کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

شرایط احراز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت

دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند (بخشنامه شماره 643479 مورخ 7/11/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 

در اجرای جزء «2» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تقویت نظام مدیریت و توجه به ارزش‌آفرینی مدیران و بهبود بهره‌وری سازمانی مبتنی بر عوامل شایستگی‌های فردی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می‌شود.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند
(موضوع جزء «2» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398 کل کشور)

در اجرای مستند قانونی مزبور و به منطور شایسته‌گزینی و بهبود فرایند انتخاب و انتصاب در پست‌های مدیریتی و تمامی شرکت‌های موضوع ماده (4) “قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/06/01” و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بع آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه، دستوالعمل شرایط احراز پست‌های مذیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- تعاریف:

شرکت بزرگ: به شرکت‌هایی که براساس دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی (موضوع مصوبه 1394/11/19 و 1395/02/13 شورای حقوق و دستمزد) در گروه شرکت‌های الف (الف 1 و الف 2) قرار خواهند گرفت، اطلاق می‌شود. 

شرکت متوسط: به شرکت‌هایی که بر اساس دستوالعمل یادشده در گروه شرکت‌های ب (ب 1 و ب 2 ) قرار خواهند گرفت، اطلاق می‌شود.

شرکت‌های کوچک: به شرکت‌هایی که بر اساس دستورالعمل مزبور در گروه شرکت‌های ج (ج 1 و ج 2) قرار خواهند گرفت، اطلاق می‌شود.

تبصره: شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکت‌هایی که در گروه شرکت‌های ردیف “د” مصوبه فوق الاشاره قرار داده شده‌اند بر اساس شرایط احراز تعیین شده برای گروه شرکت‌های ردیف ج 2 مصوبه می‌باشد.

تجربه: آن قسمت از خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد که در شغل مورد تصدی‌اش انجام شده باشد. محاسیه آن بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل (موضوع بخشنامه شماره 6912/د مورخ 1370/11/15) انجام می‌شود.

شایستگی عمومی مدیران: شایستگی‌های موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای عالی اداری

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی: شورای موضوع تصویب‌نامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/09/05 شورای عالی اداری مستقر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که در این دستوالعمل شورا نامیده می‌شود.

الف- شرایط عمومی

2- شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اقراد در پست‌های مدیریتی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

2-1- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-2- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت و یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق

تبصره 1- در موارد خاص همانندی و هم‌گروهی رشته‌های تحصیلی با گروه‌های یاد شده و یا افزودن رشته‌های تحصیلی جدید حسب مورد توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری) تشخیص داده می‌شود.

تبصره 2- به ازای داشتن مدرک تحصیلی بالاتر (ارشد و دکترا) به ازای هر مقطع یک سال از سابقه خدمتی منظور شده (مورد نیاز) فرد قابل تقلیل می‌باشد.

2-3- احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این دستورالعمل از مراجع قانونی ذی‌ربط

2-4- عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیردولتی (مطابق با مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحی قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

2-5- طی دوره‌های آموزشی مرتبط

2-6- دارا بودن تجربه و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط مطابق با جدول زیر:

سطح شرکت پست مدیریتی سابقه خدمت تجربه مدیرتی عضویت در هیات مدیره ها
شرکت بزرگ الف1 

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

10
——
8

8
——
6

حداقل 4 سال
——

شرکت بزرگ الف2

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

9
——
7

7
——
5

حداقل 4 سال
——

شرکت متوسط ب1

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

8
——
6

6
——
4

حداقل 3 سال
——

شرکت متوسط ب2

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

7
——
5

5
——
3

حداقل 3 سال
——

شرکت کوچک ج1

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

6
——
4

4
——
2

حداقل 2 سال
——

شرکت کوچک ج2 

مدیر عامل
——
اعضای هیات مدیره

5
——
4

3
——
2

حداقل 2 سال
——

 

3- برخورداری از شایستگی‌های عمومی سطح مدیریتی مرتبط (سطح مدیریت ارشد) بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای عالی اداری) و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای (موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04) برای تصدی کلیه پست‌های مدیریتی و موضوع این دستورالعمل الزامی می‌باشد.

ب- شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب

4- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل موظف‌اند برای شرکت‌های تابعه وابسته خود شرایط و شایستگی‌های تخصصی متصدیان پست‌های یاد شده و سازوکار احراز آنها و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط  را با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها متناسب با ماموریت‌ها، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه،به تفکیک سطوح تعیین شده تدوین و به تصوبب شورا برسانند و یک نسخه از آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

5- وزارتخانه و سازمان‌های مستقل مشمول این دستورالعمل باید شاخص‌های مورد نظر شرکت‌های تابعه وابسته خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پست‌های موضوع این دستورالعمل و امتیاز هر شاخص (به گونه‌ای که مجموع امتیازات شاخص‌های هر پست مدیریتی 100 باشد) را برای هر سال مالی تدوین و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند.

ج- فرایند اجرایی

6- روسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این دستوالعمل می‌باشند را طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بع مجامع عمومی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تاسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند. در هر صورت در معرفی،تایید و تعیین فرد جایگزین، رعایت سقف زمانی تعیین شده در جزء «2» بند «ط» تبصره (2) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور الزامی است.

تبصره 1: هر گونه انتصاب در پست های موضوع این دستوالعمل ،از تاریح ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.

تبصره 2: رؤسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) موظفند متصدیان فعلی پست‌های موضوع این دستورالعمل را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده تطبیق دهند و جایگزین کلیه افرادی را که شرایط مورد نظر را ندارند بر اساس فرآیند این ماده تعیین نمایند.

7- دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی مزبور، مشخصات مدیران یاد شده را برای درج در سامانه کارمند ایران به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نمایند.

تبصره: اطلاعات متصدیان پست‌های یاد شده علاوه بر سامانه کارمند ایران باید در سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی نیز ثبت شود.

8- رؤسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) ضمن بررسی دوره‌ای رعایت شرایط عمومی و اختصاصی احراز پست‌های این دستورالعمل، در صورت مشاهده عدم انطباق شرایط برای هر یک از متصدیان پست‌ها، افراد حائز شرایط عمومی و اختصاصی را به عنوان جایگزین به مجامع عمومی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) معرفی نمایند.

9- انتصاب مجدد افرادی که در ارزیابی عملکرد پست مورد تصدی خود توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل حداقل هشتاد درصد از امتیازات یک دوره و نود درصد از امتیازات دو دوره متوالی نمرات ارزیابی را کسب ننمایند؛ امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ همچنین انتصاب آنها در پست‌های مورد اشاره در این دستورالعمل در کلیه شرکت‌ها و سطوح همتراز دستگاه متبوع و سایر دستگاه‌ها نیز، مجاز نمی‌باشد.

10- رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز الزامی است.

این دستورالعمل در ده بند و شش تبصره تنظیم شده است. 

مقررات مرتبط:

– تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی وابسته به نهاد‌های عمومی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام