کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

احکام سن و سابقه بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

احکام سن و سابقه بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

شناسنامه قانون- با تقدیم لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، احکام شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم مشخص شد.

دانلود متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه

احکام سن و سابقه بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

فصل پنجم این لایحه به احکام شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اختصاص یافته است که در ذیل می‌توانید مطالعه کنید:

فصل ۵- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

ماده ۲۸- در اجرای بند پنجم سیاستهای کلی برنامه و به منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق یا احکام این فصل اقدام می‌شود.

جدول شماره (۵): هدف کمی سنجه عملکردی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در هر سال درصد ۱

ماده ۲۹- به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند؛ انجام می‌شود.

اصلاحات مدیریتی و مالی

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام انحلال انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه‌های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است در سال‌های اجرای این قانون نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صورت غیر مرکب خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت، اوراق بهادار سایر روشهای مورد توافق یا تأدیه نقدی در قالب بودجه‌های سنواتی اقدام نماید کلیه وجوه پرداختی دولت به و صندوق های بازنشستگی مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین تأدیه نشده صادره به نفع صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت به عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

پ- دولت مکلف است به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، افزایش سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاریها، کاهش بنگاه داری تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی افزایش مسئولیت پذیری هیأت مدیره و التزام بیشتر به اصول تحليل مخاطره (ریسک)، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه به نحوی تصویب نماید که تا پایان برنامه حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) از داراییهای سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی به سهام غیر مدیریش سودآور تبدیل شود.

اصلاحات سنجه‌ای

ت- دستگاه‌های اجرایی مکلفاند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴- با اصلاحات و الحاقات بعدی- در صورت عدم برخورداری از پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌های بازنشستگی،‌ می توانند به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اشخاص مشمول فرآیند اجرایی تعریف استمرار پوشش ‌بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغول اند و دارای بیمه بازنشستگی نمی‌باشند، مکلف‌اند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. صاحبان سکو (پلتفرم)های مجازی مکلفاند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف نه (۹) ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد افرادی که تحت پوشش بیمه میباشند با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی از این حکم مستثنی‌ می باشند.

چ- حق بیمه سهم دولت کارفرما و بیمه شده در مورد کلیه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی برای ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب دو، بیست و هشت درصد (%۲، %۲۰ و ۸%) و برای ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب یک، نوزده و ده درصد (۱%، ۱۹% و ۱۰%) خواهد بود.

ح- در صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب پنج، دوازده و ده درصد (۵%، ۱۲% و ۱۰%) و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب پنج، یازده و یازده درصد (۵%، ۱۱%، ۱۱%) خواهد بود. در سایر صندوق های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران‌ می رسد.

خ- تمامی بیمه پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از پنجاه و سه سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش سال است؛ در طول برنامه هر سال به میزان چهارماه به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور اضافه می.شود صندوق‌هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها بالاتر از ارقام فوق الذکر است از مفاد این بند مستثنی هستند.

د- سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰) برای هر سال یک و دو دهم (۱.۲) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌های اجرایی حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آیین‌نامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ذ- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است.

ر- در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از سی سال بیمه پردازی معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.

ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات ‌بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

ژ- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود.

س- از تاریخ ابلاغ این برنامه، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور‌ می گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ش- از سال اول برنامه معافیت‌های ‌بیمه‌ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (۱۰٪) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (۵۰٪) محذوفین افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت ‌بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند.

مینای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیتهای ‌بیمه‌ای مذکور در این بنده معادل حداقل دستمزد مشمولین قانون کار در هر سال خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این بند، بالاتر از حداقل دستمزد ،باشد مابه التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد به طور کامل بر عهده بیمه شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می رسد.

ص- معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع فقانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه نیم درصد (۰.۵%) کاهش‌ می یابد آیین‌نامه اجرایی در خصوص کارگاههای مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران‌ می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون وا تأمین اجتماعی بکارگیری شوند کارفرمایان مکلفاند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی ماهانه معادل ده درصد (%۱۰) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران‌ می رسد.

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مینای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق ‌بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

دانلود متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

20 دیدگاه

 1. سلام ، خوشبختانه ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگی چه در مشاغل سخت و زیان آور و چه در دیگر مشاغل حدف شد و افراد با 20 سال سابقه در مشاغل سخت و 30 سال در دیگر مشاغل بازنشسته می شوند

 2. سلام ، کارمندی که با سی دو سال یا بیشترحقوق می گیرد یاید با سی دو روز یا بیشتر بازنشسته شود، واین عملا امکان پذیر نیست واسم دیگرش بهره کشی و برده داری کارمند هست ، لطفا لایحه بازنشستگی در برنامه هفتم رو نمایندگان محترم مجلس به کل تغییر دهند ، سپاس

 3. متاسفانه افرادی تصمیم گیرنده هستن که نه سواد کافی دارن نه میدونن کارگر در این مدت چه زجری کشیده و اخرش هم نه خونه درست حسابی داره نه ماشین و جالبتر اینکه کسی قانون وضع میکنه که حقوقش حداقل ده برابر کارگرست و زیر کولر با میز و صندلی و کت و شلوار نشسته تصمیم میگیره و شاید همون کارگر سوادش بیشتر از ایشون باش.افسوس

 4. سلام اگه نماینده های مجلس رأی به تصویب ماده ظالمانه ۶۷ بدهند پس خودشان بسان ظالم هستند و ملت دیگر هیچ امیدی ندارند و تنها ره رفع مشکلات می شود حرکت خود ملت علیه ظالمان ما کارکنان به چیزی کمتر از میانگین ۲ سال راضی نیستیم و به شدت با آن مقابله خواهیم کرد این همان مثال حق الناس است اگر می توانید بخورید انشالله سرطان بشه تو تک تک سلولهای بدن اون.

 5. کدوم دانشمند این قانون را نوشته واقعا با کدوم عقلی این قانون رو نوشت سواد داشت ؟ ازیک طرف میگید حقوق بازنشسته ها کمه از یک طرف دیگه میانگین حقوق بازنشسته رو از ۲ سال آخر به ۵ سال اخر محاسبه میکنند واقعا چی بگه ادم

   1. ?????
    واقعا کسی که این قدر مطلق را نوشته باید به طور ویژه ازش مراقبت بشه. نکنه خارجی‌ها چنین مغزی را ببرند برای خودشون

  1. سلام …‌. نمایندگان مردم لطفا قبل از تصویب و تایید کردن موارد ذکر شده .. حداقل یکبار هم شده ‌‌از نزدیک شرایط کار در معدن .کارخانه های ریخته گری . کار در ارتفاع و کار در سرما و گرمای طاقت فرسایی محیط باز . در محیط آلوده و پر سر صدا ببین. کارگر از لحاظ روحی و روانی و ببینن . و یه سر بزنن به قوانین بین المای قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام