کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحد قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (مصوبه شماره ۱۰۰۳/۷ مورخ ۵/۲/۲۵۳۵)

ماده 1– وزارت دادگستری می تواند همه ساله در حدود اعتبار مصوب تعدادی از پذیرفته شدگان در مسابقات ورودی یا دانشجویان رشته قضائی دانشکده های حقوق در تهران و شهرستان ها و کارمندان اداری وزارت دادگستری را که در مسابقات ورودی دانشکده های حقوق کشور باشند برای ورود به دوره کارآموزی قضائی ضمن تحصیل انتخاب و استخدام کند.

اداره کارگزینی وزارت دادگستری هر سال تعداد افراد مورد احتیاج را تعیین و پس از موافقت وزارت دادگستری برای اطلاع داوطلبان آگهی می نماید.

ماده 2– صلاحیت کسانی که داوطلب ورود به دوره کارآموزی قضائی هستند توسط هیئتی که وزارت دادگستری در تهران و شهرستان ها تعیین می کند با انجام مصاحبه تشخیص میگردد در مصاحبه علاوه بر سنجش اطلاعات عمومی و توانایی استدلال و ذوق و شم قضائی داوطلب، خصوصیات اخلاقی و شخصیت او نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماده 3 – داوطلب ورود به دوره کارآموزی قضائی باید تابعیت اصلی ایران را دارا و سابقه محکومیت از بابت ارتکاب جنحه یا جنایت نداشته یا از این جهات علیه او کیفر خواست صادر نشده باشد و به علاوه باید متعهد شود که پس از اخذ لیسانس و اتمام دوره کارآموزی در محل هائی که وزارت دادگستری معین می نماید به خدمت قضائی مشغول شود. کارآموزی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت به دادرسی جلب شود تا زمانی که تبرئه نشده است از ادامه کارآموزی محروم میشود و در صورت محکومیت باید وجوهی را که از بابت کارآموزی دریافت کرده است مسترد دارد.

ماده 4– میزان حقوق کارآموزان از تاریخ شروع به کارآموزی معادل حقوق پایه دو قضائی خواهد بود.

ماده 5– در پایان مدت کارآموزی از کسی که بدرج لیسانس قضائی نائل شده باشد امتحان علمی و عملی بعمل می آید مقررات مواد 12و 14و15 (به استثناء تبصره ذیل آن) و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و25 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی در مورد این کارآموزان نیز اجرای قانون استخدام قضات و شرائط کارآموزی در مورد این کارآموزان نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به موجب این آئین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. کارآموزی که از عهده امتحان مذکور برآید با پایه 5 قضائی برای تصدی شغل قضائی در خارج از مرکز استخدام میشود. مدت توقف کارآموزانی که به موجب این آئین نامه با رتبه 5 قضائی به خدمت پذیرفته میشوند برای نیل به رتبه 6 چهار سال و در رتبه های بعدی سه سال خواهد بود.

تبصره 1 – وزارت دادگستری میتواند درباره کسانی که در امتحانات پایان دوره کارآموزی مردود میشوند در صورت اقتضاء مدت کارآموزی آنان را برای شش ماه تمدید نماید و اگر باز از عهده امتحانات بر نیایند وزارت دادگستری می تواند به خدمت آنها خاتمه دهد یا شغل اداری مقتضی به آنها ارجاع نماید. در صورتی که به خدمت کارآموز خاتمه داده شود وجوه دریافتی او باید مسترد گردد.

تبصره 2 – وزارت دادگستری می تواند برای تامین احتیاجات دادگاه های بخش و دادسرای شهرستان تهران در هر دوره حداکثر تا 10 نفر از کارآموزان قضائی ممتاز را بعنوان دادرس علی البدل دادگاه بخش یا دادیار دادسرای تهران انتخاب نمایند. به کسانی که طبق این تبصره در تهران مشغول انجام وظیفه میشوند رتبه 4 قضائی داده میشود و حداقل توقف آنها برای نیل به رتبه 5 دو سال و رتبه های بعدی سه سال خواهد بود.

تبصره 3– مدت کارآموزی کسانی که به خدمت قضائی پذیرفته میشوند جزء مدت خدمت محسوب ولی از لحاظ ترفیع جزء مدت توقف در پایه منظور نخواهد شد.

ماده 6– حداقل مدت کارآموزی دو سال است و اگر کارآموز قبل از انقضای مدت مذکور به اخذ درجه لیسانس نائل شود بقیه مدت را که در هر حال از شش ماه بیشتر نخواهد بود به کارآموزی ادامه خواهد داد.

ماده 7– اداره کل آموزش وزارت دادگستری برنامه کارآموزی را با توجه به ساعات تحصیل کارآموز در داتشگاه تنظیم خواهد کرد.

کارآموز موظف است طبق نظر راهنمای خود و ترتیباتی که بوسیلة اداره کل آموزش تعیین میشود عمل کند و اموری را که قاضی راهنما در پیشرفت علمی و عملی او مؤثر بداند انجام دهد. در هر صورت برنامه دوره کارآموزی قضائی با مقررات آموزشی دانشکده مربوط که کارآموز در آن به تحصیل اشتغال دارد مغایر نخواهد بود.

ماده 8– کارآموز هر سال 30 روز مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت و در صورت ضرورت امور تحصیلی می تواند علاوه از آن یک ماه مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

استفاده از مرخصی باید با اطلاع راهنما و تایید اداره کل آموزش وزارت دادگستری باشد. مدت استفاده از مرخصی جزء دوره کارآموزی بحساب نمی آید کارآموز از لحاظ مرخصی استعلاجی و معذوریت تابع مقررات قانون استخدام کشوری می باشد لکن دوره کارآموزی به مدتی که کارآموز از مرخصی استعاجی استفاده کرده است تمدید میشود.

ماده 9– کارآموز قضائی از حیث مسئولیت در حکم کارمند دولت و از لحاظ تخلفات و تقصیرات اداری تابع آئین نامه دادرسی اداری است و در صورتی که یکی از شرایط مقرر در این آئین نامه را از دست دهد وزارت دادگستری به خدمت وی خاتمه خواهد داد و در این صورت کارآموز مکلف است تمام وجوهی را که در دوره کارآموزی دریافت کرده است مسترد بدارد.

ماده 10- کارآموزی که در امتحانات دانشکده مردود شود یا وضع تحصیلی و رفتار او در دانشکده رضایت بخش نباشد یا ظرف مدت مناسبی به اخذ درجه لیسانس نائل نشود مکلف است تمام وجوهی را که در دوره کاراموزی دریافت کرده است مسترد دارد مگر اینکه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری از طرف وزارت دادگستری استخدام شود.

ماده 11– کارآموز پس از اخذ درجه لیسانس در صورتیکه از مزایای تحصیلات رایگان موضوع قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 استفاده کرده باشد باید به اندازه مدتی که در قانون مذکور مقرر است در نقاطی که وزارت دادگستری تعیین کند خدمت نماید.

به هر حال مدت خدمت کارآموز اعم از اینکه از مزایای تحصیلات رایگان براساس قانون مذکور استفاده کرده یا نکرده باشد کمتر از پنج سال نخواهد بود.

تبصره– در صورتی که کاراموزی به هر علت از انجام خدمت قضائی در مدت های مذکور خودداری نماید یا از خدمت قضائی کناره گیری کند مکلف است وجوه دریافتی دوره کارآموزی و هزینه تحصیلات رایگان خود را کلاً یا به نسبت مدتی که خدمت خود را در وزارت دادگستری انجام نداده است مسترد بدارد.

ماده 12 – حقوق مستخدمین اداری وزارت دادگستری که در امتحانات ورودی رشته قضائی دانشکده های حقوق پذیرفته میشوند برابر حقوق سایر کارآموزان قضائی است و در صورتی که حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان بیشتر از حقوق موضوع ماده 4 این آئین نامه باشد بقیه بعنوان مابه التفاوت به آنان پرداخت میشود. و پس از خاتمه دوره کارآموزی و موفقیت در امتحان پایه قضانی آنان از طرف دادگاه عالی انتظامی با توجه به سابقه خدمت و مدت آن و نتابج امتحانات کارآموزی و استعدادشان تعیین میشود و در هر حال موقع تعیین پایه قضائی پایه آنان از 6 قضائی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره– حقوق و مزایای رتبه قضائی کارمندان مذکور در این ماده پس از تعیین رتبه قضائی هر گاه کمتر از مجموع وجوه دریافتی آنها باشد مادام که حقوق مزایای قضائی آنها به مبلغ دریافتی نرسد از حقوق و مزایای قبلی استفاده خواهند کرد.

ماده 13– کارآموزی که از مستخدمین اداری وزارت دادگستری باشد اگر یکی از شرایط مقرر در ماده 3 این آئین نامه را از دست بدهد و یا برخلاف مقررات ماده 7 این آئین نامه رفتار کند عنوان کارآموزی قضائی از وی سلب و بعنوان مستخدم رسمی طبق مقررات قانون استخدام کشوری دربارة او رفتار خواهد شد.

ماده 14– در مورد کارآموزان مذکور در مواد 12 و 13 که طبق مواد 3 و 11 این آئین نامه تعهد انحام امور تحصیلی و کارآموزی فراهم خواهد کرد.

وزیر دادگستری

دبیرکل سازمان امور اداری و استخدام کشوری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام