کتاب استخدامی اداری ها
برنامه ششم

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 21953/ت54855هـ مورخ 29/2/1397 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد شماره 176876/57 مورخ 23/8/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشورح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-

ب- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386-

پ- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث- بدهی های دولت: بدهی های موضوع بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 و بدهی های دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد (نظیر بدهی هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) به مراجع ذیربط گزار می شود.

ج- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (1) آیین نامه مذکور در بند (ث) این ماده.

چ- نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هر سال، تولید ناخالص داخلی (GDP) هر سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می شود.

ح- اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می شود.

(در حال تکمیل…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام