کتاب استخدامی اداری ها
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری (تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۴/ت۵۷۵۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ هیئت وزیران)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۱۰۰/۳۹۴۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری -مصوب ۱۳۸۲- و ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -مصوب ۱۳۹۸- آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲- وزیر: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳- شورای عالی: شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۴- مجموعه ها: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه ها که به شرح زیر است:

الف- مجموعه‌های ملی: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه هایی که براساس شاخص‌های تعیین شده در دستورالعمل‌های مربوط، توسط وزیر تعیین و ابلاغ می‌شوند.

ب- موزه ملی ایران: موزه ملی ایران، موضوع ماده (۵) این آیین نامه.

پ- مجموعه‌های استانی: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه هایی که براساس شاخص‌های تعیین شده در دستورالعمل‌های مربوط، توسط وزیر تعیین و ابلاغ می‌شوند‌.

۵- هیأت امنا: ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) این آیین نامه به منظور اداره و نگهداری مجموعه ها منصوب و معین می‌شوند‌.

ماده ۲- نگهداری و اداره مجموعه ها حسب اولویت بندی و برنامه ریزی وزارت، زیر نظر هیأت امنا انجام می‌شود. نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و نحوه حمایت و نظارت و نحوه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های هیأت‌های امنا مطابق این آیین نامه خـواهد بود‌.

ماده ۳- ترکیب اعضای هیأت امنای مجموعه‌های ملی که می‌توانند تحت هیأت امنای واحد نیز اداره شوند به شرح زیر است:

۱- وزیر (رییس هیأت امنا)

۲- معاون ذی¬ربط وزیر کشور

۳- معاون ذی¬ربط وزیر امور خارجه

۴- معاون میراث فرهنگی وزارت (دبیر)

۵ – دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۶ – معاون ذی¬ربط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- معاون ذی¬ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور رجوع شود‌.

۸ – رییس شورای عالی استانها

۹- پنج نفر از شخصیت¬های برجسته علمی – فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر.

تبصره- وزارت می¬تواند درصورت اقتضاء و به تشخیص خود برای هریک از مجموعه‌های ملی، هیأت امنای مستقل با ترکیب اعضای موضوع ماده (۴) این آیین نامه تشکیل دهد‌.

ماده ۴- ترکیب اعضای هیأت امنای مجموعه‌های ملی که به صورت مستقل اداره می‌شوند به شرح زیر است:

۱- معاون میراث فرهنگی وزارت (رییس هیأت امنا)

۲- استاندار

۳- نماینده وزارت امور خارجه

۴- مدیرکل وزارت در استان

۵ – نماینده دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۶ – نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی

۸ – مدیر مجموعه مربوط (دبیر)

۹- شهردار (محل استقرار مجموعه مربوط)

۱۰- رییس شورای اسلامی استان

۱۱- سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی- فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر

ماده ۵ – ترکیب اعضای هیأت امنای موزه ملی ایران به شرح زیر است:

۱- وزیر (رئیس هیأت امنا)

۲- معاون ذی¬ربط وزیر کشور

۳- معاون ذی¬ربط وزیر امور خارجه

۴- معاون میراث فرهنگی وزارت

۵ – معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶ – دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۷ – معاون ذیربط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ – رییس موزه ملی ایران (دبیر)

۹- شهردار تهران

۱۰- سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی – فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر‌.

ماده ۶ – ترکیب اعضای هیأت امنای مجموعه‌های استانی به شرح زیر است:

۱- معاون میراث فرهنگی وزارت یا نماینده تام الاختیار وزارت در امور هیأت امنا (رییس هیأت امنا)

۲- استاندار یا نماینده تام الاختیار

۳- مدیرکل وزارت در استان

۴- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۵- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۶ – مدیر مجموعه مربوط (دبیر)

۷- شهردار محل (درصورت وقوع مجموعه موردنظر در محدوده شهر)

۸ – رییس شورای اسلامی شهر محل استقرار مجموعه

۹- سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی – فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر.

تبصره – وزارت می‌تواند در صورت اقتضا، دو یا چند مجموعه را زیر نظر یک هیأت امنا اداره نماید. در این صورت در مورد مجموعه‌های استانی کلیه مدیران این مجموعه ها عضو هیأت امنا خواهند بود و دبیر آن توسط وزیر انتخاب می‌شود‌.

ماده ۷- حکم عضویت اشخاص حقیقی هیأت امنا برای مدت سه سال صادر می‌شود و براساس ارزیابی دبیرخانه نظارت بر فعالیت‌های هیأت امنا و تشخیص وزیر، حداکثر برای یک دوره قابل تمدید خواهد بود‌.

ماده ۸ – هیأت امنا می‌تواند حداکثر تا سه نفر از شخصیت‌های علمی – فرهنگی خارجی و یا ایرانی مقیم خارج از کشور را به عنوان عضو افتخاری بپذیرند. اعضای افتخاری به پیشنهاد هیأت امنا و ابلاغ وزیر برای یک دوره سه ساله منصوب می‌شوند‌.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امنا در مجموعه ذی ربط به شرح زیر است:

۱- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه با رعایت دستورالعمل‌های مصوب وزارت‌.

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه‌.

۳- تعیین تعرفه‌های خدمات، سایر منابع درآمد و نحوه وصول درآمدها و هزینه آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 

۴- تصویب فعالیت‌های اصلی و جنبی مجموعه با رعایت استانداردهای علمی ناظر به موضوع و دستورالعمل‌های فنی وزارت.

۵- بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی، اطلاع رسانی، معرفی مجموعه و ارایه خدمات فرهنگی و رفاهی لازم به بازدیدکنندگان در حدود قوانین و مقررات‌.

۶ – جلب کمک و همکاری بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی‌.

۷- تصویب و ایجاد واحدهای وابسته مرتبط با وظایف اصلی مجموعه و تعیین نحوه اداره واحدهای خدماتی، تولیدی، کارگاهی، نمایشگاهی و رفاهی با رعایت مقررات ناظر به موضوع ‌.

۸ – تصویب دستورالعمل‌های تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و قراردادهای موقت با رعایت قانون کار و تعیین میزان حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن‌.

۹- تصویب دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز‌.

ماده ۱۰ – منابع مالی برای نگهداری و اداره مجموعه‌های موضوع این آیین نامه که در اختیار هیأت امنا قرار می‌گیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱- کمک مالی دولت که به طور مستقیم یا از طریق وزارت یا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری یا واحدهای تابع انجام خواهد شد‌.

۲- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‌.

۳- درآمدهای ناشی از فعالیتهای اصلی و جنبی مجموعه‌.

۴- هبه و وقف‌.

تبصره- اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت، مرمت، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، به صورت کمک در اختیار هیأت امنا قرار خواهد گرفت‌.

ماده ۱۱- کارکنان رسمی و پیمانی و شاغل در مجموعه به تشخیص وزارت می‌توانند به صورت مأمور به خدمت و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و آیین نامه‌های مربوط، در مجموعه ذی ربط ادامه خدمت دهند. هیأت امنا موظف است دستورالعمل‌های لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بر اساس احکام قانونی مستخدمان جهت اجرا توسط مدیر مجموعه به تصویب برساند‌.

ماده ۱۲- دبیرخانه نظارت بر فعالیت‌های هیأت‌های امنا در وزارت تشکیل و ضمن ارزیابی عملکرد سالانه هیأت امنا بر حسن انجام وظایف و رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی هیأت‌های امنا نظارت خواهد کرد‌.

ماده ۱۳- وزارت، خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، کارشناسی، آموزشی و فنی لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات به هیأت‌های امنا و مدیریت‌های مجموعه ارایه خواهد کرد‌.

ماده ۱۴- دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد‌.

ماده ۱۵- تصویب نامه شماره ۳۷۴۷۴/ت۳۱۰۸۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ با اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام