کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوبه ۶۷۹۴/ت۲۶۴۲۳هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موضوع نامه شماره ۱۸۹۱۱/۱۰۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ سازمان ياد شده و در اجراي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب نمود:

ماده ۱- تعاريف و مفاهيم

الف) بورسيه: به دانشجوياني اطلاق مي گردد كه با رعايت ضوابط ، كليه هزينه هاي ريالي و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد.

ب) اعزامي (ارزبگير): به دانشجوياني اطلاق مي گردد كه با رعايت ضوابط و مجوز ارزي دولت ، هزينه هاي ريالي خود را پرداخت كنند.

ماده ۲- وزارتخانه هاي علوم ،‌ تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا مي كنند. از دانشجويان بورسيه معادل ارزهاي پرداختي به نرخ زمان بازپرداخت با احتساب ساير هزينه هاي ريالي و از دانشجويان اعزامي معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز مي نمايند.

ماده ۳- در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامي و انجام تعهدات مربوط ،‌ تضمين از ضامن اخذ گرديده است، در صورت عدم ايفاي تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو ، ضامن مكلف به استرداد هزينه ها و ارزهاي مصرف شده مي باشد. در هر صورت بدهي ضامن بيشتر از كل بدهي دانشجو نخواهد بود.

ماده ۴- مبلغي كه مطابق اين آيين نامه از ضامن دانشجو دريافت مي گردد، پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور، از ميزان بدهي دانشجو كسر خواهد شد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئيس جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام