کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

مصوبه نصاب معاملات سال 1402

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ (تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت۶۱۱۷۹ه مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۸۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) – مصوب – ۱۳۹۳ – تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین میشود:

الف (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۱) ریال باشد.

ب (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال تجاوز نکند.

پ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر

مصوبه حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲
مصوبه حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام