کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده ۱- داروخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كه با اهداف آموزش و ارائه خدمات دارويي و بهداشتي خارج از بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني تاسيس گرديده اند مشمول اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۲- اداره داروخانه هاي موضوع ماده (۱) به صورت خودگران و بدون اتكاء به اعتبارات دولتي خواهد بود و وجوه حاصل از فروش دارو، ساير اقلام مرتبط با داروخانه و ارائه خدمات دارويي به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ذي ربط خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد جهت خريد مجدد دارو و ساير اقلام مندرج در اين ماده طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجام هزينه هاي جاري و پرسنلي داروخانه صرف خواهد شد.

ماده ۳- دانشگاه ذي ربط موظف است براي داروخانه يا داروخانه هاي تحت پوشش حسابداري مستقل ايجاد نمايد.

تبصره- در صورتي كه دانشگاه داراي چند داروخانه باشد مي تواند داروخانه ها را به صورت يك مجموعه واحد اداره نمايد.

ماده ۴- ذيحساب هر دانشگاه بايد براي داروخانه هاي تحت پوشش در يكي از بانكهاي مجاز كشور، حساب بانكي مستقل غير قابل برداشت افتتاح نمايد.وجه واريزي مي بايست به حساب خزانه واريزي و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه توسط ذيحساب دانشگاه درخواست و عينا به داروخانه عودت و با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آيين نامه مربوط (آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و … وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) صرف هزينه هاي مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه شود.

ماده ۵- مسؤول يا رييس امور مالي داروخانه(عامل ذيحساب) موظف است علاوه بر تهيه و تنظيم دفاتر و صورتحساب هاي مالي ماهانه مورد نياز ذيحساب، هر ماه تراز عمليات مالي داروخانه را تنظيم و از طريق رييس داروخانه به اطلاع رييس دانشگاه يا مقامات مجاز از طرف او برساند.

ماده ۶- رييس داروخانه و يا داروخانه ها از بين داروسازان دانشگاه به پيشنهاد مديريت دارويي و غذايي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه منصوب مي گردد ومسؤوليت كليه امور اداري و مالي به عهده رئيس داروخانه ها مي باشد و نامبرده در مقابل دانشگاه و دستگاه هاي نظارتي پاسخگو خواهد بود.

تبصره- در دانشگاه هايي كه داراي دانشكده داروسازي فعال مي باشند رئيس داروخانه به پيشنهاد رئيس دانشكده داروسازي و حكم رئيس انشگاه تعيين مي گردد.

ماده ۷- كاركنان داروخانه ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي خواهند بود، به كارگيري نيروهاي جديد در اين گونه داروخانه ها براساس نياز به درخواست رييس داروخانه ها و تاييد رييس يا معاونت پشتيباني دانشگاه و در قالب قانون كار مجاز خواهد بود.

ماده ۸- دانشگاه موظف است در پايان هر سال مالي با رعايت مقررات نسبت به انبارگرداني داروخانه ها اقدام و وضعيت عمليات انجام شده در طول سال را از نظر مالي و فني تاييد ويا تخلفات احتمالي انجام شده را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

تبصره- ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده تابع آيين نامه مالي و معاملاتي و ضوابط حاكم بر دانشگاه ها خواهد بود.

ماده ۹- اين آيين نامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۱ قابل اجرا است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام