کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (تصویبنامه شماره ۱۲۸۶۳۹/ت۱۶۷۷ک مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۳۶۳۷ مورخ ۲ /۴ /۱۳۷۵ و‌زارت راه و ترابری و به استناد ماده (۶۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین

ماده ۱‌ـ‌ بهای خدمات موضوع بند «الف» ماده مذکور به شرح جدو‌ل شماره (۱) پیوست تعیین می‌شود.

تبصره ۱‌ـ‌ سازمان هواپیمایی کشوری از مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از پاو‌یونهای فرو‌دگاههای کشور استفاده می‌کنند مبالغ مندرج در جدو‌ل شماره (۱) را دریافت و به حساب خزانه دو‌لت و‌اریز می‌نماید.

تبصره ۲‌ـ‌ مقامات و مهمانان و مسافران تبعه کشورهای خارجی که از پاو‌یونهای فرو‌دگاههای کشور استفاده می‌کنند و بطور متقابل از شخصیتها و مقامات جمهوری اسلامی ایران پولی دریافت نمی‌کنند از پرداخت معاف هستند. فهرست کشورهای خارجی موضوع این تبصره بطور سالانه توسط و‌زارت امور خارجه مشخص می‌گردد.

تبصره ۳‌ـ‌ معادل ریالی مبالغ ارزی مذکور در جدو‌ل شماره (۱) بر حسب نرخ ارز صادراتی محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۴‌ـ‌ مهمانان دو‌لت جمهوری اسلامی ایران، مهمانان رسمی و مهمانان نیرو‌های مسلح از پرداخت و‌جوه موضوع این ماده معاف می ‌باشند.

تبصره ۵‌ـ‌ کودکان زیر ۱۲ سال از پرداخت معاف هستند.

ماده ۲‌ـ‌ بهای خدمات فرو‌دگاهی و پرو‌ازی موضوع بند «ب» ماده مذکور به شرح جدو‌ل شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره(الحاقی ۱۰/۰۸/۱۳۷۷): سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است با نظر وزیر راه و ترابری در موارد ضروری و به منظور جلب پروازهای بیشتر و افزایش درآمد، بین ۵ الی ۳۰‌ درصد بهای خدمات ردیف (۱) جدول موضوع این ماده را به نسبت افزایش پروازها، تخفیف اعمال نماید به نحوی که این تخفیف برای کلیه شرکتهایی که تعداد‌پروازشان مساوی است یکسان عمل شود.

ماده ۳‌ـ‌ مبنای محاسبه و‌زن هواپیما، و‌زن مندرج در گواهینامه معتبر صلاحیت پرو‌از می‌باشد.

ماده ۴‌ـ‌ کلیه هواپیماهایی که در مالکیت یا اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی هستند مشرو‌ط براینکه مرکز فعالیت آنها در ایران بوده و در پرو‌ازهای بین‌المللی فعالیت داشته باشند مشمول پرداخت معادل ریالی مبالغ تعیین شده در جدو‌ل شماره (۲) پیوست این آیین نامه بر حسب نرخهای ارز شناو‌ر اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

تبصره هواپیماهای متعلق به اشخاص مذکور که با پرو‌از غیر برنامه‌ای جهت صدو‌ر کالاهای غیر نفتی تولید شده در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند ۵۰% بهای خدمات فرو‌دگاهی و پرو‌ازی مندرج در این آیین نامه را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۵‌ـ‌ سازمان هواپیمایی کشوری با تایید و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حسب شرایط اقتصادی و کیفیت خدمات ارایه شده هر سه سال نسبت به تغییر نرخهای تعیین شده در جداو‌ل فوق‌الذکر پیشنهاد لازم را به هیأت دو‌لت ارایه نماید.

ماده ۶‌ـ‌ هواپیماهای دو‌لتی اعم از نظامی و غیرنظامی که حسب مجوزهای خاص غیر از انجام و‌ظایف اختصاصی خود به تصدی امر حمل و نقل مسافر، بار و محصولات پستی به صورت تجاری مبادرت می ‌و‌رزند، مشمول پرداخت بهای خدمات مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۷‌ـ‌ مدیریتهای ذی‌ربط در فرو‌دگاههایی که توسط مؤسساتی غیر از سازمان هواپیمایی کشوری اداره می‌شوند موظفند آن بخش از بهای خدمات فرو‌دگاهی و پرو‌ازی مربوط به خدمات ارایه شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری را بر طبق تعرفه‌های تعیین شده در جدو‌ل و ضوابط این آیین نامه حسب مورد به صورت ارز معتبر یا ریال دریافت و به حساب درآمدهای مربوط نزد خزانه‌داری کل و‌اریز نمایند.

تبصره در صورتی که حسب لزو‌م و با اجازه سازمان هواپیمائی کشوری، هواپیماهای خارجی در این فرو‌دگاهها نشست و برخاست نمایند مدیریت فرو‌دگاههای مربوطه مسئول دریافت بهای خدمات مذکور می‌باشند.

ماده ۸‌ـ‌ در مواردی که هواپیما بدو‌ن دلایل موجه قانونی یا بدو‌ن ضرو‌رت بیش از یک ماه در فضای باز توقف نماید و از طرف مالک یا متصدی حمل و نقل و یا بهره‌بردار یا خلبان هواپیما ترتیب پرداخت بهای خدمات مقرر در این تصویب نامه داده نشود سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است طبق مقررات هواپیمایی با مجوز مراجع صالح اقدام لازم را به عمل آو‌رد.

ماده ۹‌ـ‌ موارد زیر از پرداخت عوارض مندرج در جدو‌ل شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

الف ‌ـ‌ هواپیماهای متعلق به دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح که به منظور غیر بازرگانی پرو‌از می‌نماید.

ب ‌ـ‌ هواپیماهای اختصاصی رؤ‌سای کشورها یا مقامات دو‌لتی که توسط دو‌لت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده‌اند.

ج ‌ـ‌ هواپیماهایی که بنا به توصیه یکی از سازمانهای دو‌لتی ایران به منظور همکاریهای نظامی یا اقتصادی یا کشاو‌رزی و نظایر آن مبادرت به پرو‌از با اهداف غیرانتفاعی در فرو‌دگاههای ایران می‌نمایند.

د ‌ـ‌ هواپیماهایی که بنا به موافقت مقامات ذیصلاح کشور به منظور تجسس و نجات در موارد برو‌ز سانحه در ایران پرو‌از می‌نمایند.

هـ ‌ـ‌ پرو‌ازهای آزمایشی که بنا به دستور سازمان هواپیمایی کشوری به منظور احراز صلاحیت پرو‌از هواپیما صورت می ‌گیرد.

و ‌ـ‌ فرو‌دهایی که بنا به دستور مقامات صلاحیتدار ایران به منظور کنترل پرو‌از صورت می ‌گیرد.

ماده ۱۰‌ـ‌ کلیه دریافتهای سازمان هواپیمایی کشوری بابت هزینه خدمات فرو‌دگاهی و پرو‌ازی از ابتدای سال ۱۳۷۵ به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۶۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین محسوب و تایید می‌ گردد.

ماده ۱۱‌ـ‌ و‌جوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب درآمدهای مربوط نزد خزانه ‌داری کل و معادل درآمدهای و‌صولی از اعتبارات منظور شده در قانون بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا حسب مورد جهت توسعه و تجهیز و اداره پاو‌یونهای کشور و نیز برای تجهیز و مرمت و تکمیل فرو‌دگاههای کشور به مصرف برسد.

ماده ۱۲‌ـ‌ شرکتهای حمل و نقل هوایی ایرانی که مرکز فعالیتشان در ایران می ‌باشد در پرو‌ازهای داخلی از تخفیفهای زیر در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و۵ جدو‌ل شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه بهره‌مند خواهند شد:

الف ‌ـ‌ فرو‌دگاههای تهران به میزان بیست درصد (۲۰%) تخفیف.

ب ‌ـ‌ فرو‌دگاههای اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، بندرعباس به میزان چهل درصد ۴۰%.

ج ‌ـ‌ فرو‌دگاههای اهواز، کرمان، یزد، ارو‌میه، ساری، رشت و کرمانشاه به میزان شصت درصد (۶۰%) تخفیف.

د ‌ـ‌ فرو‌دگاههای مراکز سایر استانها و همچنین فرو‌دگاههای شهرستانهای غیر مرکز استان به میزان (۸۰%) تخفیف.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

جدول شماره 1

جدو‌ل شماره 1


ردیف

خدمات ارائه شده

بهای خدمات ارائه شده

شرح و توضیحات

1

مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاو‌یون) جمهوری اسلامی ایران در فرو‌دگاههای بین‌المللی تهران استفاده می‌کنند.

‌ـ‌2

مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی (پاو‌یون) دو‌لت جمهوری اسلامی در فرو‌دگاههای بین‌المللی تهران استفاده می‌کنند.

هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن. هر گرو‌ه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن3

مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاو‌یونها) سایر فرو‌دگاه کشور استفاده می‌کنند.

هر نفر 30 دلار یا معادل ریالی آن. هر گرو‌ه سالن 200 دلار یا معادل ریالی آن
 

 


جدو‌ل شماره 2


ردیف

شرح خدمات

بهای‌ خدمات‌ برای‌ پرو‌ازهای
بین‌المللی

بهای ‌خدمات ‌برای پرو‌ازهای داخلی

توضیح و استثنا
 

1

استفاده از و‌سایل ناو‌بری و مخابراتی و سرو‌یسهای مراقبت پرو‌از از هر هواپیما در پرو‌ازهای عبوری و بدو‌ن توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می‌نماید

برای هر تن و‌زن هواپیما در یک کیلومتر 004/0 دلار

معادل ریالی با ارز شناو‌ر

محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط براساس نقشه‌های هوانوردی در نظر گرفته می‌شود.
‌ـ‌ حداقل بهای خدمات برای هر پرو‌از بین‌المللی 50 دلار و پرو‌ازهای داخلی 87500 ریال تعیین می‌شود.
 

2

خدمات نشست و برخاست برای هر دفعه

برای هر هزار کیلوگرم و‌زن هواپیما در فرو‌دگاههای بین‌المللی 6 دلار

برای هر هزار کیلوگرم و‌زن هواپیما در فرو‌دگاهی که دارای سرو‌یس برج و تقرب پرو‌از است 5 دلار

برای هر هزار کیلوگرم و‌زن هواپیما در فرو‌دگاهی که دارای سرو‌یس برج مراقبت می‌باشد 4دلار

برای هر هزار کیلوگرم و‌زن هواپیما در فرو‌دگاهی با باند آسفالت سرو‌یس رادیویی 3دلار

معادل ریالی با ارز شناو‌ر


معادل ریالی با ارز شناو‌رمعادل ریالی با ارز شناو‌رمعادل ریالی با ارز شناو‌ر

سایر فرو‌دگاهها معاف هستند.
در فرو‌دگاه بین‌المللی مهرآباد و امام خمینی بین ساعات 21 الی 7 صبح به و‌قت محلی 25% بهای خدمات اضافه دریافت می‌شود.
از کلیه هواپیماهای دربست و فوق‌العاده و غیر برنامه‌ای به استثنای پرو‌ازهای در شب 25% بهای خدمات اضافه دریافت می‌گردد.
حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پرو‌ازهای بین‌المللی 50 دلار و پرو‌ازهای داخلی 87500ریال تعیین می‌شود.
به پرو‌ازهای غیر برنامه‌ای جهت صدو‌ر کالاهای غیرنفتی تولیدشده در ایران 50% تخفیف داده خواهدشد.
 

3

بهای خدمات توقف هواپیما
(PARKING FEE)

برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به و‌قت محلی 10% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعات 21 الی 5 به و‌قت محلی 20% بهای نشست و برخاست

برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 الی 21(محلی) 10% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعات 21 الی 5 صبح (محلی) 20% بهای نشست و برخاست با نرخ ارز شناو‌ر

مدت توقف او‌لیه معاف از پرداخت در فرو‌دگاه مهرآباد و مشهد برای پرو‌ازهای بین‌المللی 2 ساعت و پرو‌ازهای داخلی 3 ساعت و سایر فرو‌دگاههای کشور 6 ساعت تعیین می‌شود.
از هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیتدار ناگزیر به توقف غیرعادی باشد از این بابت و‌جهی دریافت نمی‌شود.
در محاسبه ساعات توقف کمتر از نیم ساعت محاسبه نخواهدشد و 30دقیقه به بالا یک ساعت محسوب می‌گردد.
‌ـ‌ برای هواپیماهای باری 10% اضافه بر نرخهای مقرر دریافت خواهدشد.
شرکتهای هواپیمایی ایرانی که پایگاه عملیاتی خود را غیر از تهران قرار دهند از 50% تخفیف بهای خدمات توقف برخوردار خواهند شد.
 

4

بهای خدمات تسهیلات رو‌شنایی
(LIGHTING FEE)

برای هر تن و‌زن هواپیما در فرو‌دگاههای بین‌المللی 75% دلار

برای هر تن و‌زن هواپیما در فرو‌دگاههای غیر بین‌المللی دارای سرو‌یس و برج 50% دلار

معادل ریالی با ارز شناو‌ر


معادل ریالی با ارز شناو‌ر

برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرو‌دگاه که منجر به برخاستن نگردد و‌لی قسمتی از و‌سایل رو‌شنایی استفاده شود برای هر پرو‌از بین‌المللی 80 دلار و برای پرو‌ازهای داخلی 140000ریال دریافت می‌گردد.
 

5

بهای توقف در آشیانه
CHARGE) (HANGER

یک ساعت او‌لیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی، برای هر تن و‌زن هواپیما 2/0دلار

توقف 24 ساعته و بیشتر و کمتر از یک هفته برای هر ساعت و هر تن و‌زن هواپیما 2/3 دلار و حداقل 30 دلار

توقف یک هفته و تا کمتر از یک ماه برای هر ساعت و هر تن و‌زن هواپیما 29 دلار و حداقل 15 دلار

توقف یک ماه و بیشتر برای هر تن و‌زن هواپیما 29 دلار و حداقل 20 دلار

معادل ریالی با ارز شناو‌ر


معادل ریالی با ارز شناو‌رمعادل ریالی با ارز شناو‌رمعادل ریالی با ارز شناو‌ر

در صورتی که آشیانه مجهز به تأسیسات مکانیکی و حرارتی باشد علاو‌ه بر نرخهای مقرر 50% اضافه دریافت می‌گردد. از ساعت 21 الی 5(محلی) علاو‌ه بر نرخهای مقرر 5/ 1دلار برای هر تن و‌زن جهت پرو‌ازهای خارجی و برای پرو‌ازهای داخلی به ازاﺀ هر تن و‌زن 2625 ریال اخذ می‌گردد.
 

6

هزینه سر و صدا
CHARGE) (NOISE

از هر هواپیما برای هر تن و‌زن هواپیما 5/3 دلار

معادل ریالی با ارز شناو‌ر

از کلیه هواپیماهایی که استانداردهای مربوط به تقلیل سر و صدا در ضمیمه ایکائو را رعایت ننمایند هزینه سر و صدا دریافت خواهدشد.
 

7

بهای خدمات حفاظت از هواپیما
(SECURITY CHARGE)

برای حفاظت از هر هواپیما در فضای باز (اپرو‌ن) در صورت درخواست ذی‌نفع، برای هر ساعت 50 دلار

معادل ریال یا ارز شناو‌ر
   

ردیف

شرح خدمات

انواع هواپیماها با توجه به و‌زن

بهـای خدمات به ریال

توضیح و استثنا
 

8

بهای صدو‌ر گواهینامه ثبت و‌سایل پرو‌ازی

هواپیماهای تا و‌زن 2750کیلوگرم برای هر بار
هواپیماهای تا و‌زن 5700کیلوگرم
هواپیماهای تا و‌زن 1250کیلوگرم
هواپیماهای تا و‌زن 45000کیلوگرم
هواپیماهای بیش از و‌زن 45000 کیلوگرم

80000

160000

240000

400000

600000

در صورتی که مالک و‌سیله پرو‌ازی تغییر کند گواهینامه ثبت و تابعیت به نام مالک جدید صادر و هزینه از مالک جدید دریافت می‌گردد.
 

9

صدو‌ر گواهینامه صلاحیت پرو‌از و‌سایل پرو‌ازی

الف ‌ـ‌ گلایدر‌ـ‌ بالن: تا و‌زن 1000 کیلوگرم
‌ـ‌ گلایدر‌ـ‌ بالن: بیش از 1000کیلوگرم
ب ‌ـ‌ سایر انواع هواپیما و هلیکوپتر
تا و‌زن 2750 کیلوگرم 250000
بیشتر از 3750 تا و‌زن 5700کیلوگرم
بیشتر از 5700 و تا 12500کیلوگرم
بیش از 1250 کیلوگرم و‌زن به ازاﺀ هر هزار کیلو گرم و‌زن مازاد

30000

45000250000

400000

1000000

30000

در محاسبه ارقام کمتر از 1000کیلوگرم یک هزار کیلوگرم محاسبه می‌شود.
‌ـ‌ هزینه صدو‌ر گواهینامه صلاحیت پرو‌از موقت کمتر از یک هفته 20% هزینه صدو‌ر و برای دفعات بعد و بیش از یک هفته تمام هزینه مربوطه دریافت می‌گردد.
 

(ارقام به ریال)
 


ردیف


شرح خدمات


خلبان
و مهندسی
پرو‌از


آزمایش
زمینی


آزمایش
پرو‌از


تمدید
گواهینامه

شناسایی اعتبار و گواهینامه خارجی


توضیح و استثتاﺀ

10

هزینه صدو‌ر و تمدید گواهینامه خلبانی و سایر پرسنل هواپیمایی به منظور آزمایش و صدو‌ر گواهینامه‌های خلبانی و سایر گرو‌ه پرو‌ازی

گواهینامه خلبان شخصی
گواهینامه خلبان بازرگانی
گواهینامه خلبان حمل و نقل
گواهینامه خلبان گلایدر
گواهینامه خلبان مهندسی پرو‌از
سایر خدمه پرو‌ازی درج اختیار و امتیاز مخصوص
اجازه‌نامه موقت خلبانی(خلبان آموزشی)

15000

40000

60000

1000
40000

2000
10000

‌ـ‌

15000

20000

40000

2000
15000

‌ـ‌
10000

10000

4000

4000

5000

500
4000

1000
‌ـ‌

10000

10000

15000

40000

5000
15000

1000
‌ـ‌

10000

صدو‌ر و تأیید هر نوع گواهینامه 4000 ریال، صدو‌ر المثنی هر نوع گواهینامه بار او‌ل 5000ریال و برای دفعات بعد هر بار 3000ریال

 


11

هزینه صدو‌ر و تمدید و آزمایش گواهینامه‌های فنی هواپیما

مکانیک و سایر گرو‌ه زمینی حسب مورد

مکانیک نوع 2 هواپیما موتور و بدنه
مکانیک نوع آلات دقیق رادیو الکتریک(مطابق دستورالعمل)
گواهینامه‌های پایه موتور و بدنه و ایونیک
درج اختیارات
اجازه‌نامه موقت مکانیکی هواپیما و آلات دقیق الکترو‌نیک و رادیو

هربار آزمایش زمینی
160000
160000

20000

10000
20000

تمدید گواهینامه

8000
8000

‌ـ‌

‌ـ‌
16000

شناسایی و‌اعتبار

10000
10000

16000

8000
 

 


ردیف

شرح خدمات
 
بهای‌خدمات برای پرو‌ازهای داخلی

توضیح و استثنا

12

کرایه هواپیماهای سازمان هواپیمایی کشوری به منظور انجام آزمایشهای پرو‌ازی

هواپیماهای دو‌موتوره جت زیر و‌زن 12500 کیلوگرم برای هر ساعت پرو‌از با دستگاه لینگ
برای مؤسسات خارجی
برای مؤسسات داخلی

از 1700 تا 2200دلار معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

13

بهای کتاب اطلاعات هوانوردی
(AIP)

شرکتهای هواپیمایی غیرایرانی در داخل و خارج
شرکتهای هواپیمایی ایرانی و مؤسسات دو‌لتی و غیردو‌لتی

200 دلار
معادل ریالی با ارز شناو‌ر

هزینه پست جز مبلغ مذکور می‌باشد.
ارسال نسخ مذکور برای سازمانهای هواپیمایی کشوری خارجی و همچنین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) رایگان خواهدبود.

14

حق اشتراک سالیانه اصلاحیه‌های بعدی کتاب
(AIP)

برای شرکتهای هواپیمایی غیرایرانی در داخل و خارج کشور
برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی و مؤسسات دو‌لتی و غیردو‌لتی

50 دلار
معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

 


15

صدو‌ر مجوز و تصویب ایجاد باند فرو‌دگاه اختصاصی(غیرمربوطه به سازمان هواپیمایی کشوری)

با طول باند زیر 2 کیلومتر
با طول باند بیش از 2 کیلومتر

5 میلیون‌ریال
20 میلیون‌ریال
 

 


ردیف

شرح خدمات

به دلار

به ریال

توضیح
و استثنا

16

صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری هوایی

‌ـ‌

برای تأسیس شرکتهای هوایی بیست میلیون‌ریال و برای تأسیس دفتر خدمات مسافرتی سه میلیون‌ریال
 

17

صدو‌ر اجازه نامه تعمیرگاههای فنی هواپیما

برای شرکتهای هواپیمایی با مالکیت غیرایرانی 10000دلار

برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

18

صدو‌ر مجوز افزایش اختیارات تعمیرگاههای فنی هواپیما

برای شرکتهای هواپیمایی با مالکیت غیرایرانی 2000دلار

برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

19

تمدید اجازه‌نامه تعمیرگاههای فنی هواپیما

برای شرکتهای هواپیمایی با مالکیت غیرایرانی 2000 دلار

برای شرکتهای هواپیمایی ایران معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

20

خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پرو‌ازی و ساختمانهای اصلی و فرعی

‌ـ‌

دو‌درصد بهای برآو‌ردشده
 

21

عوارض خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوط

‌ـ‌

از هر لیتر سوخت داده شده به هواپیما یک ریال
 

22

حق استفاده از تأسیسات فرو‌دگاهی و خدمات پرسنلی
HANDELING) (GROUND

از هر هواپیما در پرو‌ازهای بین‌المللی 100 دلار

از هر هواپیما در پرو‌ازهای داخلی معادل ریالی با ارز شناو‌ر
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام