کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت‌ (مصوبه ۲۵۲۰۶/ت۲۸۶۰۱هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران)

آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت‌ (مصوبه ۲۵۲۰۶/ت۲۸۶۰۱هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران)

وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم‌، تحقيقات وفناوري‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به‌استناد ماده (۳۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۰-، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زيرتصويب نمود:

ماده ۱- دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي (دولتي و غيردولتي‌) مي توانند دانشجويان خارجي و يا دانشجويان ايراني را كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم‌، تحقيقات وفناوري و يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند، پذيرش نمايند.

تبصره- دانشجوي خارجي به فردي اطلاق مي شود كه تابعيت ساير كشورها را داشته و داراي ديپلم ‌متوسطه معتبر مي‌باشد.

ماده ۲- پذيرش دانشجويان ايراني مطابق با آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و مؤسسه‌هاي ‌آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي داخل كشور مصوب دويست و نود ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۴ به صورت متمركز به عمل مي آيد.

ماده ۳- بررسي صلاحيت علمي و صدور برگ پذيرش براي دانشجويان خارجي توسط دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي پذيرنده در چارچوب ضوابط و شرايطي كه پس از پيشنهاد هيأت امناي دانشگاهها به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عمل خواهد آمد.

ماده ۴- سقف درصد پذيرش دانشجو در هر دانشگاه‌، به تفكيك رشته تحصيلي پس از تأييد هيأت‌ا مناي دانشگاه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵- شهريه تحصيلي دانشجويان موضوع اين آيين‌نامه و هزينه هاي مربوط به تسهيلات رفاهي ازقبيل خوابگاه‌، غذا و مانند آن به صورت ارزي و يا ريالي قابل وصول مي باشد. ميزان اين شهريه ودستورالعمل نحوه دريافت آن‌، پس از تأييد هيأت امناي دانشگاه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده ۶- مبالغ ارزي دريافتي از دانشجويان‌، به حسابي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي ‌هر دانشگاه پذيرنده به طور جداگانه افتتاح مي‌شود، واريز مي‌گردد. اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي‌ دانشگاه‌، علاوه بر سهميه ارزي پيش بيني شده در بودجه كل كشور، تلقي مي‌شود.

ماده ۶- مبالغ ارزي دريافتي از دانشجويان‌، به حسابي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي‌ هر دانشگاه پذيرنده به طور جداگانه افتتاح مي‌شود، واريز مي‌گردد. اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي ‌دانشگاه‌، علاوه بر سهميه ارزي پيش بيني شده در بودجه كل كشور، تلقي مي‌شود.

ماده ۷- مبالغ ريالي دريافتي از دانشجويان موضوع اين آيين‌نامه‌، به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ پذيرنده واريز مي شود.

ماده ۸- رواديد تحصيلي دانشجويان خارجي‌، با ارايه برگ پذيرش صادر شده از سوي دانشگاه پذيرنده‌، بر اساس ضوابط مربوط از سوي دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ديگر كشورها صادر مي شود.

ماده ۹- دانشگاهها مي توانند پس از تأييد شرايط و ضوابط پذيرش توسط هيأت امناء و تصويب آن از سوي هيأت وزيران نسبت به پذيرش دانشجويان ايراني كه داراي پذيرش از دانشگاههاي معتبر خارجي و يامناطق آزاد كشور مي‌باشند، اقدام نمايند.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام