کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (تصویب‌نامه شماره ۳۶۶۱۶/ت۶۰۴۷۹هـ مورخ 31/3/1402 هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۸۰/۱۳۹۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد:

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – بندهای (۳) (۴) و (۷) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ب- در انتهای بندهای (۵) و (۶) عبارت با رعایت بند (ج) ماده (۱۷) این اساسنامه” الحاق می‌شود.

پ- بند (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و کارگروه‌های تخصصی به استثنای کارگروه های پایش (کنترل) کیفیت، آیین رفتار حرفه ای و هیئتهای انتظامی بدوی.

ت- در انتهای بند (۱۳) عبارت “(به استثنای کارگروه‌های پایش (کنترل) کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای) برای پایش (کنترل) وضعیت مؤسسات حسابرسی و پایش (کنترل) کیفیت کار شاغلین انفرادی.” الحاق می‌شود.

ث- در انتهای بند (۱۴)، بعد از عبارت “تعیین نشده است” عبارت “، با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی” الحاق می‌شود.

۲- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳- تهیه و تنظیم و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع این اساسنامه از جمله آیین رفتار حرفه‌ای و آیین‌نامه‌های ،مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی

ب- در انتهای بند (۷) عبارت “با رعایت بند (ج) ماده (۱۷) این اساسنامه” و در انتهای بند (۸)، عبارت

“با رعایت بند (ج) ماده (۱۷) این اساسنامه” الحاق می‌شود.

پ- متن زیر به عنوان بند (۱۷) الحاق می‌شود:

۱۷- رتبه بندی مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه بر مبنای پایش (کنترل) کیفیت کار و پایش(کنترل) وضعیت، امتیاز پایش(کنترل) کیفیت کار مؤسسات حسابرسی توسط هیئت عالی نظارت جامعه تعیین می‌شود.

3- ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- متن زیر به عنوان بند (۸) الحاق و شماره بند بعدی به (۹) اصلاح می‌شود:

8- نظارت حرفه ای

ب- متن زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲- اعضای کارگروه‌های تخصصی پایش(کنترل) کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای نباید از دو سال گذشته تا تاریخ انتخاب، مسئولیتی از منظر حسابرسی و یا بازرسی قانونی شرکتها در مؤسسات حسابرسی داشته باشند همچنین این اعضا نباید سهام دار یا از شرکای مؤسسات حسابرسی باشند.

تبصره ۳- اعضای کارگروه‌های تخصصی پایش(کنترل) کیفیت و آیین رفتار حرفه ای در صورت وجود موارد زیر نمیتوانند اقدام به رسیدگی به موضوع نمایند:

الف- بين عضو کارگروه با یکی از مدیران، شرکا و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه وجود داشته باشد.

ب- عضو کارگروه، قیم یا مخدوم یکی از مدیران، شرکا و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی باشد و یا یکی از آنها مباشر یا متکفل امور عضو کارگروه یا همسر او باشد.

پ- عضو کارگروه یا همسر یا فرزندان او، وارث یکی از مدیران شرکا و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی باشد.

ت- عضو کارگروه یا همسر یا فرزندان او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

ث- عضو کارگروه دارای رابطه استخدامی اعم از دائم، موقت مشاوره و غیره با مؤسسات حسابرسی باشد.

۴- متون زیر به عنوان بندهای (چ) (ح) و (خ) و تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۱۶) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۳) تلقی می‌شود:

چ – از امتیاز معافیت از آزمون، موضوع بند (ز) ماده (۳) آیین نامه تعیین صلاحیت مربوط به مدیران دستگاههای اجرایی استفاده نکرده باشد.

ح- اعضای هیئت یا همسر یا فرزندان وی، دارای نفع شخصی در موضوع مطرح نباشند.

خ- اعضای هیئت دارای رابطه استخدامی اعم از دائم یا موقت، مشاوره و غیره با مؤسسه حسابرسی نباشند.

تبصره ۱- سه نفر از اعضای هیئت به شرح صدر ماده (۱۶) این اساسنامه باید از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، مسئولیتی از بابت حسابرسی و بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی نداشته باشند و همچنین نباید با سهامداران یا شرکا مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی قرابت سببی و نسبی داشته باشند.

تبصره ۲- کلیه اعضای هیئت عالی نظارت در حین مسئولیت و تا دو سال پس از اتمام مسئولیت در هیئت مذکور نمی توانند به عنوان حسابرس و یا بازرس قانونی شرکتها و یا سهامداران یا شرکا مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی باشند و یا با آنها قرابت سببی و نسبی داشته باشند.

۵- ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در انتهای بند (ت)، عبارت “به منظور حصول اطمینان از کیفیت مناسب خدمات حرفه ای” و در انتهای بند (ث) ماده مذکور، عبارت “و مجامع عمومی جامعه” الحاق می‌شود.

ب- متون زیر به عنوان بندهای (ج)، (چ) (ح) و (خ) الحاق می‌شوند

ج- تهیه، تنظیم و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های انضباطی و نظارت حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در چهارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی.

چ- تعیین اعضای هیئت‌های انتظامی بدوی و اعضای کارگروه‌های پایش(کنترل) کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای.

ح- پایش (کنترل) کیفیت پرونده‌های حسابرسی مؤسسات حسابرسی و بررسی شکایات ارکان جامعه و نظارت بر امتیازات رتبه بندی مؤسسات حسابرسی.

خ- تعيين حق الزحمه اعضای هیئت‌های انتظامی بدوی کارگروه‌های پایش (کنترل) کیفیت و آیین رفتار حرفه ای.

پ- تبصره (۲) حذف و تبصره بعدی به عنوان تبصره (۲) تلقی می‌شود.

۶- در ماده (۱۸) عبارت “در صورت لزوم” حذف می‌شود.

۷- ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳- هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را علاوه بر ارسال به وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تارنمای عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر نماید.

۸- صدر ماده (۲۷) به شرح زیر ارسال می‌شود:

ماده ۲۷- مؤسسات حسابرسی موظفند کلیه مقررات مرتبط با قانون و مقرراتی را که توسط جامعه در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی وضع می‌شوند، رعایت کنند.

۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۹) الحاق می‌شود:

تبصره ۳- نظارت هیئت عالی نظارت جامعه مانع از نظارت سایر ارکان برای اعضای جامعه نیست.

۱۰- ماده (۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۱- هیئت مدیره موظف است هر سال حداقل یک بار بر اساس آیین نامه نظارت حرفه ای نتایج نظارت بر فعالیت حرفه ای اعضای شاغل را طبق نظر هیئت عالی نظارت در پایگاه اطلاع رسانی جامعه منتشر نماید. این بررسی شامل پایش(کنترل) وضعیت (در مورد مؤسسات حسابرسی) و پایش(کنترل) کیفیت حسابرسی میباشد.

۱۱- ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – در صدر ماده، عبارت “توسط شورای عالی” به عبارت “توسط هیئت عالی نظارت” و عبارت “با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی” به عبارت “با تصمیم دو رأی از سه رأی اعضای هیئت عالی نظارت” اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره (۳) عبارت “توسط شورای عالی” به عبارت “توسط هیئت عالی نظارت” اصلاح می شود.

پ- تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۵- جلسات هیئت‌ها با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با نظر اکثریت معتبر است. نظر اقلیت باید در صورتجلسه درج شود.

ت- متن زیر به عنوان تبصره (۶) الحاق می‌شود:

تبصره ۶- اعضای هیئت‌های انتظامی مشمول تبصره (۳) ماده (۱۵) این اساسنامه می‌باشند.

۱۲- ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (۱) عبارت “به انتخاب شورای عالی جامعه” به عبارت “(عدم داشتن مسئولیت حسابرسی و یا بازرس قانونی در مؤسسات حسابرسی و همچنین عدم شراکت و یا سهامداری در مؤسسات حسابرسی از دو سال گذشته تا تاریخ انتخاب) به انتخاب هیئت عالی نظارت” اصلاح میشود.

ب– در بند (۲)، بعد از عبارت “حسابدار رسمی”، عبارت “غير شاغل (عدم داشتن مسئولیت حسابرسی و یا بازرس قانونی در مؤسسات حسابرسی و همچنین عدم شراکت و یا سهامداری در مؤسسات حسابرسی از دو سال گذشته تا تاریخ انتخاب)” الحاق می‌شود.

پ- در تبصره (۱) عبارت “شورای عالی جامعه” به عبارت “هیئت عالی نظارت” اصلاح می‌شود.

ت- متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) الحاق می‌شوند:

تبصره ۶- اعضای هیئت عالی انتظامی یا همسر یا فرزندان وی، دارای نفع شخصی در موضوع مطرح نباشند.

تبصره ۷- اعضای هیئت عالی انتظامی دارای رابطه استخدامی اعم از دائم یا موقت، مشاوره و غیره با مؤسسه حسابرسی نباشند.

۱۳- ماده (۳۷) مکرر به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شوند:

ماده ۳۷ مکرر – مصوبات خلاف مقررات شورای عالی و هیئت مدیره با اعلام هیئت عالی نظارت و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال می‌شوند.

۱۴- در ماده (۴۱) عبارت “شورای عالی” به عبارت “هیئت عالی نظارت” اصلاح می‌شود.

۱۵- صدر و بند (الف) ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده ۵۱- شورای عالی و هیئت عالی نظارت باید موارد زیر را حسب مورد برای تصویب به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند:

الف- آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه ای با رعایت بند (ج) ماده (۱۷) این اساسنامه.

۱۶- در ماده (۵۲)، قبل از عبارت‌های “شورای عالی” عبارت “هیئت عالی نظارت یا” الحاق می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام