کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

دستورالعمل تأمين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط (بخشنامه شماره 16318/85/1 مورخ 5/9/1385)

در اجراي مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 19/2/1343 و اصلاحي مربوط مصوب 27/12/1347 و ماده واحده تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضات مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط استخدام قضات مصوب 25/11/1363 و لايحه اصلاحي آن و قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب 9/4/1366 مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل ذيل به تصويب مي‌رسد:

ماده 1- قوه قضاييه از ميان دارندگان دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر رشته حقوق يا الهيات گرايش فقه و حقوق اسلامي و يا معادل حوزوي آنها با دارا بودن مدرك معادل از مركز مديريت حوزه علمـيه طبق ضوابط قـانوني و به شرح موارد مشروحه ذيل نسبت به استخـدام قضات موردنيـاز در مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط در قوه قضاييه مبادرت مي‌نمايد:

الف) كاركنان اداري موضوع اين دستورالعمل مي‌بايست داراي حداقل 10 سال سابقه خدمت مديردفتري شعب در قوه قضاييه بوده و مجموع سال‌هاي خدمت آنها از 20 سال و سن آنها از 40 سال تجاوز نكند.

ب) مشمولان اين دستورالعمل بايستي ساير شرايط مندرج در تبصره2 ماده3 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب 31/1/1379 رئيس قوه قضائيه را دارا باشند.

ج) مشمولان اين دستورالعمل نبايد به موجب آراء صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، داراي محكوميت قطعي به جز بندهاي الف و ب ذيل ماده9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 باشند.

ماده 2- كليه قوانين و مقررات مربوط به گزينش قضات در مورد افراد مشمول اين دستورالعمل اعمال و مواد امتحاني آزمون، نحوه امتحان و محاسبه نمرات برابر ضوابط جاري استخدام قضات خواهدبود.

ماده 3- افراد مشمول اين دستورالعمل بايستي شش ماه دوره كارآموزي را طي نمايند. اين افراد در طي مدت كارآموزي از حقوق و مزاياي اداري خود بهره‌مند خواهندبود.

ماده 4- ابلاغ قضايي پذيرفته‌شدگان نهايي اين دستورالعمل براي مدت پنج سال اول در مناطق درجه 3 و پنج سال دوم براي مناطق درجه 2 و در سمت‌هاي قضايي دادسراهاي عمومي و انقلاب و يا دادگاههاي بخش صادر خواهدشد.

تبصره 1- تغيير سمت افراد مشمول اين دستورالعمل از اولين سمت قضائي و ساير سمت‌هاي پيش‌بيني شده و موردنياز در همان واحد قضائي يا ساير واحدهاي قضائي موردنظر در نقاط محروم موضوع اين دستورالعمل با رعايت آيين‌نامه ارتقاء گروه‌هاي شغلي قضات بلامانع است.

تبصره 2- نقاط محروم موضوع اين دستورالعمل متعاقباً تعيين و به اداره كل كارگزيني و گزينش قضات ابلاغ خواهد شد.

اين دستورالعمل در 4 ماده و 2 تبصره در تاريخ 30/8/1385 تصويب و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه- سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام