بود و باید فرد دیگری را برای احراز صلاحیت به اداره کل روابط کار و جبران خدمت معرفی نمایند.

ماده ۳- در صورتی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل، خود در  جلسه هیأت حل اختلاف شرکت کند نیازی به صدور اعتبار نامه برای مقامات مذکور نخواهد بود.

ماده ۴- چنانچه فرماندار و رییس دادگستری محل، خود در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت نکنند و نماینده به هیأت حل اختلاف معرفی نمایند، معرفی نامه مزبور در حکم اعتبارنامه نمایندگان فرماندار و رییس دادگستری محل محسوب شده و نیازی به صدور اعتبار نامه برای نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری محل نمی‌باشد.

ماده ۵- مدت اعتبار اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف دو سال می باشدو به هیچ وجه اعتبارنامه بدون قید مدت اعتبار یا با مدت اعتبار کمتر یا بیشتر از زمان مذکور، صادر نخواهد شد.

ماده ۶- صدور اعتبارنامه برای اعضای مراجع حل اختلاف کار بدون داشتن شرایط احراز طبق مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مطلقا ممنوع است.

ماده ۷- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام کنند و چنانچه در نظارت بر عملکرد مراجع مذکور، تخلفات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف را مشاهده نمایند، اقدامات ذیل را انجام می‌دهند.

ماده ۸- چنانچه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه‌ها نسبت به تذکر کتبی به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد با هماهنگی مرجع انتخاب کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمایند.

ماده ۹- چنانچه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص یا نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیأت حل اختلاف، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه های مزبور نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن ها اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، موظفند ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» معرفی نمایند.

ماده ۱۰- اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است نسبت به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام کند و چنانچه در نظارت بر عملکرد مراجع مذکور، تخلفی مشاهده نماید، مطابق مفاد مواد بعدی اقدامات لازم را انجام می دهد. مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نیز مطابق نتایج و بررسی های آن اداره کل اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۱- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام خواهد نمود؛ همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این صورت موضوع به آگاهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.

ماده ۱۲- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مزبور اقدام خواهد نمود، در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، ضمن ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وی را به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» معرفی می نماید.

ماده ۱۳- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسؤول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل، لازم الاتباع می باشد.

ماده ۱۴- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهی تمامی کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۱۵- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۲ روابط کار» به شماره ثبت ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ این معاونت منسوخ می‌شود.

سید حسن هفده تن- معاونت روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام