کتاب استخدامی اداری ها
مطالب کوتاه

شرح وظایف سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

آشنایی با شرح وظایف سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها

نمودار سازمانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی، با عنایت به ابلاغیه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 رییس محترم جمهور و رییس شورای عالی اداری و بند (2) مصوبه شورای مزبور که مقرر داشته است: «تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان شامل؛ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ای استانی، از استانداری‌های کشور منتزع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تشکیل می‌شود»، ابلاغ شده است.

در این مقاله سعی بر آن است که شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی این سازمان‌ها به اختصار آورده شود.

منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شرح وظايف

* بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني

* راهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي

* راهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع انساني در دستگاه‌هاي اجرايي استان در حوزه‌هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان

* اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي استان، تحليل عملكرد آن‌ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش‌هاي انجام كار بر اساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه‌ها، مديران و كاركنان بر‌تر

* انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان

* نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي استان و بررسي و تاييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده

* انجام امور تفويض شده از سوي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني مركز در زمينه مديريت وتوسعه منابع انساني.

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شرح وظايف

* مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان

* تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور

* تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه گذاري، جمعيت آمايش سرزمين، آبنده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني

* نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي واستاني

* انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان

* تهيه و تدوين گزارش‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان

* انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده

* انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه

* تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمد‌هاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه

* بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

* بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي

* تهيه وتدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه

* نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده

* پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي

* بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري‌هاي بخش غير دولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غير دولتي در اقتصاد استان.

معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظايف

* ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي در چارچوب برنامه‌هاي مركز آمار ايران و اختيارات تفويض شده

* سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران

* جمع آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور

* بررسي و شناخت نيازهاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه ريزي استان و طرح‌هاي اعتباري هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان

* تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري‌ها و سرشماري‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد

* تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده سازي براي انتشار آمار نامه استان

* انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران

* تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تاييد مركز آمار ايران

* ارائه خدمات آماري و راهنمايي‌هاي فني به دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، گروه‌ها وكار‌شناسان متقاضي در سطح استان

* بهنگام سازي چارچوب‌ها وضوابط آماري مطابق با دستورالعمل‌هاي مركز آمار ايران

* ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري ساير معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

* تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني مورد نياز استان با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل‌هاي مصوب

* جمع آوري وتدوين نياز‌هاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان

* تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور

* انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني.

حوزه ریاست و روابط عمومی

شرح وظايف

برنامه ريزي براي برگزاري منظم جلسات رئيس سازمان وابلاغ مصوبات وتصميمات متخذه به واحدها ويا مراجع ذي ربط

برنامه ريزي وساماندهي حضور رئيس سازمان در گردهمايي ها، ملاقات ها، بازديدها وماموريت ها با هماهنگي وهمكاري ديگر سازمان ها ومعاونتهاي سازمان

بررسي اخبار رسانه ها وسايت هاي اطلاع رساني واستخراج مطالب مربوط به سازمان وارسال براي رييس سازمان ومعاونت هاي مربوطه

برنامه ريزي واجراي برنامه هاي اطلاع رساني وتوسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلي وخارجي به منظور دريافت وبررسي نظرات مخاطبان وتشريح فعاليت هاي سازمان وپاسخگويي به اذهان عمومي

انجام امور مربوط به مناسبت ها ومراسم با همكاري مديريت اداري، مالي و پشتيباني

انجام هماهنگي هاي لازم با حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مديريت و برنامه ريزي مركز

دريافت، بررسي، رسيدگي وپاسخگويي به شكايت افراد حقيقي وحقوقي از واحد ها وكاركنان سازمان

مديريت نظام فني اجرايی

شرح وظايف

•    اجراي نظام فني و اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور.

•    همكاري در تهيه و انجام اقدامات لازم براي ترويج بكارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني.

•    بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان.

•    انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري استان.

•    تهيه قيمت‌هاي پايه استاني و ضرايب منطقه‌اي باتوجه به شرايط منطقه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط براي بررسي و تصميم‌گيري.

•    ايجاد بانك اطلاعاتي و مستندسازي تجربيات فني و اجرايي.

•    انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي فني استان.

•    همكاري با گروه‌هاي معاونت هماهنگي برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزيابي طرح‌ها و رعايت چارچوب‌هاي نظام نظارت.

•    انجام نظارت‌های تفصیلی از طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی و تهیه گزارشات نظارتی برای ارائه به مراجع ذیربط.

مديريت مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

شرح وظایف:

* مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

* انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني

* همكاري با مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري در سطح ملي

* تلاش در جهت جلب همكاري صاحب نظران و انديشمندان علمي در سطح استان وكشور

* ارائه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها و كشور و ساير موسسات يا سازمان‌هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش‌ها

* مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي خاص استان و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آن‌ها پس از ابلاغ توسط رييس سازمان استان

* اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي آموزشي كاركنان دولت در سطح استان بر اساس سياست‌هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و استان

* نظارت برحسن اجراي كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي كه در سطح استان در حال اجراست.

معرفي مديريت اداري، مالي و پشتيباني

شرح وظايف

* اجراي كليه سياست‌ها و خط مشي‌هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

* تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

* نظارت براجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان

* انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين نامه‌ها و دستور العمل‌ها وبرنامه‌هاي تحول اداري، طبقه بندي مشاغل، صدور احكام، حضور وغياب، بازنشستگي وساير امور مرتبط

* همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه وآينده نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌ها ي آنان

* بررسي وشناخت سيستم‌هاي مورد نياز مورد نياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه اندازي و پشتيباني سيستم‌هاي طراحي شده و مورد نياز سازمان

* ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان

* سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات مورد نياز استفاده كنندگان

* ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي سازماني

* انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مركز.

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه

شرح وظایف

* انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* تهيه دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* دريافت و بررسي درخواست‌ها و موضوعات واصله براي طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* تهيه گزارش از پيشنهادهاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه براي ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* تهيه ابلاغ‌هاي مربوط به تصميمات اتخاذ شده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ارسال به مراجع مربوطه

* ايجاد بانك اطلاعاتي از مستندات، دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* تهيه و تنظيم گزارش‌هاي موردي براساس دستور رييس سازمان.

شوراي نظارت استان

شرح وظایف:

* انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي نظارت استان

* تهيه دستورجلسات و صورتجلسات شوراي نظارت استان

* دريافت و بررسي درخواست‌ها و موضوعات واصله براي طرح در شوراي نظارت استان

* تهيه گزارش از پيشنهادهاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه براي ارسال به شوراي نظارت استان

* تهيه ابلاغ‌هاي مربوط به تصميمات متخذه در شوراي نظارت استان و ارسال به مراجع مربوطه

* ايجاد بانك اطلاعاتي از مستندات، دستور جلسات و صورتجلسات شوراي نظارت استان

* تهيه و تنظيم گزارشات موردي بر اساس دستور رييس سازمان.

دبيرخانه شوراي فني استان

شرح وظایف:

شرح وظايف و اختيارات شوراي فني استان بر اساس مفاد ماده واحده لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان‌ها (مصوبه شماره۲۶۵۳ –د مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) است.

آيين نامه روش كار شوراي فني استان‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ (۲۱۳/۵۱-۱۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹) مي‌باشد. با اين توضيح كه بر اساس آئين نامه مذكور از اركان شوراي فني استان، دبيري جلسات كميته‌هاي چهار گانه: پيمان – نظارت – آموزش وكنترل كيفيت مصالح ساختماني بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.

دبيرخانه انجمن هاي تخصصي و صاحبنظران توسعه استان

شرح وظایف

* ايجاد هماهنگي و ارتباط بين انجمن‌ها، تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي و صاحب نظران توسعه استان با دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

* تهيه گزارش از فعاليت‌هاي انجمن‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با توسعه استان و ارائه گزارش‌هاي ذي ربط به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

* انعكاس نظرات و پيشنهادهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به انجمن‌ها و تشكل‌هاي تخصصي وصاحب نظران توسعه استان

* انجام امور دبيرخانه‌اي مربوطه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام