کتاب استخدامی اداری ها
سیاست های اصل 44 قانون اساسی

تنفيذ برخي مصوبات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تصویب نامه شماره 113438/ت40877هـ مورخ 7/7/1387 هیأت وزیران)

تنفيذ برخي مصوبات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تصویب نامه شماره 113438/ت40877هـ مورخ 7/7/1387 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت دادگستري – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيات وزيران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

تا زمان تصويب آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ساير مقررات اجرايي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه مرجع تصويب آنها هيات وزيران تعيين شده است، مطابق مهلت هاي قانوني، تمامي مصوبات،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383 – كه درخصوص فرايند واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به تصويب هيات وزيران رسيده است از جمله موارد زير و اصلاحات بعدي آنها جهت اجرا تنفيذ مي شود:

1- آيين نامه اجرايي قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي ، تخفيف ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع تصويب نامه شماره 20781/ت34197ك مورخ 16/2/1387.

2- آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع تصويب نامه شماره 13195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386 .

3- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت موضوع تصويب نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385 .

4- آيين نامه اجرايي ماده(15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- موضوع تصويب نامه شماره29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384 .

5- آيين نامه اجرايي بند(هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- موضوع تصويب نامه شماره29082/ت33099هـ مورخ11/5/1384 .

6- آيين نامه اجرايي ماده(21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 27923/ت33389 هـ مورخ 8/5/1384.

7- اساسنامه سازمان خصوصي سازي موضوع تصويب نامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام