کتاب استخدامی اداری ها
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تصویب‌نامه شماره ۴۹۰۲۸/ت۵۶۹۴۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه ۳ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۵) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی- مصوب ۱۳۹۶- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲- وزارت صمت : وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳- وزارتخانه های مجری: وزارت و وزارت صمت.

۴- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- .

۵- قانون: قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی – مصوب ۱۳۹۶- .

۶- قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان: قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)- مصوب ۱۳۸۸- .

۷- آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان: آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۴۱۸ /ت۴۳۰۸۶ک مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۸۸.

۸- آیین نامه اجرایی ماده (۱۴): آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۱۷۶ /ت۵۶۴۴۰هـ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹.

۹- رشته های صنایع دستی: رشته فعالیت های مصوب مذکور در ماده (۱) قانون که برای هر کدام از آنها ضوابط و شاخصه های مستندنگاری و استانداردسازی انجام یافته است.

۱۰- فعّال صنایع دستی: هر شخص که با اخذ مجوز از وزارتخانه های مجری، فعّالیت اصلی خود را در یک یا چند حوزه صنایع دستی و یا فرش دستباف به شرح زیر انجام دهد:

الف- فعّال حوزه تولید: شخصی که در مکان کارگاهی مشخص اقدام به ساخت و تولید محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی نماید.

ب- فعّال حوزه بازرگانی: شخصی که نسبت به خرید، فروش و عرضه محصولات صنایع دستی ایرانی اقدام می نماید.

پ- فعّال حوزه آموزش: اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون و مقررات این آیین نامه، در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارتخانه های مجری، در قالب استاد و شاگردی یا گروهی در کارگاه یا آموزشگاه به امر آموزش رشته های مصوب صنایع دستی و فرش دستباف اقدام می نمایند.

ت- فعّال حوزه توسعه و ترویج: هر شخص که به فعالیت های شناسایی، معرفی، احیا، طراحی و مستندسازی صنایع دستی و فرش دستباف اقدام کند و یا در تهیه اقلام مربوط به معرفی، تبلیغ، ساخت، بسته بندی و انجام پژوهش های مرتبط با آنها اقدام نماید.

۱۱- صنعتگر صنایع دستی: کسی که به فنون ساخت محصول صنایع دستی تسلط دارد و در امر تولید آن فعالیت می کند.

۱۲- هنرمند صنایع دستی: کسی که به واسطه قابلیت های فردی و ذوق زیباشناسانه خود در خلق آگاهانه محصول صنایع دستی یا یکی از فرآیندهای مهم آن نقش اصلی را دارد، به طوری که عرف او را آفریننده آن محصول می شناسد.

۱۳- استادکار صنایع دستی و فرش دستباف: کسی که حسب توانایی و تسلط حاصل از مشاهده، تمرین، تجربه، تدریس یا دانش به فنون ساخت یکی از رشته های صنایع دستی، می تواند آن را به دیگران انتقال دهد.

۱۴- واجد شرایط: شخصی که شغل اصلی و تمام وقت وی فعالیت در حوزه تولید در یکی از بندهای فوق باشد و مجوز فعالیت یا کارت صنعت گری معتبر از وزارتخانه های مجری داشته باشد.

۱۵- سیصد: سامانه یکپارچه صنایع دستی

ماده ۲- وزارتخانه های مجری، موظفند به منظور اجرای تکلیف ماده (۲) قانون، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در ردیف بودجه سالانه خود اقدام و درخواست تأمین آن را از سازمان برنامه و بودجه کشور به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – و بر اساس درخواست مذکور، اعتبار لازم را در ردیف بودجه سالانه دستگاه های مجری پیش بینی و نسبت به تأمین و تخصیص آن اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با بودجه اختصاص یافته نسبت به تداوم پوشش بیمه ای بیمه شدگان فعلی و پذیرش افراد واجدالشرایط جدید بر اساس اولویت و معرفی وزارتخانه های مجری اقدام نماید.

تبصره ۲- ارزیابی وضعیت اشتغال واجدین شرایط بر عهده بازرسان وزارت و در مورد فرش و قالی با رعایت مساحت مذکور در ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بر عهده وزارت صمت می باشد.

تبصره ۳- انجام بازرسی از سوی وزارتخانه های مجری قانون، مانع از اعمال وظایف قانونی بازرسان تأمین اجتماعی نمی باشد.

ماده ۳- واجدین شرایط مذکور در ماده (۲) قانون عبارتند از قالیبافان و بافندگان فرش دستباف موضوع ماده (۱) قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و فعالان حوزه تولید در رشته های صنایع دستی.

تبصره ۱- تشخیص مصادیقِ محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و افراد فعّال در حوزه تولید و تأیید آن به منظور بهره مندی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی، حسب مورد با وزارتخانه های مجری می باشد.

تبصره ۲- سایر احکام مربوط به انواع خدمات پوشش بیمه اجتماعی مشمولین مطابق مقررات آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان است.

ماده ۴- دارندگان مجوزِ فعالیت های موضوعِ قانون، جهت بهره مندی از تعرفه های بخش صنعت در مورد حامل های انرژی (آب، برق و گاز) و تسهیلات بانکی، می توانند حسب مورد تقاضای خود را به واحدهای استانی وزارتخانه های مجری ارایه یا به صورت الکترونیکی ثبت نمایند تا در صورت تأیید فعالیت و اعتبار مجوز آنها، به منظور اعمال تعرفه مذکور با رعایت ضوابط و قوانین مرتبط به دستگاه های ذی ربط معرفی گردند. دستگاه های مذکور موظفند از تاریخ معرفی نسبت به اعمال تعرفه های بخش صنعت، در مورد واحدهای معرفی شده اقدام نمایند.

ماده ۵- به منظور تحقق مراحلِ طراحی، برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر آموزش های غیررسمی در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف اعم از آموزش های عمومی، تخصصی و مجازی، وزارتخانه های مجری حسب مورد مکلفند با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به تدوین دستورالعمل در موارد زیر اقدام نمایند:

۱- نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات آموزشی صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- فرآیند صدور مجوز فعالیت های آموزشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام شرایط علمی و تجربی و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیت های آموزشی.

۳- چهارچوب آموزش های غیررسمی شامل تعیین سرفصل دوره ها، الزامات و امکانات مورد نیازِ آموزشی و مدت زمان برگزاری دوره های نظری و عملی.

۴- ضوابط نحوه نظارت بر فعالیت های آموزشی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف ارتقای سطح آموزش و تطبیق رعایت اصول و الزامات ابلاغ شده از سوی وزارت و نحوه برخورد با اشخاص متخلف.

۵- نیازسنجی آموزش های مرتبط با توسعه امور بازرگانی صنایع دستی از قبیل آشنایی با امور مالیات، بیمه و بازاریابی.

ماده ۶- وزارتخانه های مجری مکلفند به منظور بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف با رویکرد فراهم ساختن زمینه صادرات آن، اقدامات زیر را با همکاری تشکل های تخصصی ذی ربط انجام دهند:

۱- تدوین فرآیند بهبود کیفی رشته های صنایع دستی و فرش دستباف و ترسیم چرخه مطلوب تولیدِ هر یک از رشته های صنایع دستی.

۲- برنامه ریزی و تعیین اولویت های حمایتی با محوریت محصولات صادراتی.

۳- تهیه اطلس صنایع دستی مناطق مختلف کشور.

۴- تعیین ضوابط تهیه شناسنامه و گواهی تضمین کیفیت محصول در مورد رشته های مختلف صنایع دستی و فرش دستباف.

۵- حمایت از واحدها و سرمایه گذارانی که به صورت اختصاصی در امر تأمین مواد اولیه مرغوب و تجهیزات بسته بندی محصولات صنایع دستی فعالیت می نمایند.

۶- برنامه ریزی برای احیا و باز زنده سازی رشته های در خطر فراموشی یا فراموش شده.

ماده ۷- وزارتخانه های مجری به منظور توسعه و ارتقای وضعیت کمی و کیفی کارگاه ها و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ارتقای وضعیت کارگاه های صنایع دستی و فرش دستباف از طریق:

الف- بسترسازی لازم برای به روزرسانی تجهیزات و ابزارآلات کارگاهی صنایع دستی و تسهیل در تأمین آنها.

ب- حمایت از فعالان تولید صنایع دستی در ایجاد و توسعه کارگاه های تولیدی نمونه به ویژه در مناطق مستعد و روستایی.

پ- هماهنگی و فراهم نمودن زمینه تأمین مواد اولیه مرغوب موردنیاز تولید محصولات صنایع دستی.

ت- نظارت بر نحوه تولید و وضعیت کارگاه های تولید صنایع دستی و فرش دستباف به منظور رعایت دقیق و مطلوب استانداردهای تولید و عرضه محصولات.

ث- مستندسازی و مستندنگاری فرآیند ساخت و تولید محصولات صنایع دستی به منظور حفظ ارزش ها و صیانت از اصالت و اعتبار محصولات.

۲- ارتقای کمی و کیفی آموزش های صنایع دستی از طریق:

الف- همکاری در زمینه برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی با دستگاه های مجری و نظارت بر حسن اجرای آنها، هدایت، حمایت و نظارت بر رشد و توسعه آموزش های غیررسمی صنایع دستی (عمومی، تخصصی و مجازی).

ب- بررسی وضعیت آموزش و ارزیابی عملکرد آموزشی هنرآموزان توسط مؤسسات مجری آموزش و نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی ابلاغی وزارت.

پ- بررسی در زمینه تغییر یا توسعه آموزش مؤسسات موجود و تطبیق آن با برنامه ها و نیازهای صنایع دستی کشور.

ت- ارتقای دانش و مهارت شاغلان حوزه صنایع دستی از طریق برگزاری دوره های آموزش تخصصی لازم.

ماده ۸- وزارتخانه های مجری در اجرای تکلیف قانون و به منظور تعیین درجه هنری هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی و فرش دستباف اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

۱- تعیین ضوابط اختصاصی ارزیابی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و فرش دستباف به منظور تعیین درجه هنری و اعطای آن.

۲- تهیه ضوابط اعطای درجه هنری برای هنرمندانِ هنرهای سنتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳- تسهیل فرآیند درخواست، ارزیابی، داوری و اعطای درجه هنری به افراد مشمول قانون.

ماده ۹- به منظور شناسایی و بهره مندی هنرمندانِ صنایع دستی و فرش دستباف از حقوق مالکیت معنوی و فکری محصولات خود در نزد اشخاص و مراجع قانونی در داخل و خارج از کشور، وزارتخانه های مجری مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تعیین و اعلام ضوابط حمایت از حقوق مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- اظهار نظر در خصوص استعلام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه حقوق مالکیت معنوی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات.

۳- برقراری امکان ارتباط سامانه (درگاه) ثبت حقوق مالکیت معنوی با سامانه های مرتبط در وزارتخانه های مجری.

۴- شناسایی هنرمندان و محصولات برگزیده و کمک به ذی نفعان به منظور ثبت دارایی های فکری.

ماده ۱۰- وزارتخانه های مجری موظفند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با هدف معرفی، آموزش، احیا و توسعه و ترویج صنایع دستی و فرش دستباف، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- همکاری با وزارت آموزش و پرورش به منظور معرفی و ارتقای آگاهی از اهمیت فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی و تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت در حوزه صنایع دستی از طریق گنجاندن مفاهیم متناسب در دروس مقاطع مختلف تحصیلی.

۲- فراهم کردن امکان بازدید رایگان دانش آموزان و دانشجویان به صورت گروهی (غیرانفرادی) از موزه ها و خانه های صنایع دستی و سایر مراکز مرتبط به منظور معرفی رشته های صنایع دستی و فرش دستباف و تشویق و ترغیب دانش آموزان و دانشجویان به تحقیق، توسعه و اشتغال در رشته های صنایع دستی.

۳- همکاری با دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور ایجاد رشته های صنایع دستی در دانشگاه ها، مراکز علمی و راه اندازی موزه های تخصصی و خانه های صنایع دستی در شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی.

ماده ۱۱- وزارت دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره انجمن های حرفه ای صنایع دستی و صدور مجوز فعالیت آنها را با هدف کاهش تصدی دولت در اجرای این آیین ‌نامه تهیه و ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱- مرجع بررسی درخواست تشکیل و تطبیق اساسنامه متقاضیان انجمن های موضوع این ماده با اهداف قانون و مقررات آیین نامه، حسب موضوع فعالیت با وزارتخانه های مجری یا یکی از آنها می باشد. همچنین ثبت انجمن های مذکور مشمول مقررات ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع مواد (۵۸۴) و (۵۸۵) قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- می باشد.

تبصره ۲- انجمن های حرفه ای صنایع دستی موجود در بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی از جمله اتحادیه ها و مجامع ذی ربط، در صورت درخواست ادامه فعالیت، موظفند با رعایت حقوق اعضا ظرف یک سال اساسنامه و ساختار خود را با مقررات این آیین نامه مطابق نمایند.

ماده ۱۲- وزارتخانه های مجری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با هدف توسعه و ترویج بخش تجاری صنایع دستی و فرش دستباف و در راستای معرفی، تبلیغ و فراهم نمودن امکان عرضه و صادرات آن، حسب مورد، ضوابط لازم برای نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت مؤسسات و شرکت های تخصصی نمایشگاهی توسط بخش خصوصی و تعاونی را در سه سطح منطقه ای، ملی و بین المللی تدوین و ابلاغ نمایند.

ماده ۱۳- وزارتخانه های مجری می توانند در راستای ارتقای سطح دانش و معلومات عمومی در حوزه های مختلف توسعه، ترویج، بازرگانی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف، همچنین سایر موضوعات مرتبط از قبیل آسیب شناسی، تجزیه و تحلیل و ارایه راهکار مناسب در زمینه‌ نظارت و ارزیابی و اقدامات حمایتی، نسبت به برگزاری همایش ها، سمینارها و مسابقات و جشنواره های منطقه ای و ملی و بین المللی با مشارکت مراکز علمی و پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و سایر مؤسسات عمومی و خصوصی اقدام نمایند.

تبصره- وزارتخانه های مجری می توانند سهم مشارکت خود را با تأمین محل برگزاری، اقلام و محصولات صنایع دستی، خدمات نیروی انسانی و کارشناسی و سایر امکانات و تجهیزات در اختیار احتساب و منظور نمایند.

ماده ۱۴- وزارتخانه های مجری مکلفند به منظور شناسایی، گردآوری، صدور شناسنامه، نمایش، معرفی و ثبت آثار و صدور شناسنامه برای محصولات فاخر و برگزیده صنایع دستی و فرش دستباف ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ضوابط اجرایی موارد زیر را تهیه و ابلاغ نمایند تا با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط اجرا شود:

۱- معیارهای تشخیص مصادیقِ آثارِ برگزیده و فاخر صنایع دستی و فرش دستبافت.

۲- نحوه نمایش و معرفی آثار و محصولات فاخر صنایع دستی و فرش دستباف در دو سطح شامل نمایش در مراکز عمومی و نمایش در فضاهای مناسب اداری، تفریحی و خدماتی مؤسسات عمومی و یا نمایندگی های ایران در خارج از کشور.

۳- رویدادهای مهم تاریخی- مکان های مناسب نمایش- نحوه حمل و جا به جایی آثار برگزیده و فاخر- تأمین حفاظت و مسئولیت بیمه آثار و سایر امور مرتبط.

تبصره ۱- نحوه فراخوان آثار برگزیده و اطلاع رسانی و دعوت از بازدیدکنندگان آثار و مدت برپایی نمایشگاه و زمان بازدید، موارد و میزان تعهدات طرفین و دیگر موارد اجرایی در قالب توافق فی ما بین مجری برگزاری و دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.

تبصره ۲- شناسایی، گردآوری و صدور شناسنامه برای آثار فاخر و با ارزش صنایع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاه های ذی‌ ربط در قالب ضوابط مذکور انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- وزارتخانه های مجری مکلفند با رعایت مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد- مصوب ۱۳۹۶- به منظور ارتقای کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و بالا بردن توان رقابت آن با محصولات مشابه خارجی و صیانت از اعتبار و جایگاه صنایع دستی و فرش دستباف ایران در بازارهای داخلی و جهانی، نسبت به تدوین استاندارد محصولات صنایع دستی در موارد زیر اقدام و برای طی مراحل قانونی به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند:

۱- مواد اولیه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- رعایت اصول ایمنی در محصولات صنایع دستی.

۳- روش ها و فنون تولید محصولات صنایع دستی.

۴- نحوه بسته بندی، نگهداری، عرضه و جابه جایی محصولات.

ماده ۱۶- وزارتخانه های مجری با همکاری سایر مراجع ذی ربط به منظور رونق و افزایش صادرات صنایع دستی و فرش دستباف و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و بهره گیری هرچه بیشتر از سامانه های پیشرفته و روش های نوین بازرگانی و تجارت الکترونیک اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

۱- ایجاد نظام جامع آماری تجارت صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- هماهنگی با سایر دستگاه ها به منظور حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازارهای الکترونیکی صنایع دستی و فرش دستباف.

۳- حمایت از فعالیت های بازاریابی الکترونیکی با ساز و کارهای نوآورانه و به کارگیری ابزارها و روش ‌های نوین فناوری.

۴- ایجاد بستر مناسب برای مشارکت شرکت های دانش بنیان و کمک نوآورها (استارت آپ ها) در فرآیند بازرگانی محصولات صنایع دستی از قبیل تولید محتوا، ارتباط با مشتری، ارسال محصول و خدمات پس از فروش.

۵- فراهم ساختن بستر ارتباط و تبادل محتوا و اطلاعات در زمینه معرفی و تبلیغ و فروش محصولات صنایع دستی و فرش دستباف بین سامانه ها و درگاه های تجاری و غیرتجاری داخلی و خارجی.

ماده ۱۷- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ارج نهادن به صنایع دستی و فرش دستباف به عنوان نمادهای اصیل سنتی و فرهنگی کشور، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در برنامه های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، از محصولات صنایع دستی اصیل ایرانی و یا فرش دستباف استفاده کنند. ذی حسابان و ناظرین مالی دستگاه های مذکور موظفند نسبت به حسن اجرای حکم ماده (۶) قانون نظارت نمایند.

ماده ۱۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۷) قانون و به منظور حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف، از طریق بانک های عامل اقدامات زیر را به انجام خواهد رساند:

۱- تأمین و تخصیص بخشی از تسهیلات تأمین مسکن به میزان سقف ریالی تسهیلات مذکور برای حداقل (۲۰۰۰) نفر از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف به صورت سالانه.

۲- توافقنامه نحوه اعطای تسهیلات مذکور از جمله در خصوص مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نحوه و نوع اخذ وثیقه و تعیین مصادیق وثایق و نحوه تعیین اولویت بین متقاضیان با همکاری وزارتخانه های مجری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و ابلاغ به بانک های عامل برای اجرا.

تبصره- وزارتخانه های مجری موظفند نسبت به اطلاع رسانی، برنامه ریزی، شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط طبق مفاد توافقنامه مذکور اقدام کنند و همکاری های لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به عمل آورند.

ماده ۱۹- به منظور معرفی نمادهای صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی، دستگاه های اجرایی و شهرداری ها مکلفند بر اساس دستورالعمل مشترک وزارت و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی، در طراحی ساختمان ها، اماکن و فضاهای عمومی شهری از این نمادها استفاده نمایند.

تبصره ۱- دستورالعمل یاد شده باید متضمن نحوه انتخاب نمادها، ضوابط طراحی نماد، محل مناسب برای نصب یا استفاده از نماد و تعیین الزامات مرتبط با ساخت نمادها و رعایت شأن نماد باشد.

تبصره ۲- در خصوص نمادهای مورد استفاده در فضاهای عمومی شهری اولویت انتخاب نماد در هر شهر، صنایع دستی اصیل و بومی همان شهر می باشد که توسط نمایندگان ذی صلاح وزارتخانه های مجری و وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری محل با رعایت مفاد دستورالعمل فوق انتخاب می گردد.

ماده ۲۰- به منظور معرفی، ترویج و افزایش آگاهی های عمومی از داشته های فرهنگی، هنری و توانمندی های صنایع دستی و فرش دستباف به ویژه در شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی و استفاده از ظرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط و همچنین معرفی هنرمندان و آموزش رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با مشارکت وزارتخانه های مجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تفاهم نامه و قراردادهای همکاری مشترک در تهیه و تنظیم برنامه های تلویزیونی از جمله فیلم ها و سریال ها، برگزاری مسابقات و تولید مستند و نیز طراحی و تزئین فضاهای داخلی آنها از نمادهای صنایع دستی استفاده نماید.

تبصره- منابع مورد نیاز برای همکاری مشترک موضوع این ماده از محل اعتبارات بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و سایر اعتبارات مربوط به فعالیت تبلیغاتی وزارتخانه های مجری تأمین می شود.

ماده ۲۱- وزارتخانه های مجری و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکفند در اجرای تکالیف مندرج در ماده (۱۱) قانون اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- به منظور تشویق و حمایت از ترویج و رشد تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی بومی و اصیل، وزارت مکلف است فهرست کالاهایی را که جزو رشته های مصوب صنایع دستی و هنرهای سنتی هستند و مشابه آنها در کشور تولید می گردد، مطابق ‌آیین‌ نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ /ت۱۶هـ مورخ ۶ /۲ /۱۳۷۳ برای اعمال محدودیت در واردات کالاهای مذکور از جمله وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و ایجاد تعرفه های مناسب، در موعد مقرر به دبیرخانه کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام نماید.

۲- وزارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند اخذ موافقت و ضوابط اختصاصی خروج موقت کالاهای صنایع دستی ساخته شده از نقره بدون نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را مطابق با نصاب مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) قانون، همچنین نوع و میزان ضمانت نامه های بانکی و وثایق لازم را با هدف حمایت و تشویق هنرمندان برای حضور در رویدادهای تخصصی و نمایشگاه های بین المللی، تهیه و پس از تصویب مراجع ذی ربط اجرا نماید.

تبصره- نحوه نظارت بر حسن اجرای این ماده و همچنین اظهار نظر در خصوص ماهیت اقلام خروجی از حیث تاریخی و فرهنگی حسب مورد و در حدود وظایف قانونی با دستگاه های مرتبط می باشد.

ماده ۲۲- به منظور تشویق صادرکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف و همچنین حمایت از آنان در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز، وزارتخانه های مجری حسب مورد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب قانون و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- بررسی و شناخت بازارهای بین المللی با هدف ارتقای صادرات صنایع دستی و ارایه راهبرد به سرمایه گذاران و فعالان صنایع دستی.

۲- حمایت از ایجاد، تقویت و توسعه انجمن های حرفه ای و بازرگانی صنایع دستی در داخل و خارج از کشور.

۳- تشویق و ترغیب هنرمندان، صنعتگران، بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت حضور و مشارکت مؤثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی.

۴- فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت برگزاری نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف.

۵- تدوین، تنظیم و انعقاد تفاهم نامه ها با کشورها در جهت توسعه و صادرات صنایع دستی و فرش دستباف در حیطه وظایف.

۶- پرداخت تسهیلات حمایتی در امر عرضه، فروش و صادرات صنایع و جبران بخشی از خسارات مستقیم وارد شده ناشی از نوسانات قیمت ارز از محل منابع مصوب مربوط.

۷- جلب مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی.

۸- ارایه پیشنهاد جهت تسهیل در تشریفات صادراتی، استقرار ارزیاب تخصصی در مبادی گمرک تخصصی، اعمال تعرفه های تشویقی و اعطای مهلت مناسب برای واریز حقوق گمرکی.

۹- فراهم ساختن زمینه ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی در خارج از کشور.

ماده ۲۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است به منظور کمک به رشد و توسعه صادرات صنایع دستی و فرش دستباف با اعلام وزارت، نسبت به ایجاد و اصلاح شناسه (کد) تعرفه های فرعی برای کالاهای صنایع دستی کشور در کتاب مقررات واردات و صادرات اقدام نماید.

ماده ۲۴- وزارتخانه های مجری می توانند به منظور کمک به ارتقای تحصیلات مرتبط با رشته صنایع دستی و فرش دستباف، نسبت به پرداخت کمک هزینه به دانشجویان این رشته ها در چهارچوب دستورالعمل مصوب دو وزارتخانه و در صورت پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده ۲۵- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این آیین نامه، تهیه، تعیین و اعلام ضوابط و یا دستورالعمل های اجرایی پیش بینی و برای آن تاریخ مشخص نگردیده است، مراجع مسئول حسب مورد باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به آن اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام