کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

رأی در خصوص همترازی تحصیلات غیررسمی کارمندان در انطباق با مدارک تحصیلی رسمی

شناسنامه قانون | newnews EToolsFile dchftgf e5c0508f 05c1 4b21 8876 38477f711d98

رأی در خصوص همترازی تحصیلات غیررسمی کارمندان در انطباق با مدارک تحصیلی رسمی (دادنامه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۱۷۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای نصراله زمانی فر

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دو ساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۹۶ هیأت مدیره از تاریخ تصویب شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. 

   گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱؍۸۶؍۱۱۳۰ با موضوع دادخواست آقای نصراله زمانی فر به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی و به خواسته الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت مدیره به شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۶۹ از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  خواسته شاکی به شرح معنون در عرض حال تقدیمی به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت مدیره به شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و تعدیل حقوق و مزایا از تاریخ مذکور می باشد با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله نظر به اینکه مدرک شاکی به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق) نرسیده و به موجب رأی وحدت رویه ۳۳۷ و ۳۳۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۷۹ و ۶۵-۲؍۳؍۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرایت آثار شرکت بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره های بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد. علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹؍۷۷؍۹۸۸ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به خواسته ارزشیابی تحصیلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶-۴؍۲؍۱۳۷۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   در خصوص شکایت آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خـواسته ارزشیابی تحصیلی که در توجیه شکایتش مرقوم داشته در بدو استخدام از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی … دوره تحصیلی در رشته برق صنعتی در آموزشگاه متالوژی ذوب آهن اصفهان «توحید» شده ام اخذ گواهینامه مربوطه گذراندن ساعات درسی، تأیید آموزشگاه توحید و تأیید امور اداری و استخدامی کشور همگی دلالت بر آن دارد که ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان آن آموزشگاه برابر با مقطع تحصیلی فوق دیپلم در رشته مربوطه است ولی متاسفانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مقررات استخدامی خود را از مقررات امور اداری و استخدامی کل کشور مستثنی می داند به همین دلیل این تأیید را نفی می کند که به نظر منطقی نمی باشد و به شرح خواسته مستدعی صدور رأی گردید از سوی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام لایحه ای منضم به تصاویر نامه مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۷ ریاست بررسی طرح ها، مقررات و روش های اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نامه  مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۷۷ مرکز آموزش فنی توحید نامه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ ریاست امور اداری شرکت در خصوص مشکل دانش آموختگان ارسال که با ثبت به شماره ۱۷-۲۹؍۱؍۱۳۷۸ پیوست پرونده گردید و توجهاً به مجموع اوراق پرونده تصاویر مدارک ارسالی از سوی اداره مشتکی عنه نظر به اینکه ارزشیابی مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که در مانحن فیه شاکی هیچ گونه شکایتی به طرفیت مرجع مذکور ننموده لذا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده موصوف شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و قرار رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست.

  این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

  ج: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱؍۸۵؍۶۹۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۶ با مـوضوع دادخواست آقای عبدالصاحب غالبی به طرفیت شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) و بـه خواسته الـزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمـال مصوبه هیأت مدیره صنایع پتروشیمی به شمـاره ۴۲۸- ۶؍۳۴؍۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    با توجه به اینکه آقای عبدالصاحب غالبی در دادخواست تقدیمی علیه شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تقاضای الزام خوانده به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت مدیره صنایع پتروشیمی به شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه را مطرح نموده است و مدعی است طبق نامه مدیریت کل دفتر برنامه ریزی آموزشی حوزه امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شماره ۲۰۲۱۳؍۲۴؍۲- ۷؍۴؍۱۳۷۹ و شماره ۳۱۹۷؍۴۳ و ۴۳۹۵۳۷- ۱۷؍۱۲؍۱۳۷۳ اداره کل یاد شده و بندهای (الف) و (ب) و (ج) ردیف ۲۱۹۹-۶۹-۲ مصوبه شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۶۹ برای وی حق مکتسبه ایجاد شده است و با گرفتن مدرک مورد نیاز خوانده پس از طی دوره خاص خود را در خواسته اش ذیحق می داند. خوانده طی لایحه ای اقدام به پاسخ نموده است که شرکت خوانده از مقررات خاصی پیروی می نماید و اعتبار مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم بدون تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی پذیرفته نمی شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی علی‌الخصوص بندهای سه گانه ردیف ۲۱۹۹-۶۹-۲ در مصوبه شماره ۴۲۸-۶؍۳؍۱۳۶۹ جلسه هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت که مطابق با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می باشد و با توجه به دفاع غیر موجه خوانده شکایت شاکی را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولاً: بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، «تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز ‌خواهند شد.» و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳هـ-۸؍۱۱؍۱۳۷۰ هیأت وزیران) «همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط ‌سـازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.» و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: «کلیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانک ها و ‌شهرداری ها و نیز شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.»

ثانیاً: از آن جایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۳۷؍۴۳- ۱۷؍۱۲؍۱۳۷۳، ارزش استخدامی گواهینامه دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجهیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی همانند مدرک فوق دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته های شغلی مربوط در رشته فنی و مهندسی محسوب می‌شود.» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۲۱۲؍۲۴؍۲- ۷؍۴؍۱۳۷۹ اعلام کرده است: «… با دارندگان مدرک تحصیلی دوره دو ساله آمـوزشگاه فنی توحید در رشته تخصصی تعمیرات و تجهیزات مکانیکی از نظر استخدامی همانند دارندگان فوق دیپلم فنی در رشته‌های شغلی مربوط در رسته فنی و مهندسی رفتار می گردد…» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت بر دستگاه‌های اجرایی به استناد تبصره ۶ ماده ۳ ‌قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرائی آن و همچنین تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام