کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع: خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها (تصویب‌نامه شماره ۳۰۰۰۷/ت ۳۴۷۶۳هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۶۵۸ /۱۰۰ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱- به منظور اجرای بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون یاد شده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها (نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (۵ /۱ %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند.

تبصره ۱- منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین نامه می باشد که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه تخصیص می یابد.

تبصره ۲- منظور از اعتبارات تخصیص یافته در شرکتهای دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می گردد.

ماده ۲- به منظور احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (۱۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۸۳- کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یاد شده اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون یاد شده اعلام نماید.

ماده ۳- به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (۱) در هر یک از دستگاههای اجرایی که دارای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها هستند، کارگروه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً «کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی» نامیده می شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می شود.

تبصره ۱- در شرکتهای دولتی هیئت مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- به منظور پیگیری سیاستها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (۳)، کمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می شوند. ترکیب این کمیسیونها توسط کارگروه موضوع ماده (۳) تعیین می گردد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شرح زیر است:

الف- تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روشهای مندرج در بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها.

ج- تعیین شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها.

د- توزیع حداقل ۵ /۱ % (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری با توجه به روشهای تعیین شده.

هـ- تعیین هزینه های سرانه خدمات.

و- اطلاع رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و از طریق رسانه ها.

ز- تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشهای تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ح- تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیونهای استانی و شهرستانی.

تبصره- راه اندازی و بهره برداری از پروژه های آماده بهره برداری در تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند «الف» می باشد.

ماده ۵- اعتبارات موضوع این آیین نامه به صورت مشخص در قالب موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان حسب مورد جهت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنها اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه خواهد رسید.

ماده ۶- دستگاههای اجرایی می توانند تسهیلات پیش بینی شده در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده و یا پرداخت هزینه های سرانه استفاده نمایند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد ۵ /۱ % (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدیها) و روشهای تعیین شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

ماده ۸- ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دقیق این آیین نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندارد مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.

ماده ۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است باتوجه به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (۳ %) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطلاع هیئت وزیران برساند.

ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.

معاون اول رئیس جمهور‌- پرویز داودی

پیوست ماده ۱

۱‌- شیرخوارگاه

۲‌- مهدکودک

۳‌- مجتمع های شهری

۴‌- مجتمع های روستایی

۵‌- مراکز نگهداری معلولین

۶‌- مجتمع های نگهداری سالمندان

۷‌- مجتمع توانبخشی روزانه

۸‌- مشاوره حضوری

۹‌- بازپروری معتادین خود معرف

۱۰‌- بازپروری معتادین شبانه روزی

۱۱‌- مراکز فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، ارتوپدی

۱۲‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای (ملی و استانی)

۱۳‌- برگزاری کلاسهای آموزشی

۱۴‌- برگزاری مسابقات و اردوهای پرورشی

۱۵‌- حق بهره برداری از اماکن ورزشی

۱۶‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک داراییهای سرمایه ای اماکن ورزشی (ملی و استانی)

۱۷‌- کتابخانه های عمومی

۱۸‌- مجتمع های فرهنگی و هنری

۱۹‌- هنرستان های هنری (تجسمی، موسیقی)

۲۰‌- پروژه های تکمیل واحدهای فرهنگی و هنری نیمه تمام

۲۱‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته کتابخانه های عمومی (ملی و استانی)

۲۲‌- نظارت بر اماکن اقامتی

۲۳‌- آموزش بخش جهانگردی

۲۴‌- واگذاری اماکن اقامتی

۲۵‌- داروخانه

۲۶‌- آزمایشگاه

۲۷‌- رادیولوژی

۲۸‌- تخت بیمارستان

۲۹‌- رختشویخانه

۳۰‌- آشپزخانه

۳۱‌- مرکز بهداشت و درمان شهری

۳۲‌- پایگاه شهری

۳۳‌- مرکز بهداشت و درمان روستایی

۳۴‌- خانه بهداشت

۳۵‌- پایگاه های اورژانس

۳۶‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته فصل بهداشت و درمان

۳۷‌- مراکز رفاهی- تفریحی

۳۸‌- مراکز بهداشتی- درمانی

۳۹‌- آموزش پیش دانشگاهی

۴۰‌- آموزش ابتدایی

۴۱‌- آموزش پیش دبستانی

۴۲‌- آموزش راهنمایی

۴۳‌- آموزش متوسطه نظری

۴۴‌- آموزش کار و دانش

۴۵‌- توسعه دوره آمادگی

۴۶‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای فصل آموزش و پرورش

۴۷‌- تالیف و تولید کتابهای درسی

۴۸‌- چاپخانه

۴۹‌- فروشگاه ها

۵۰‌- سینماها

۵۱‌- مراکز فرهنگی و هنری

۵۲‌- تولید اسباب بازی وسایل کمک آموزشی

۵۳‌- کاریابی (خدمات اشتغال)

۵۴‌- مجموعه های ورزشی کارگران

۵۵‌- مراکز ثابت آموزش

۵۶‌- آموزش سیار و پادگان

۵۷‌- آموزش در صنایع

۵۸‌- آموزش خودیاری فنی و صنعت ساختمان

۵۹‌- پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای آموزش فنی و حرفه ای (ملی و استانی)

۶۰‌- آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی

۶۱‌- آموزشهای ترویجی

۶۲‌- تجهیز و نوسازی اراضی آب

۶۳‌- طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

۶۴‌- توسعه و تجهیز تشکلها و تعاونیهای تولید کشاورزی

۶۵‌- تهیه نهال و سایر نهاده ها و عوامل تولید

۶۶‌- مطالعات کاربردی

۶۷‌- امور مربوط به عوامل تولید (نظیر تراکتور، کمباین)

۶۸‌- تهیه بانکهای اطلاعاتی و پیگیری مطالعات استعداد سنجی اراضی

۶۹‌- تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی ترویجی

۷۰‌- تولیدات با محتوای نوشتاری

۷۱‌- مبارزه با آفات عمومی و همگانی و تلفیقی

۷۲‌- خدمات درمانی کارکنان

۷۳ -طراحی و راه اندازی شرکتهای تعاونی تولید

۷۴‌- آموزش عاملین ترویج

۷۵‌- حفاظت از اراضی ملی

۷۶‌- نظارت بر تولید فرآورده های جنگلی و تهیه برنامه بهره برداری

۷۷‌- ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

۷۸‌- تجدیدنظر طرحهای جنگلداری

۷۹‌- تهیه طرحهای جنگلداری

۸۰‌- مدیریت و اجرای طرح تولید نهال و نهالستانها

۸۱‌- مدیریت و اجرای طرحهای پارکهای جنگلی

۸۲‌- تهیه طرح مرتعداری

۸۳‌- کنترل پروانه چرای دام

۸۴‌- مدیریت چرا و کنترل دام

۸۵‌- اجرای طرحها مرتعداری

۸۶‌- نظارت بر اجرای طرح مرتعداری

۸۷‌- تهیه طرحهای بیابان زدایی

۸۸‌- نظارت بر اجرای طرحهای بیابان زدایی

۸۹‌- تولید بذر مادری و گواهش شده گندم و جو آبی

۹۰‌- تولید نهال اصلاح شده

۹۱‌- تولید بذر چغندر قند

۹۲‌- تولید بذر مادری پنبه

۹۳‌- تولید بذر مادری برنج

۹۴‌- تولید بذر گندم و حبوبات دیم

۹۵‌- تولید و پرورش کارت AP ۲ و P ۳

۹۶‌- تولید نهال توت

۹۷‌- تولید، عمل آوری، بازاریابی و صادرات ماهیان خاویاری

۹۸‌- تولید بچه ماهی و میگو

۹۹‌- تکثیر و پرورش در قالب مراکز تکثیر و پرورش آبزیان

۱۰۰‌- آموزش و ترویج صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان

۱۰۱‌- بهره برداری از بنادر صیادی

۱۰۲‌- واگذاری اراضی مجاور بنادر صیادی و نواحی صنعتی شیلاتی

۱۰۳‌- بهره برداری از تأسیسات زیربنایی و مشترک مجتمع های پرورش ماهی و میگو

۱۰۴‌- پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر دام و طیور و بیماریهای مشترک انسان و دام

۱۰۵‌- تولید انواع واکسن، سرم و مواد بیولوژیک

۱۰۶‌- نگهداری راههای همسنگ

۱۰۷‌- تأمین تجهیزات ایمنی راهها

۱۰۸‌- تعمیر و تجهیز ماشین آلات

۱۰۹‌- مرمت پل و ابنیه فنی

۱۱۰‌- پاکسازی و تمیز کردن سطح راههای روستایی

۱۱۱‌- لایروبی آبهای سطحی و اصلاحی قنوات

۱۱۲‌- لکه گیری راهها

۱۱۳‌- خط کشی راهها

۱۱۴‌- مدیریت کارخانه آسفالت

۱۱۵‌- بهره برداری از زیرساختهای ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی

۱۱۶‌- نگهداری زیر ساختهای ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی

۱۱۷‌- فعالیتهای آزمایشگاهی استان ها

۱۱۸‌- حمل و نقل مسافری ریلی

۱۱۹‌- کلیه امور مربوط به بهره برداری نفت و گاز نظیر پالایش، فرآوری توزیع فرآورده های نفت و گاز

۱۲۰‌- جایگاه های عرضه سوخت

۱۲۱‌- واحد های روغن سازی پالایشگاه ها

۱۲۲‌- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس، و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۱۲۳‌- واگذاری مجوز تلفن همراه (اپراتور دوم موبایل)

۱۲۴‌- واگذاری مجوز پیجر (pager)

۱۲۵‌- واگذاری مجوز تلفن ثابت

۱۲۶‌- واگذاری مجوز فعالیت PAP (ارایه کنندگان خدمات نقطه) دسترسی انتهایی

۱۲۷‌- واگذاری مجوز فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی دو طرفه)

۱۲۸‌- ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی

۱۲۹‌- ارایه خدمات تلفن همراه (اعتباری)

۱۳۰‌- ارایه خدمات تلفن ثابت

۱۳۱‌- ارایه خدمات فعالیت ISP (خدمات اطلاع رسانی) و اینترنتی

۱۳۲‌- واگذاری خدمات فعالیت IDC (مجتمع خدمات اینترنت)

۱۳۳‌- واگذاری خدمات فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه)

۱۳۴‌- واگذاری ارایه خدمات تلفن ثابت

۱۳۵‌- واگذاری مجوز فعالیت شبکه قبول پستی

۱۳۶‌- واگذاری مجوز فعالیت شبکه حمل و نقل پستی

۱۳۷-واگذاری دفاتر پستی شهری دولتی

۱۳۸‌- واگذاری دفاتر مشترک پست و مخابرات

۱۳۹‌- آمارگیری (طرحهای آماری)

۱۴۰‌- نگهداری اراضی دولتی

۱۴۱‌- نگهداری و بهره برداری از خانه های سازمانی

۱۴۲‌- احداث خانه های سازمانی

۱۴۳‌- تهیه طرحهای تفصیلی

۱۴۴‌- آزمایشگاه های مختلف ساختمان و مسکن

۱۴۵‌- امور مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

۱۴۶‌- صدور پروانه ساختمانی

۱۴۷‌- نظارت بر احداث ساختمان ها و اماکن در سطح شهر

۱۴۸‌- ایجاد و بهره برداری از شبکه های آبیاری فضای سبز

۱۴۹‌- جمع آوری، حمل، بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری

۱۵۰‌- احداث و بهره برداری از تأسیسات زباله سوز

۱۵۱‌- بهره برداری از کشتارگاه ها، سردخانه ها و انبارها

۱۵۲‌- نگهداری از پایانه های بین شهری

۱۵۳‌- احداث و بهره برداری از میادین میوه و تره بار، دام و مراکز خرید و فروش کالا

۱۵۴‌- بهره برداری از خطوط اتوبوس و مینی بوسرانی

۱۵۵‌- بهره برداری از تعمیرگاه ها و توقفگاه های اتوبوس های شهری

۱۵۶‌- تختهای بیمارستانی

۱۵۷‌- کارخانجات اتکا

۱۵۸‌- فروشگاه های اتکا

۱۵۹‌- تولید و توزیع برق برای مصارف داخلی و صادرات

۱۶۰‌- شبکه های آبرسانی و بهره برداری از سدها، امور آب و فاضلاب شهری و روستایی

۱۶۱‌- اکتشاف و بهره برداری از معادن

۱۶۲‌- ابلاغ و اجراء آراء محاکم

۱۶۳‌- رسیدگی به دعاوی (موضوع ایجاد شورای حل اختلاف)

۱۶۴‌- امور مطالعاتی حوزه های مختلف وظیفه ای

۱۶۵‌- انجام بازرسی های مستمر و غیرمستمر

۱۶۶‌- مراقبت بعد از خروج

۱۶۷‌- امور فرهنگی و آموزشی

۱۶۸‌- ورزش

۱۶۹‌- بهداشت و درمان

۱۷۰‌- امور مربوط به نقشه برداری بخش کاداستر

۱۷۱‌- خدمات سجلی شامل:

– حل اختلاف

– تغییر نام

– تغییر نام خانوادگی

– تقاضای المثنی

– صدور کارت شناسایی

– تعویض کارت شناسایی

– بهنگام سازی نشانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام