کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

رأی در خصوص مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی

رأی در خصوص مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی (رای شماره ۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره ۲۸۵۷۶ت/۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱‍۰/۵/۱۳۸۴ و ۲- ابطال (مرخصی) بدون حقوق از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶‍۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴‍۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴

* تاریخ:۲۸/۰۶/۱۴۰۲

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۳ اصلاحی آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره ۲۸۵۷۶ت/۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و ۲- ابطال (مرخصی) بدون حقوق از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱۳ اصلاحی آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری:

مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان قرارداد استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی گردد و مجوز استخدام افراد یاد شده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد.

بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

امکان اخذ مرخصی بدون حقوق کارمندان قراردادی مستفاد از تبصره۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با اخذ صلاحیت از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را مشابه کارمندان پیمانی تصریح نمود که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ قانون استخدام کشوری پست های مورد تصدی مستخدمین پیمانی موقت است که این امر با توجه به حصر تصدی پست های ثابت توسط مستخدمین ثابت موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری اطلاق دارد بنابراین اعطاء مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان قرارداد چون می تواند کل دوره مورد ارزیابی مستخدم پیمانی را شامل شود عملاً مخالف قوانین و قواعد یاد شده و نیز مخالف اقتضاء استخدام کارمند پیمانی است.

به استناد ماده ۱۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آئین نامه ها و دستورالعمل مربوط به اجرای مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و مرجع اخیرالذکر صرف نظر از ماهیت موضوع آئین نامه یا دستورالعملی مبنی بر تسری احکام پیمانی در موضوع استفاده از مرخصی بدون حقوق به نیروهای موضوع قرارداد کار مشخص صادر نکرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۶۹ مرخ ۵/۲/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر اساس تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه موضوع ماده (۶) قانون استخدام کشوری تمامی ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی برای مستخدمین پیمانی ملاک عمل است و شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و الزام آور نیست.

*همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز حسب لایحه شماره ۵۷۳۰۳/۵۰۹۴۱ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ اینگونه بیان داشته:

طبق تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت مصوبات با شرع نشده است.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

اولاً حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد و بموجب ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای کارکنان قراردادی مشخص ننموده است.

ثانیاً همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق می تواند حداکثر به میزان مدت قرارداد ادامه یابد.

ثالثاً مستخدمین قرارداد کار مشخص همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد مشخص نیز ندارد بنظر مصوبات در چارچوب مقررات بوده و خارج از صلاحیت و اختیار مقام واضع نبوده عقیده بر رد شکایت دارم.

تهیه کننده گزارش : خلیل احمدی

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت۳۱۶۵۷هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است.

ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد.

ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد.

با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است.

باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام