آزمون تعیین صلاحیت
برنامه ششم

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 21953/ت54855هـ مورخ 29/2/1397 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد شماره 176876/57 مورخ 23/8/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشورح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-

ب- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386-

پ- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث- بدهی های دولت: بدهی های موضوع بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 و بدهی های دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد (نظیر بدهی هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) به مراجع ذیربط گزار می شود.

ج- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (1) آیین نامه مذکور در بند (ث) این ماده.

چ- نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هر سال، تولید ناخالص داخلی (GDP) هر سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می شود.

ح- اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می شود.

(در حال تکمیل…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام