کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

‌قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی ‌مصوب 1343 (قانون ‌مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷)

‌ماده واحده- قانون مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 در موارد زیر اصلاح می‌شود:

1- شق 5 از ماده 1 حذف می‌گردد.

2- ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

صلاحیت کسانی که داوطلب ورود به دوره کارآموزی قضایی هستند توسط هیأتی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند تشخیص می‌گردد و سپس از‌طریق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی پذیرفته می‌شوند مدت کارآموزی علمی و عملی شش ماه است.

3- ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کیفیت مصاحبه و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضایی در مورد کارآموزانی که در‌ امتحانات کارآموزی قضایی توفیق حاصل نمایند به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌گردد.

4- ماده 4 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کسانی که حداقل دارای پنج سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری بوده یا دارا شوند و هم چنین کارمندان اداری وزارت دادگستری که حداقل دارای‌پنج سال سابقه خدمت در سازمان‌های وزارت دادگستری بوده یا بعداً دارا شوند به شرط قبول شدن در امتحان خاصی که وزارت دادگستری ترتیب‌خواهد داد و واجد بودن شرایط مقرر در (‌ماده یک قانون
مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال 1343) و احراز از صلاحیت آنان از ‌کارآموزی قضایی معاف بوده و به خدمت قضایی پذیرفته خواهند شد.

‌تبصره 1- لیسانسیه‌های رشته سیاسی دانشکده حقوق که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام اداری وزارت دادگستری هستند هر موقع که سابقه‌خدمت آنها به پنج سال تمام برسد می‌توانند از مقررات مذکور در این ماده استفاده نمایند.

‌تبصره 2- با داوطلبان مذکور در این ماده از حیث احراز مشاغل قضایی و محل خدمت طبق ماده 5 رفتار خواهد شد.

تبصره 3- پایه قضایی داوطلبان مذکور در این ماده به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به سابقه وکالت یا خدمت و نتایج امتحانات کارآموزی‌ و استعداد آنان تعیین می‌شود و در هر حال موقع تعیین پایه قضایی پایه آنان از شش قضایی تجاوز نخواهد کرد.

‌تبصره 4- حقوق رتبه قضایی کارمندان مذکور در این ماده هرگاه پس از پذیرفته شدن به خدمت قضایی و تعیین رتبه کمتر از مجمع وجوه دریافتی آنها‌ باشد مادام که حقوق قضایی آنها به مبلغ دریافتی نرسد از حقوق و مزایای قبلی استفاده خواهند کرد.

‌تبصره 5- کسانی که در تاریخ تصویب این قانون مشغول کارآموزی قضایی هستند در صورتی که از مدت کارآموزی آنان بیش از یک سال گذشته باشد‌ مشمول مقررات قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال 1343 خواهند بود و سایر کارآموزان فعلی پس از این که مدت کارآموزی آنان به‌یک سال تمام برسد طبق مقررات این قانون به خدمت
پذیرفته خواهند شد.

5- ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

به کارآموزان قضایی مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه 4 قضایی پرداخت خواهد شد و در مرکز به کارآموزی اشتغال خواهند یافت و پس از اتمام دوره‌ کارآموزی و موفقیت در امتحانات و اخذ گواهینامه پایان کارآموزی با رتبه 5 قضایی به سمت دادرس علی‌البدل دادگاه بخش یا دادیاری درجه 2 دادسرای‌شهرستان در خارج از تهران منصوب خواهند شد و هرگاه در امتحانات دوره کارآموزی موفقیت حاصل نکردند دوره کارآموزی آنان شش ماه دیگر تمدید‌ می‌شود و اگر باز هم از عهده امتحانات بر نیایند به کارآموزی آنها خاتمه داده می‌شود ولی وزارت دادگستری می‌تواند این اشخاص را بدون انجام امتحان ‌و مسابقه و طی دوره آزمایش به شغل اداری منصوب نماید.

‌تبصره 1- وزارت دادگستری می‌تواند برای تأمین احتیاجات دادگاه‌های بخش تهران در هر دوره حداکثر تا 5 نفر از کارآموزان قضایی را به ترتیب معدل‌به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه بخش انتخاب نماید به کسانی که طبق این تبصره در تهران مشغول انجام وظیفه می‌شوند رتبه چهار قضایی داده‌می‌شود و حداقل مدت توقف آنها برای نیل به رتبه 5 دو سال و رتبه‌های بعدی سه سال خواهد بود.

‌تبصره 2- کسانی که در دوره کارآموزی فاقد شرایط مقرر در این قانون بشوند وزارت دادگستری حکم کارآموزی آنان را لغو می‌نماید.

تبصره 3- کارآموزانی که از ادامه کارآموزی قضایی خودداری کنند و یا در خلال یا خاتمه دوره کارآموزی استعفا دهند باید کلیه وجوه دریافتی بابت‌کارآموزی را به وزارت دادگستری مسترد نمایند و قبل از پرداخت کلیه وجوه مزبور و یا سپردن تعهد پرداخت آن هیچ یک از سازمان‌های دولتی و‌شهرداری‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است نمی‌توانند آنها را استخدام نمایند و هم چنین
اشتغال آنها به وکالت‌دادگستری ممنوع خواهد بود.

6- ماده 6 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

شرط تثبیت رتبه قضایی کارآموزان و سایر افرادی که به موجب این قانون به خدمت قضایی در خارج از مرکز پذیرفته می‌شوند حداقل چهار سال اشتغال‌ به خدمت قضایی از موقع ورود به خدمت خارج از مرکز خواهد بود و در صورت عدم اشتغال چهار سال تمام در خارج از مرکز با یک رتبه کمتر ادامه‌خواهند داد.

‌تبصره- مدت توقف کارآموزانی که به موجب این قانون با رتبه 5 قضایی به خدمت پذیرفته می‌شوند برای نیل به رتبه 6 چهار سال و در رتبه‌های ما بعد ‌سه سال خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پنجم اسفند ماه 1347 در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام