مصوبات طرح مهر آفرین

اصلاح اصلاحیه طرح مهرآفرین

اصلاح اصلاحیه طرح مهرآفرین (مصوبه شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392 هیأت وزیران)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

طرح مهرآفرین موضوع تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1- در بند (2) عبارت “به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده” بعد از عبارت “اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ” اضافه می شود.

2- عبارت “مواردی که به مقامات تفویض اختیار شده است توسط مقامات مربوط اعمال می گردد.” به انتهای بند (2) اضافه می شود.

3- در بند (11) عبارت “اعتبارات مربوط” به عبارت “اعتبارات قانونی مربوط” اصلاح و بعد از عبارت “با رعایت قوانین مربوط” عبارت “از جمله مواد (17) و (47) قانون مدیریت خدمات کشوری” اضافه و عبارت “اختیاراتی که به استناد بند (12) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تفویض شده است صرفاً در مدت اعتبار قانونی آن مجری می باشد.” به انتهای بند مذکور الحاق می شود.

4- در ردیف (11) جدول فصل اول پیوست و جزء (ز) ردیف (17) جدول مذکور عبارت “تبدیل وضع” به واژه “استخدام” اصلاح می شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام