کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اصلاحات آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (بخشنامه شماره 42780/92 مورخ 20/05/1392 معاونت راهبردی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به معاونت نظارت راهبردی و استانداران

به استناد بند (3) مصوبه شماره 248163/ت46371هـ مورخ 16/12/1390، آیین نامه اجرایی تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب نامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی به شماره 70734/100 مورخ 24/05/1386 و بخشنامه 12974/100 مورخ 27/2/1390، به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا، ابلاغ می گردد.

آیین نامه اجرایی تشخیص صلاحیت مشاوران، موضوع تصویب نامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- عبارت “ویا واگذاری آن ها مستلزم رعایت قانون برگزاری مناقصات باشد.” به آخر بند الف ماده (1) اضافه می شود.

2- بند ب ماده (2) به شرح زیر جایگزین می گردد:

ب- خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آیین نامه که توسط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه می گردد.

خدمات مشاوره ای به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

1- خدمات مشاوره ای اقتصادی

2- خدمات مشاوره ای فنی- مهندسی

3- خدمات مشاوره ای مدیریتی

1- خدمات مشاوره ای اقتصادی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:

1-1- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح) می شود.

1-2- مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

1-3- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

1-4- خدمات مطالعات آماری

1-5- خدمات مهندسی ارزش

1-6- پایش و ارزشیابی طرح ها

تبصره 1- مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی که همزمان دارای تخصص خدمات اقتصادی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب می باشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصص های مذکور تشکیل شده مجاز می باشد.

تبصره 2- مطالعات امکان سنجی طرح مشمول ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت42986هـ مورخ 1/10/1388 هیأت محترم وزیران) نمی باشد و مطالعات امکان سنجی کلیه طرح ها بایستی از طریق فراخوان مشاور و با رعایت تبصره (1) صورت پذیرد.

1- خدمات مشاوره فنی- مهندسی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:

1-2- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

2-2- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

3-2- کنترل مهندسی

4-2- نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

5-2- خدمات جنبی مهندسی

3- خدمات مشاوره ای مدیریتی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:

1-3- برنامه ریزی و کنترل پروژه

2-3- مدیریت طرح

3-3- طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت

4-3- خدمات مدیریت

5-3- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

تبصره 3- ارائه خدمات مدیریت طرح صرفاً توسط شرکت هایی مجاز است که پس از دریافت گواهینامه مشاوره فنی- مهندسی در یکی از تخصص های مطرح شده در این آیین نامه و یا احراز صلاحیت های فنی- مهندسی، و احراز صلاحیت مدیریت طرح بر اساس دستورالعمل 194859/101 مورخ 21/10/1383 و اصلاحیه های بعدی آن موفق به دریافت گواهینامه مدیریت طرح در تخصص مربوطه گردند.

تبصره 4- در احراز صلاحیت های فنی- مهندسی شرکت های متقاضی مدیریت طرح تجربه کاری شرکت در مدیریت طرح ملاک ارزیابی تجربه کاری خواهد بود.

3- در بند ذ ماده (2) عبارت “مبلغ برآورد” به عبارت “مبلغ حق الزحمه” تغییر می یابد.

4- یک بند به عنوان تعریف احراز صلاحیت فنی به ذیل ماده (2) به شرح زیر اضافه می شود:

ض- احراز صلاحیت فنی- مهندسی: تأیید توانایی فنی و مهندسی شرکت های متقاضی گواهینامه طرح و ساخت و مدیریت طرح بر اساس مقررات این آیین نامه در زمینه توانمندی نفرات امتیازآور وتجربه کاری شرکت متقاضی و بدون دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره است.

5- تبصره 3 و 4 و 5 و 6 به شرح ذیل به ماده (5) اضافه می شود:

تبصره 3- در ارجاع کار به مشاوران فاقد پایه نهایی رعایت حداکثر حق الزحمه مجاز بر اساس جدول (9) در کلیه مراحل انجام کار جز نظارت کارگاهی الزامیست. مشاوران پایه یک مجازند با اشغال دو ظرفیت کاری، قراردادهایی تا دو برابر ارقام جدول مذکور منعقد نمایند (در صورت الزام کارفرما در قرارداد، به استفاده از مشاور خارجی توسط مشاور ایرانی در بخشی از خدمات، مبلغ حق الزحمه مشاور خارجی به سقف مجاز قرارداد اضافه می شود).

تبصره 4- حداکثر مبلغ حق الزحمه نظارت برای هر مشاور در هر پروژه برای هر دوره 24 ماهه نبایستی بیش از سه برابر حق الزحمه پایه مربوطه در جدول (9) باشد.

تبصره 5- به ازای هر سه کار نظارت کارگاهی یک ظرفیت از مشاور اشغال می شود.

تبصره 6- پایه مشاور ناظر کارگاهی بایستی در حد پایه مشاور طراح یا حداکثر یک پایه کمتر باشد.

6- عبارت “و کلیه افراد امتیازآور” از تبصره 2 بند 6 قسمت ب ماده (9) حذف می گردد.

7- عبارت “مقاوم سازی” به آخر بند قسمت الف ماده (11) اضافه می شود.

8- جداول اصلاح شده شماره (2) (ضریب اولویت مدرک تحصیلی بر حسب تخصص در گروه)، شماره (9) (مبلغ حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران) و تغییرات حذف و اضافه شماره (10) (شرح خدمات برحسب تخصص)، پیوست بخشنامه می باشد.

9- در جداول شماره (1) عبارت “استفاده از اولویت 1 به جای اولویت های پایین تر یا اولویت 2 (به شرط عدم تکرار) به جای اولویت پایین تر، برای یکبار در هر تخصص، امکان پذیر است.” افزوده می شود.

10- تبصره 1 و 2 به شرح ذیل به بند پ ماده (11) اضافه می شود:

تبصره 1- شرکت های متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری مورد نیاز حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی (پایه و یا تفصیلی) با موضوع محوری و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از 75 درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه (جدول (9)) باشد. در صورت پایین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل، تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرح ها خواهد بود.

تبصره 2- در محاسبه تجربه کاری شرکت ها، سوابق 24 سال گذشته با اعمال ضرائب تعدیل سالیانه منظور می گردد. با عنایت به شناور شدن جدول حق الزحمه مشاوران و افزایش سالیانه آن و نیز ثابت بودن امتیاز تجربه کاری مورد درخواست، ضرائب تعدیل سالیانه پس از سال 1392 متناسب با افزایش مبالغ جدول (9) کاهشی و کمتر از یک خواهد بود.

11- ملاک ارزیابی تخصص اتوماسیون صنعتی که بر اساس بخشنامه 12974/100 مورخ 27/2/1390، جدول (1-2) تعیین شده بود، به جدول (1-3) تغییر یافت.

12- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا بوده و از تاریخ 1/1/1393 برای تقاضاهای جدید تشخیص صلاحیت الزامی است.

بهروز مرادی – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام