کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی منابع انسانی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور

دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی منابع انسانی (طرح یکپارچه‌سازی) (مصوب رییس مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور)

به کلیه معاونین و شرکتهای آب و فاضلاب استانی

دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی منابع انسانی (طرح یکپارچه‌سازی)

۱- مقدمه:

این دستورالعمل در راستای تحقق و اجرای تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸ شورای عالی اداری ابلاغی رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ مورخ ۱۰/۹/۹۸ هیئت وزیران در خصوص انجام اصلاحات ساختاری و واگذاری امور و فعالیتهای شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب همان استان تدوین گردیده است.

اجرای مصوبات فوقالذکر از دیدگاه وضعیت منابع انسانی، تصمیمات و ملاحظات خاص اداری و سازمانی مترتب بر تعمیم ضوابط و مقررات مورد عمل بخش غیر دولتی به کارکنان دولتی مشمول از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

از این رو با در نظر گرفتن واقعیات و ملاحظات خاص مربوط به مطالبات ذخیره و تکلیفی منتهی به تاریخ تطبیق وضعیت، تعدد وضعیت استخدامی کارکنان مشمول و همچنین تطبیق کلیه کارکنان شرکتهای یکپارچه با ساختار جدید سازمانی، تغییرات مدیریتی و اجرای استاندارد واحد؛ وضعیت استخدامی کارکنان باید با تبیین، شناخت و تدبیر لازم و در قالب ضوابط مشخص در دو سطح کلان کشوری و استانی از نقطه نظر تدوین و ابلاغ نظامات مورد لزوم و نظارت، توجیه، پایبندی، اجرای قواعد ناظر، اطلاعرسانی، چارهاندیشی، مدیریت و سامان یابد.

۲- اهداف:

– ایجاد وحدت رویه در اعمال ضوابط مربوط به تطبیق وضعیت استخدامی کارکنان مشمول در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی

– حفظ کرامت کارکنان و نقش حائز اهمیت سرمایه انسانی در نیل به اهداف شرکت‌های یکپارچه

۳- محدوده اجرا:

کلیه شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای تبصره ۱ و ۲

۴- مسئولیت اجرا:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

۵- روش اجرا:

ترتیبات ذیل با در نظر گرفتن تعدد وضعیت استخدامی کارکنان مشمول انتقال و تداوم خدمت در شرکتهای آب و فاضلاب استانی در وضعیت استخدامی متناظر و متناسب فعالیتهای محوله تعیین می‌گردد.

بمنظور وحدت رویه و ایجاد بستر ضابطه‌مند در نظام تصمیمسازی؛ کمیته مسئول اعمال ترتیبات مربوط به تطبیق وضعیت (کمیته اجرایی ) متشکل از اعضای هیئت مدیره شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و معاونین ذیربط (حسب مورد) تشکیل خواهد شد.

۶- وظایف کمیته اجرایی:

۱-۶- بررسی صحت احراز شرایط استخدامی و تفکیک مستندات و فرم‌های موضوع بخشنامه‌های شماره شرکت پشتیبانی و انسانی منابع معاونت ۹۸/۹/۲۵ مورخ ۹۸/۴۰۰/۱۹۱۸۷ و ۹۸/۹/۲۳ مورخ ۹۸/۴۰۰/۱۹۰۰۰ مهندسی آب و فاضلاب کشور برای کارکنان مشمول و متقاضی انتقال به شرکت یکپارچه.

۲-۶- تنظیم خلاصه پرونده به روز شدهی هریک از کارکنان مشمول.

۳-۶- تنظیم فهرست مشخصات کارکنان مشمول براساس هر یک از بندهای ۲ ،۳ ،۴ و ۵ بخشنامه ۱۹۰۰۰/۴۰۰/۹۸ مورخ ۹۸/۹/۲۳.

۴-۶- تعیین حالت و تطبیق شرایط استخدامی متناسب با چهارچوب مقرر در بند ۷.

۵-۶- پیشنهاد پست سازمانی و محل خدمت در چهارچوب سازمان تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط مقرر و ارائه آن در فرمت مشخص به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با مشارکت بالاترین مقام تخصصی حوزه ذیربط حسب مورد.

۷- تطبیق وضعیت استخدامی:

۷-۱- رسمی:

کارکنان با وضعیت استخدامی “رسمی” در حالتهای اشتغال/ مرخصی استحقاقی/ استعلاجی/ بدون حقوق/ مأموریت، درصورت تداوم خدمت درشرکتهای یکپارچه؛ به صورت “(دائم – مدت نامعین )” تطبیق وضع مییابند.

۷-۲- پیمانی:

کارکنان با وضعیت استخدامی “پیمانی” در حالتهای اشتغال /مرخصی استحقاقی /استعلاجی /بدون حقوق/ مأموریت، درصورت تداوم خدمت در شرکتهای یکپارچه پس از صدور تاییدیه هسته گزینش به صورت “(دائم – مدت نامعین)” تطبیق وضع مییابند.

۳-۷- انجام کار مشخص:

کارکنانی که با رعایت مفاد مندرج در مصوبات شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۰۱/۱۱/۹۰ هیئت محترم وزیران و بخشنامه‌های شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۱/۹۰ و شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۹۲ معاون «وقت» توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در وضعیت استخدامی “انجام کار مشخص” بوده با شرایط مندرج در قرارداد موجود و با تغییر کارفرما به شرکته‌ای یکپارچه با همان وضعیت انتقال مییابند و روند تطبیق وضعیت آنان به قرارداد “مدت معین” از تاریخ تطبیق و پس از تسویه حساب با دستگاه اجرایی استخدام متبوع قبلی با رعایت شرایط و ضوابط ذیل صورت می‌پذیرد.

۱) وجود پست مصوب سازمانی بلاتصدی.

۲) دارا بودن شرایط احراز اختصاصی پست پیشنهادی.

۳) دارا بودن قرارداد کارمشخص وفق مصوبات فوقالذکر

۴) تأییدیه هسته گزینش مبنی بر موافقت با بکارگیری به صورت قرارداد مدت معین.

تبصره ۱: کارکنان رسمی، پیمانی، انجام کار مشخص در حالت‌های استخدامی “آماده به خدمت”، “تعلیق” و “انفصال موقت” پس از تعیین تکلیف توسط مراجع ذیصلاح وفق بندهای مذکور تطبیق خواهند یافت.

۴-۷- موقت کارگری:

کارکنان با وضعیت استخدامی “موقت کارگری” با تغییر کارفرما و در گستره فعالیت شرکت آب و فاضلاب استان برابر ساختار جدید به صورت برونسپار تداوم خدمت خواهند داد.

۷-۵- طرح:

کارکنانی که از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در شرکت آب و فاضلاب روستایی اشتغال دارند، خدمت آنان از محل طرحهای مذکور در فعالیتهای شرکت در زمان اجرای طرح و در چهارچوب موافقتنامههای متبادله تداوم خواهد داشت.

۸ -اعتبار دستورالعمل:

۱-۸ -این دستورالعمل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ همزمان با توقف فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب روستایی (پایان سال ۱۳۹۸ (و صدور احکام کارگزینی کلیه کارکنان، براساس مجموعه طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای آب و فاضلاب قابل اجرا خواهد بود. ۲-۸ -کلیه شرکتها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت ترتیبات لازم را برای اجرای دستورالعمل بعمل آورده و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان مهلت مقرر به معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام