کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت محترم وزيران به شرح مشخصات مندرج در متن»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.

«آراء قطعي متضمن نظرات رييس مجلس شوراي اسلامي طي دو فقره نامه به شماره هاي: الف- 63829هـ/ب مورخ 25/10/1391، ب- 77812هـ/ب مورخ 20/12/1391، به ترتيب راجع به تصويب نامه هاي هيأت محترم وزيران به شماره هاي 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1392 و 225651/ت68702هـ مورخ 17/11/1391 موضوع: «طرح مهرآفرين» قبلاً ابلاغ گرديد. مصوبه صدرالذكر در مقام اصلاح اين دو مصوبه مي باشد، به استثناي بند (3) مصوبه اصلاحي اخيرالصدور، ساير بندها به شرحي كه ذيلاً مي آيد كماكان مواجه با مغايرت هاي قانوني است:

1- نظر به اينكه الحاق عبارات: «به بند (2) مصوبه؛ رافع ايرادات اعلامي در قبل نمي باشد، عليهذا، مغايرت هاي مندرج در بند (1) رأي ابلاغي مورخ 20/12/1391 كماكان به قوت خود باقي است.

2- بند (4) مصوبه ناظر به جاي گزين شدن «تبديل وضع» به واژه «استخدام» از حيث مقيد نشدن به رعايت قوانين و مقررات مربوط به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز، به قوت خود باقي است.

3- مضافاً اينكه نظر به عدم اقدام هيأت محترم وزيران به رفع ايرادات اعلامي در رأي ابلاغي مورخ 20/12/1391، مغايرت هاي سابق الذكر كماكان به قوت خود باقي است.»

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام