کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی (شماره ۱۷۴۱۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ “شورای عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب می‌گردد.

آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

فصل اول:  تعاریف

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

۱.۱. مرکز: منظور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده می‌شود.

۱.۲. شورا: منظور شورای عالی حفاظت فنی است که به استناد ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود.

۱.۳. مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: شخص حقوقی در قالب شرکت که حسب قانون تشکیل گردیده و برابر ضوابط این آیین‌نامه تائید صلاحیت می‌شود و از این پس در این آیین‌نامه شرکت نامیده می‌شود.

۱.۴. کارشناس فنی مجاز: شخصی حقیقی است که صلاحیت حرفه‌ای وی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه تائید و کلیه امور فنی شرکت‌ها در اجرای این آیین‌نامه از طریق آن‌ها  انجام می‌شود.

۱.۵. پروانه صلاحیت: گواهی است که پس از طی مراحل برابر موضوع این آیین‌نامه برای اشخاص حقوقی که صلاحیت آ‌‌ن‌ها حسب مفاد این آیین‌نامه احراز شده است، صادر می‌شود. 

۱.۶. زمینه‌ تخصصی: هریک از رشته‌های کاری موضوع دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که مستند به آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد.

۱.۷. آزمون ورودی: آزمونی کتبی و عملی است که حسب زمینه تخصصی از متقاضیان کارشناسی فنی مجاز اخذ می‌گردد.

۱.۸. دوره بازآموزی: دوره آموزشی نظری و عملی است که کارشناسان فنی مجاز در هر زمینه تخصصی باید در طول دوره فعالیت با توجه به اعلام مرکز در آن شرکت نمایند.

۱.۹. دوره توجیهی: دوره آموزشی است که برای آشنایی مدیریت شرکت‌ها با مسئولیت‌های فنی و حقوقی و مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.

۱.۱۰. سامانه: نرم افزاری تحت وب است که برای ثبت نام، اطلاع رسانی، ارجاع کار، تهیه گزارشات، نظارت، مستندسازی، جمع آوری و تنظیم آمار مربوط به امور شرکت استفاده می‌شود.

۱.۱۱. مشاوران قبلی: اشخاص حقیقی و حقوقی که در ادوار گذشته به عنوان مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در هر یک از زمینه‌های تخصصی پروانه صلاحیت اخذ نموده‌اند.

۱.۱۲. دستورالعمل اجرایی: مجموعه ضوابط مربوط به زمینه‌های تخصصی، رتبه‌بندی شرکت‌ها، سطح‌بندی کارشناسان فنی مجاز، شرح خدمات، رشته‌های تحصیلی و معادل‌سازی آن‌ها، تخلفات انضباطی و سایر موارد مرتبط است.

۱.۱۳.  ضوابط فنی: ضوابط فنی نحوه‌ی ارائه خدمات در هر یک از زمینه‌های تخصصی می‌باشد که توسط مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.

۱.۱۴. تخلف انضباطی: هر گونه فعل یا ترک فعل دارنده پروانه صلاحیت مغایر با ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی مربوطه است.

ماده ۲- هدف و دامنه شمول: این آیین‌نامه به منظور تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار تدوین گردیده و برای کلیه شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم¬الاجرا است.

فصل دوم: مقررات کلی

ماده ۳- به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده می‌شود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه‌های تخصصی احراز صلاحیت نماید.

ماده ۴- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در مرکز تدوین و توسط شورای سیاست‌گذاری تصویب خواهد شد.

ماده ۵ – کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه انجام دهد.

ماده ۶ – پروانه صلاحیت شرکت‌ها پس از احراز صلاحیت و طی تشریفات قانونی موضوع این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی با امضای رئیس مرکز و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و تمدید می‌گردد.

ماده ۷- مراکز مجاز برگزاری آزمون ورودی و همچنین دوره‌های بازآموزی و توجیهی به همراه عناوین و محتوای آموزشی هر دوره از سوی مرکز اعلام می‌شود.

تبصره: مرکز بر نحوه‌ی برگزاری دوره‌ها و آزمون‌های مربوطه نظارت مستقیم خواهد داشت.

ماده ۸- کارفرمایان متقاضی خدمات موضوع این آیین‌نامه باید تقاضای رسمی خود را در سامانه ثبت نمایند تا این تقاضا به کلیه شرکت‌هایی که رتبه و ظرفیت ارائه خدمات مزبور را دارند؛ اطلاع رسانی شود. شماره درخواست مذکور باید برای پیگیری‌های بعدی در متن قرارداد ذکر شود.

فصل سوم: ارکان و تشکیلات

ماده ۹- ارکان و تشکیلات شامل: «شورای سیاست‌گذاری»، «کمیته تشخیص و تایید صلاحیت»، «کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد»، «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدید نظر انضباطی» است.

ماده ۱۰- شورای سیاست‌گذاری با هدف بررسی و تائید دستورالعمل اجرایی و تعیین زمینه‌های تخصصی و شرح خدمات آن‌ها، معادل‌سازی رشته‌های دانشگاهی و تعیین زمان فراخوان با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف – رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا.

ب – مدیر کل بازرسی کار.

پ – یکی از اساتید دانشگاهی عضو شورا با نظر رئیس شورا.

ت – نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.

ث – نماینده تشکل عالی کارگران کشور با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.

تبصره – جلسات شورای سیاست‌گذاری حداقل سالی یک بار و یا با درخواست هر یک از اعضا و پس از تائید رئیس شورا تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱- کمیته تشخیص و تایید صلاحیت با هدف بررسی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز و رتبه‌بندی و سطح‌بندی آن‌ها با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).

ب- یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.

پ- یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیرکل مربوطه.

ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.

ث- نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.

تبصره- در صورت درخواست متقاضی، مرکز موظف است، در اسرع وقت نسبت به بررسی و رسیدگی به درخواست واصله اقدام نماید.

ماده ۱۲- کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد، با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).

ب- یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.

پ- یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیر کل مربوطه.

ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.

ث- نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار .

ماده ۱۳- کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون مرتبط مرکز (رئیس کمیته).

ب- معاون اداره کل بازرسی کار.

پ- رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز (دبیر کمیته).

ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.

ث- نماینده تشکل عالی کارگران.

ج- نماینده دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

چ- نماینده کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌ها مستند به اعتبارنامه و اساسنامه در صورت تشکیل.

تبصره- تصمیمات کمیته انضباطی ظرف ۱۵ روز کاری از زمان ابلاغ در کمیته تجدید نظر انضباطی قابل طرح است.

ماده ۱۴- کمیته تجدید نظر انضباطی با هدف رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- رئیس مرکز (رئیس کمیته).

ب- مدیر کل بازرسی کار.

پ- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.

ث- نماینده تشکل عالی کارگران.

تبصره- مصوبات این کمیته قطعی می‌باشد.

ماده ۱۵- احکام اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های موضوع این آیین‌نامه حسب معرفی‌ بالاترین مقام واحد ذیربط، توسط معاون روابط کار صادر می‌گردد.

ماده ۱۶- مصوبات شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های موضوع این آیین‌نامه با نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه و تائید رئیس مرکز نافذ است.

تبصره ۱- نتایج صادره در هر یک از کمیته‌ها با امضای رئیس مرکز به ذینفعان ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اعضای «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدید نظر انضباطی» نمی‌توانند یکسان باشند.

تبصره ۳- نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و تشکل عالی کارگران در کمیته‌های موضوع این ماده باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته‌‎های فنی و مهندسی باشند.

فصل چهارم: احراز صلاحیت کارشناسان فنی مجاز

ماده۱۷- متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

الف – تابعیت ایرانی.

ب – توانایی جسمانی متناسب با زمینه تخصصی حسب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی.

پ – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

ت – عدم سوء پیشینه کیفری حسب گواهی رسمی از مراجع قانونی.

ث – عدم وجود هر گونه رابطه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب اقرار نامه محضری.

ماده۱۸- متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط تخصصی زیر باشد:

الف- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی متناسب با زمینه تخصصی درخواستی وفق دستورالعمل اجرایی.

ب- داشتن حداقل سابقه کار مرتبط پس از فراغت از تحصیل برای مدارک کارشناسی۳ سال، کارشناسی ارشد  ۲ سال و دکتری ۱ سال مستند به لیست بیمه.

پ- شرکت در آزمون ورودی و قبولی با حداقل نمره ۱۴ از ۲۰.

ت- متقاضیان بازنشسته، مستعفی و بازخرید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرط دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در پست بازرس کار یا پست کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار مرکز در ستاد و گروه های استانی و داشتن حداقل ۵۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت تخصصی، حسب رشته تحصیلی، با نظر کمیته تشخیص و تایید صلاحیت  بدون شرکت در آزمون ورودی در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت می¬شوند.

تبصره – تقاضای ارتقای سطح کارشناس فنی مجاز حسب درخواست متقاضی و ارائه مستندات در کمیته تشخیص و تائید صلاحیت که به این منظور تشکیل می شود، بررسی می‌گردد.

ماده ۱۹- هر کارشناس فنی مجاز حداکثر در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت می‌شود و در هر زمینه تخصصی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد.

ماده ۲۰- مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.

ماده ۲۱- کلیه گواهینامه‌ها و گزارش‌های فنی و تخصصی شرکت‌ها باید پس از تائید کارشناس فنی مجاز زمینه تخصصی مجری خدمات، به امضای مدیر عامل شرکت نیز برسد.

تبصره ۱- کارشناسان فنی مجاز نمی‌توانند موضوع خدمات را به غیر محول نمایند.

تبصره ۲- مدیر عامل شرکت بعد از احراز شرایط می‌تواند به عنوان کارشناس فنی مجاز در همان شرکت فعالیت نماید.

فصل پنجم: احراز صلاحیت شرکت‌ها

ماده ۲۲- متقاضیان احراز صلاحیت به عنوان شرکت‌، باید اشخاص حقوقی دارای شرایط و مدارک زیر باشند:

الف- ارائه شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها.

ب- تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت که زمینه یا زمینه‌های تخصصی درخواستی عیناً در «موضوع» آن درج شده باشد.

پ- تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن که برابر اصل شده باشد.

ت- بکارگیری کارشناس فنی مجاز مستند به یک نسخه از قرارداد استخدام در زمینه تخصصی و متناسب با رتبه درخواستی.

ث- فهرست وسایل و تجهیزات بازرسی فنی (مستند به شماره سریال و گواهی کالیبراسیون معتبر) و ملزومات اداری.

ج- معرفی اقامتگاه با کاربری تجاری یا اداری مستند به تصویر سند ملکی یا اجاره‌نامه رسمی برابر با اصل.

چ- ارائه بیمه‌نامه معتبر مسئولیت مدنی.

ح- مستندات توان فنی و اجرایی، مستند به سوابق شرکت در زمینه تخصصی درخواستی (وجود پیشینه تأسیس)

خ- ارائه اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم.

د- مفاصا حساب پرداخت حق بیمه وفق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی.

ذ- تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن که برابر اصل شده باشد.

ماده۲۳- پروانه صلاحیت برای شرکت‌های پذیرفته شده با اعتبار دو سال صادر می‌شود و در صورت تائید کمیته ارزیابی و نظارت برعملکر د و انطباق با شرایط این آیین نامه، اعتبار پروانه آن‌ها تمدید می‌شود.

تبصره۱- شرکت‌ها مکلفند سه ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخواست مکتوب همراه با مستندات لازم برای تمدید پروانه به مرکز اقدام نمایند.

تبصره۲- مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از دریافت درخواست تمدید شرکت و در صورت دارا بودن شرایط لازم نسبت به تمدید پروانه متقاضیان اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به صورت کتبی با ذکر دلایل به وی اعلام نماید.

ماده ۲۴- کلیه قراردادهای فی‌مابین شرکت‌ها با خریداران خدمت باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم و توسط شرکت در سامانه بارگذاری شوند.

ماده ۲۵- شرکت‌ها باید گزارش مراتب تائید یا رد (موارد عدم انطباق) موضوع این آیین‌نامه را  (به همراه مستندات) حداکثر تا ۷ روز کاری بعد از ارائه خدمت در سامانه ثبت نمایند.

تبصره- دارندگان پروانه صلاحیت تا زمان ایجاد سامانه مذکور مکلف به ارسال گزارشات به صورت کتبی و به طریق مقتضی به مرکز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ارائه خدمت می‌باشند.

ماده ۲۶- کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ملزم به رعایت ضوابط فنی، شرکت در دوره‌های توجیهی، تمدید به موقع پروانه صلاحیت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و حض ور کارشناسان فنی مجاز در دوره‌های بازآموزی مرکز می‌باشند.

فصل ششم: نظارت و کنترل

ماده۲۷- مرکز موظف است، نسبت به ایجاد سامانه ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید و کلیه امور شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز را از آن طریق راهبری نماید.

تبصره – سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که در تمامی استان‌ها امکان نظارت توسط بازرسان کار میسر گردد.

ماده ۲۸- ضوابط فنی موضوع این آیین‌نامه توسط مرکز تهیه و برای تائید به شورای سیاست‌گذاری ارائه می‌گردد.

ماده ۲۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های فنی در خصوص موضوع این آیین‌نامه بر عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های محل ارائه خدمت است و تخلفات شرکت‌ها و کارشناسان فنی باید به مرکز برای تکمیل پرونده در کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و طرح و تصمیم‌گیری در کمیته انضباطی گزارش ‌شوند.

ماده ۳۰- شکایات و تخلفات شرکت از همه مبادی ذیربط نظیر: کارگر، کارفرما و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها باید برای رسیدگی به مرکز ارسال شوند.

ماده ۳۱- هرگاه رسیدگی به موضوع تخلف به تشخیص کمیته‌های نظارت بر عملکرد، انضباطی و تجدید نظر انضباطی مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد از طریق مرکز به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارجاع می‌شود. اداره کل استان باید حداکثر در ۱۰ روزکاری نسبت به ارائه گزارش درخواستی اقدام نماید.

ماده ۳۲- شرکت در صورت قطع همکاری هر یک از کارشناسان فنی مجاز و استخدام کارشناسان فنی مجاز جدید، باید حداکثر ظرف ۳ روز کاری با ارسال تصویر نامه موضوع استعفا یا اخراج و تصویر قرارداد جدید، مراتب را به مرکز اعلام نماید. ارائه خدمات توسط شرکت در زمینه تخصصی مذکور منوط به معرفی و جایگزینی کارشناس فنی مجاز با سطح معادل خواهد بود.

ماده ۳۳- شرکت‌ها مکلفند تغییرات مشروح در جدول زیر را به صورت رسمی و مکتوب حداکثر ظرف ۳ روز کاری به مرکز اعلام و مستندات مربوطه را بعد از درج در روزنامه رسمی به مرکز ارائه نمایند.

موضوع تغییر مستندات پیوست

تغییر اقامتگاه شرکت سند ملکی/ اجاره نامه رسمی

تغییر در اساسنامه شرکت تصویر برابر اصل شده اساسنامه

تغییر در هیأت مدیره و مدیر عامل تصویر برابر با اصل شده روزنامه رسمی

ماده ۳۴- خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمینه‌های تخصصی باید از طریق آزمایشگاه‌های تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد انجام شود.

ماده ۳۵- میزان تعرفه خدمات شرکت در هر سال با پیشنهاد تشکل قانونی کارفرمایی شرکت‌ها و با تایید شورای سیاست‌گذاری با رعایت مقررات جاری و ابلاغ آن توسط مرکز تعیین می‌شود و کلیه شرکت‌های مذکور ملزم به رعایت این تعرفه می‌باشند.

ماده ۳۶- شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز موظف به رعایت اصول رازداری، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرسی‌ها و آزمایشات فنی شخص ثالث به شرح موارد زیر می‌باشند:

الف – رازداری در حفظ اسرار حرفه‌ای با رعایت ملاحظات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی.

ب- عدم وجود تعارض منافع و استقلال از طرفین ذیربط با رعایت عدم مداخله با عناوین طراح، سازنده، عرضه‌کننده، نصاب، خریدار، مالک، بهره ‌بردار یا سرویس کار اقلام موضوع این آیین‌نامه.

تبصره- واحدهای بازرسی فنی یا خدمات مهندسی یا سایر عناوین مشابه با وظیفه راهبری، تعمیر و نگهداری و بازرسی‌های فنی از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مشمول آزمایشات ایمنی ادواری به استناد آیین نامه های مصوب شورا در شرکت‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی با درخواست شرکت و تائید شورای سیاست‌گذاری،‌ در صورت اثبات استقلال از شرکت اصلی، حسب مواردی که در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تبیین می‌شود و داشتن سایر الزامات، می‌توانند به عنوان شرکت موضوع این آیین‌نامه احراز صلاحیت شوند.

این آیین‌نامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷  به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

این آیین نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – محمد شریعتمداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام