کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ شماره (1-16-1)- موارد استخدام به تشخیص دستگاه های اجرایی و استانداران

کاربرگ شماره (1-16-1)

مربوط به ردیف 16 فصل اول

موارد ذیل در صورتی که از مصادیق ملاحظات فصل اول باشند می توانند رأساً و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و مقام مجاز از سوی آنها و توسط دستگاه ذیربط بکارگیری، جذب یا استخدام شوند و نیز شماره مستخدم رأساً توسط دستگاه مربوطه از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به افراد اختصاص دهند:

1- نخبگان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان.

2- افراد پذیرفته شده موضوع آزمون استخدامی، مشهور به آزمون ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

3- قهرمانان ورزشی که دارای مدال های جهانی، المپیک و پارا المپیک می باشند با تأیید وزارت ورزش و جوانان.

4- حافظان سی جزء قرآن و قاریان ممتاز بین المللی (نفرات اول تا سوم) معرفی شده از سوی مراجع ذیربط.

5- نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی در سقف حداکثر (10%) مجوزهای استخدامی هر دستگاه با اولویت دارندگان مدارک دانشگاهی (افرادی که دارای سنوات بالاتری می باشند در صورتی که امتیاز 100 فرض شود به ازای هر سال سابقه کار 2 امتیاز و حداکثر تا 20 امتیاز به وی تعلق می گیرد.)

6- افراد موضوع ماده (19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388.

7- کلیه مشاغل و پست های گزینش و حراست از جمله شغل مسئول گزینش و مأمور حراست.

8- پست های حساس و کلیدی بدون متصدی و یا مدیریتی.

9- افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و یا به کارگیری و جذب و استخدام در مناطق یاد شده.

تبصره- در کلیه موارد مذکور، جذب، بکارگیری و استخدام افراد واجد شرایط از بین آنان و از طریق امتحان یا مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که تعداد متقاضیان یا افراد مطروحه برای تصدی مشاغل و پست های فوق الذکر به میزان نیاز یا کمتر از نیاز باشد صرفاً پس از مصاحبه با فرد یا افراد متقاضی یا مطروحه و یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار یا معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و یا مقامات مجاز از سوی آنان جذب، بکارگیری و استخدام صورت می پذیرد و شماره مستخدم از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار توسط دستگاه اختصاص می یابد.

10- آزمون های قبلی نیز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و یا مقامات مجاز از سوی آنان کفایت می کنند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام