کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

ابطال مصوبه حداکثر سن انتصاب مدیران سطوح پایه، میانی و ارشد

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در تعیین حداکثر سن انتصاب به سطوح مدیریت پایه، میانی و ارشد (دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۹۶۴ الی ۹۶۶

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۲۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۷۰، ۹۸۰۳۸۸۸، ۹۸۰۳۷۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: اکبر زیاد، طالب قاسمیان (به همراه علی قدرت نجفی، غلام لک، محمد کشوری، حاجی رضا فرخی، حمیدرضا پیریایی) و خانم معصومه کامرانی با وکالت آقای پژمان محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری

 ۲- بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری

۳- تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری

۴- مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال مصوبه حداکثر سن انتصاب مدیران سطوح پایه، میانی و ارشد

 گردش کار: الف- آقای اکبر زیاد به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری، همچنین ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ و تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بنده در تـاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۷۸ بـا مدرک لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، بـه عنـوان کارشناس آمار به استخدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی درآمده و در حال حاضر با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و ۲۱ سال سابقه خدمت رسمی و ۴۹ سال سن، با گذراندن حدود ۱۲۰۰ ساعت آموزش عمومی و تخصصی به عنوان کارشناس مسئول آمار و اطلاعات در دستگاه فوق خدمت می نمایم. در مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۹۸ اینجانب به همراه چند نفر از همکاران طی نامه شماره ۶۳۷۶؍۱۰۲؍ص دستگاه متبوع برای شرکت در آزمون «شایستگی های عمومی مدیریت در سطح پایه» به کانون ارزیابی « مؤسسه سبابهین گمارپویا» معرفی شدم تا در صورت موفقیت در آزمون فوق، امکان ارتقاء به پستهای مدیریت پایه را داشته باشم، متأسفانه شرکت مذکور از پذیرش اینجانب و دو نفر دیگر از همکاران به دلیل داشتن سن بیش از ۴۵ سال خودداری نموده و در توجیح آن به متن بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری در خصوص شرط داشتن « حداکثر ۴۵ سال سن» برای ورود و انتخاب داوطلبان برای شرکت در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی و همچنین متن تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری در خصوص اصلاح متن بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری و جایگزینی متن «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی وحداکثر ۵۰ سال برای سطوح مدیریت ارشد» با متن قبلی آن استناد شده است.

 تصویب مصوبات فوق توسط شورای عالی اداری در حالی است که خود شورا در تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ امکان ارتقاء شغلی را تا سن ۵۵ سالگی و ۲۵ سال خدمت برای مدیریت سطح پایه میسر دانسته است، پس چرا طبق بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ کارکنان را از سن ۴ سالگی از شرکت در آزمون و کسب گواهینامه شایستگی عمومی و در نتیجه ارتقاء شغلی محروم کرده اند؟ آیا این یک تناقض آشکار نیست؟ “

ب- آقای طالب قاسمیان به همراه سایر شاکیان ذکر شده در متن دادخواست ابطال تصویب نامه های شماره ۱۶۵۷۳۶۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 ” احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان ۱- طالب قاسمیان ۲- علی قدرت نجفی ۳- غلام لک ۴- محمد کشوری ۵- حاجی رضا فرخی ۶- حمیدرضا پیریایی به نمایندگی از کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و عدم رعایت عدالت درخواست ابطال تصویب نامه های شماره ۱۶۵۷۳۶۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری که شرط سنی را برای کسب پست های مدیریتی (حداکثر سن برای مدیران پایه ۴۵ سال، مدیران میانی ۴۷ سال و برای مدیران ارشد ۵۰ سال) تعیین نموده است داریم، لازم به یادآوری است بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن جهت استخدام ۴۰ سال و برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مغایرت تصویب نامه های شورای عالی اداری فوق الذکر با بند (الف) ماده ۴۲، ماده ۵۳ و تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصویب نامه‌های صدرالذکر اقدام و از اجرای آن جلوگیری شود تا موجب نارضایتی شغلی، عدم بهره وری و کارایی کارکنان نشود.”

 ج- آقای پژمان محمدی به وکالت از خانم معصومه کامرانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ۱- برابر اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد برابرند و از همه حقوق انسانی –سیاسی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند علی الخصوص در بند اول اصل ۲۱ قانون اساسی کشورمان دولت موظف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید.

 ۲- از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم سازند و در این ماده هیچ کارمندی مستثنی نشده است.

 ۳- در ماده ۵۷ قانون یاد شده ذکر شده است که دستورالعمل اجرایی و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

 ۴- شورای عالی اداری برخلاف نص صریح قانون اساسی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه خود در مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور طی تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶؍۹۳؍۱۱۸۵۲-۵؍۹؍۱۳۹۳ به شرح ذیل نموده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه – حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.» حالیه از آنجا که تصویب نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه های اجرایی کشور علی الخصـوص زنان نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری ( متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶؍۹۳؍۱۱۸۵۲-۵؍۹؍۱۳۹۳ به شرح ذیل نموده است:

 « داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه – حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.»

 حالیه از آنجا که تصویب نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه های اجرایی کشور علی الخصوص زنان نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری (متن جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳) که مغایر با قانون می باشد اقدام فرمایید.”

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” الف)تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری:

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران ، به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:

متن ذیل جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورا می شود:

– داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد».– رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

 ب) تبصره ۳ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری:

۲- چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود:

  …..

تبصره ۳: به منظور جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه خودداری نمایند.

 در خصوص تصویب نامه های ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۶۵۷۳۶۳- ۴؍۱۱؍۱۳۹۳ چون به صدور قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتهی شده اند از ذکر آنها خودداری  می شود.

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۳۲۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۹ و همچنین به موجب لایحه شماره ۶۸۴۱۴۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، نامه شماره ۶۸۰۱۸۴-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” بازگشت به شکواییه آقای اکبر زیاد و خانم معصومه کامرانی به استحضار می رساند: ۱- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح نظام اداری کشور به مفهوم عام آن در ابعاد ساختار، مدیریت منابع انسانی، نیل به نظام اداری و مدیریت کارا و … را بر عهده دارد. همچنین بر اساس مفاد ردیف ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مذکور « تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی» بـه شـورای مـذکور محـول شده است. در این راستـا بند ۳ مـاده ۳ مصوبـه شمـاره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ و اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ (که شرط سنی برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال افزایش داد) و همچنین تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری، که در شکواییه مذکور به آنها اشاره شده است برگرفته از اختیارات فوق و در حیطه وظایف و ماموریت های شورای عالی است.

 ۲- شایان ذکر است بر اساس بازخوردهای حاصله و با هدف تسهیل شرکت کارمندان و مدیران در کانون های ارزیابی شایستگی عمومی مدیریتی، سقف سنی ۴۵ سال اصلاح و طی مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری ابلاغ گردید. در این مصوبه شرط سنی ورود به کانون های ارزیابی به حداکثر ۴۵ سال برای مدیران عملیاتی و پایه، حداکثر ۴۷ سال برای مدیران میانی و حداکثر ۵۰ سال برای مدیران ارشد تغییر داده شد

تا شرایط ورود افراد به کانون های ارزیابی، بیشتر هموار گردد.

 ۳- از آنجا که یکی از اهداف اصلی مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری، استعدادیابی و برنامه ریزی برای آموزش و تربیت مدیران آینده با هدف جانشین پروری و کادرسازی است، لذا لحاظ کردن گروه های سنی مورد نظر دارای استعدادهای مدیریتی و تعیین دامنه سنی مذکور برای تربیت این قبیل مدیران و سرمایه گذاری روی ایشان منطقی بوده نتایج مطالعات تطبیقی نیز مؤید این موضوع است.

۴- همچنین محدودیتی به لحاظ سنی برای انتصاب افراد در سمت های مدیریت حرفه ای در صورت برخورداری افراد از شرایط عمومی از جمله داشتن «گواهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه ای» و اختصاصی و نیز فراهم بودن دیگر شرایط لازم در دستگاه های اجرایی به استثنای سطح مدیریت پایه ( موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری) در صورت داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا سن بیشتر از ۵۵ سال، وجود ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”

 همچنین رئیس امـور تنظیم لـوایح و تصویب نامـه ها و دفـاع از مصوبات دولـت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) در پاسخ به شکایات مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۲۹۸۱؍۴۲۳۰۹-۱۵؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

 ” جناب آقای دربین

 مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای اکبر زیاد به خواسته «ابطال مصوبات شورای عالی اداری شامل بند ۳ ذیل ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳، تبصره ۳ بند۲ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ و مصوبه اصلاحی ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ در خصوص (برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی) اعلام می دارد:

۱- از جمله مواد قانونی که شاکی قصد دارد که با تمسک به آن مغایرت مصوبه را با قانون به اثبات برساند عبارتند از ماده ۵۳ و بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. با بررسی این مواد مشخص می شود قانونگذار در مقام بیان ضرورت وجود شرایط تخصصی وتجربی لازم برای احراز شایستگی و انتصاب پست های مدیریتی است و نه محصور نمودن این انتصاب به صرف وجود تخصص و تجربه.

۲- به موجب ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای عالی اداری بوده و بنا بر اجزاء ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون فوق، تصویب طرح های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، از وظایف و اختیارات برای شورای عالی تعیین شده است.

۳- آنچه در مصوبات مورد شکایت مورد حکم واقع شده به هیچ وجه در بردارنده منع و محدودیت انتـصاب افراد در پست های مدیریتی در صورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی نیست بلکه صرفاً متضمن شرایطی (از جمله شرط سنی) برای داوطلبان شرکت در برنامه های آموزشی و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی است.”

 قابل ذکر است رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) در پاسخ به شکایات مذکور به موجب لایحه شماره ۶۷۸۰۷۹-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۸، نامه شماره ۶۷۴۵۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگی سازمانی (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

 ” بازگشت به نامه شماره ۶۳۶۶۸۴-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع شکواییه آقای طالب قاسمیان در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۶، در ارتباط با مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری و با توجه به مفاد نامه شماره ۶۴۴۶۹۳-۷؍۱۱؍۱۳۹۸ امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی، اعلام می دارد:

۳- منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای بهره مندی بیشتر متقاضیان و رفع مضایق احتمالی موجود، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ مبنای سن برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال تعیین نمود. ضمن اینکه بر اساس تبصره ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری، افرادی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه در یکی از پست های مدیریتی منصوب شده‌اند، برای انتصاب در سطوح پایین تر از آن مشمول مفاد این ماده نمی باشند.”

 در خصوص تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶- ۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳–۴؍۱۱؍۱۳۹۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲۷ الی ۸۲۹–۹؍۷؍۱۳۹۹ را صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه

اولاً: به موجب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۵۳ الی ۵۷) معیارهای نحوه انتصاب و ارتقاء شغلی در دستگاه های اجرایی مشخص شده است، لذا اعمال صلاحیت شورای عالی اداری بر اساس ماده ۵۷ فصل مذکور که مقرر داشته: «دستور العمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.» مقید به رعایت معیارها و موازین مذکور در این فصل از قانون می‌باشد.

ثانیاً: برابر ماده ۵۳ قانون مذکور شرایط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان شامل تحصیلات، تجربیات و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تعیین شده است و ماده ۵۴ قانون نیز با تأکید بر لزوم استقرار نظام شایستگی در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده برای ارتقاء مسیر شغلی و انتصاب افراد به سمت‌های مدیریتی «شرایط تخصصی» را تعیین نمایند.

ثالثا:ً شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته‌سالاری می‌باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امـکان طی مسیر ارتقاء شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافاً در ماده ۴۲ قانون مذکور امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش‌بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه‌ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۳۶-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری صادر شده است، رسیدگی به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۲ مصوبه مذکور در پرونده حاضر، تابع رسیدگی قبلی است و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط:

جوابیه غیرقانونی دانستن شرط سنی انتصاب مدیران

توضیح اصلاح مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام