کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اختصاص حق استفاده يك ملك به بنياد خيريه مهرپيشه فريد (تصويب نامه شماره ۱۰۶۷۳۰/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

اختصاص حق استفاده يك ملك به بنياد خيريه مهرپيشه فريد (تصويب نامه شماره ۱۰۶۷۳۰/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود:

حق استفاده از ملك پلاك ثبتي (۲۱) فرعي از (۶۹۵۰) اصلي، بخش (۲) تهران واقع در خيابان سميه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و شرايط زير به بنياد خيريه مهرپيشه فريد كه در اين تصويب نامه به اختصار “بنياد” ناميده مي شود، واگذار مي شود:

الف- با توجه به حكم تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اين واگذاري راجع به حق استفاده است و مجوزي براي مالكيت ايجاد نمي نمايد.

ب- واگذاري حق استفاده موضوع اين تصويب نامه به مدت سي سال و مشروط به تداوم فعاليت با اهداف و وظايف مقرر در اساسنامه بنياد با تأييد دستگاه ناظر، موضوع بند (د) مي باشد. تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعد با اولويت براي بنياد با تأييد دستگاه ناظر، منوط به تصويب كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي مي باشد.

ج- بنياد مجاز است نسبت به احداث يا تكميل بنا در ملك ياد شده با رعايت مقررات مربوط (از جمله رعايت كاربري- تراكم) اقدام نمايد، ولي با توجه به حكم تبصره مذكور، اين امر موجب مالكيت بنياد نمي باشد و در قبال مستحدثات ياد شده صرفاً حق استفاده در دوره ياد شده و در مهلت تمديد براي آن بنياد، منظور شده يا مي شود.

د- نظارت بر تداوم فعاليت طبق اهداف و وظايف مقرر در اساسنامه فعلي بنياد، بر عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد و سازمان ياد شده موظف است در ابتداي نيمه دوم سال اخر هر برنامه توسعه پنجساله كشور، عدم انحلال و تداوم فعاليت بنياد را در چارچوب تغيير اهداف و وظايف ياد شده تأييد و مراتب استفاده مطلوب از محل واگذاري را به كميسيون مذكور گزارش نمايد.

هـ- در صورت انحلال يا تغيير اهداف و موضوع فعاليت آن بنياد با تأييد دستگاه ناظر حق استفاده مذكور ساقط مي گردد.

و- حق استفاده با قيد شرايط فوق در صفحه توضيحات سند مالكيت براي بنياد از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل درج خواهد بود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام