کتاب استخدامی اداری ها
تسهیلات و کمک های رفاهی

آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی

آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی (تصویب‌نامه شماره ۸۳۳۸۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۹/۶۲ بنا به درخواست سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌‌آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را بشرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی

ماده ۱- منظور از مؤسسات تعاونی در این ‌‌آیین‌نامه هر یک از شرکت‌ها واتحادیه‌‌های تعاونی مصرف کارکنان وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی است که با رعایت ‌قوانین جاریه و سایر مقررات مربوط، تشکیل شده یا میشود.

تبصره- سازمان تعاون مصرف صنعت نفت نیز مشمول مفاد این ‌‌آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۲- سازمان مرکزی تعاون کشور بمنظورایجاد سهولت در امر نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات تعاونی موضوع ماده یک و صرفه‌جوئی در هزینه‌‌های ‌مربوط نسبت به الحاق آن دسته از مؤسسات تعاونی که تعداد اعضاء آن به حد نصاب مقرر نرسیده است با در نظر گرفتن بعد مسافت این مؤسسات و‌ دستگاه‌های دولتی ذیربط با رعایت مقررات مربوط اقدام لازم بعمل می‌آورد.

تبصره ۱- سازمان تعاون مرکزی کشور مکلف است در صورت تقاضای هر یک از وزارتخانه‌‌ها ومؤسسات دولتی که تاکنون در آن شرکت تعاونی مصرف‌ تشکیل نشده است کمک لازم را در تشکیل و یا عضویت کارکنان آن‌ها در سایر شرکت‌های تعاونی تشکیل شده بعمل آورد.

تبصره ۲- تعیین میزان حد نصاب اعضاء مؤسسات تعاونی موضوع این ‌‌آیین‌نامه بعهده سازمان مرکزی تعاون کشور خواهد بود.

ماده ۳- دستگاه‌های دولتی موضوع این ‌‌آیین‌نامه مکلفند در حدود امکانات بمنظور کمک به مؤسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند:

‌الف- محل مناسب کار، انبار، فروشگاه و وسائط حمل و نقل کالا‌های تعاونی و سایر تأسیسات لازم را برای استفاده مجاناً در اختیار آن‌ها قرار دهند، تا زمانی که‌ ساختمان و تأسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره ‌‌بهای این قبیل امکنه و تأسیسات از محل اعتبارات دستگاه‌های مربوط پرداخت خواهد شد.

ب- وسایل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذار نمایند.

ج- کارکنان مورد نیاز مؤسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آن‌ها قرار دهند.

‌د- اعتبارات مورد نیاز برای کمک‌های موضوع این ‌‌آیین‌نامه را دراعتبارات سالیانه خود پیش‌بینی نمایند.

تبصره ۱- فهرست وسائل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاه‌‌های ذیربط اعلام خواهد شد.

تبصره ۲- در مواردی که مؤسسات تعاونی با عضویت کارکنان وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی مختلف تشکیل شده باشد، سهم کمک‌های موضوع ماده ۳‌ مربوط به هریک ازدستگاه‌های مزبوربه نسبت تعداد اعضاء هر دستگاه در شرکت تعاونی تأمین خواهد شد.

تبصره ۳- وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی موضوع این ‌‌آیین‌نامه میتوانند در صورت رسیدن هریک از مؤسسات تعاونی کارکنان مربوط به مرحله خودکفائی به ‌تشخیص و تأیید سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به قطع تمام یا قسمتی ازکمک‌های موضوع این ماده اقدام نمایند.

ماده ۴- در اجرای بند ۱۹ ماده ۵ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون کشور کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و شرکت‌های ملی شده، مراکز دولتی ‌تهیه و توزیع کالا و سایرمؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که تولیدکننده، توزیع‌کننده و یا فروشنده فرآورده‌‌ها و کالا‌های مصرفی هستند مکلفند با تأیید ‌سازمان مرکزی تعاون کشور وهماهنگی وزارت بازرگانی نیازمندی‌های هر یک ازمؤسسات تعاونی موضوع این ‌‌آیین‌نامه را به قیمت عمده فروشی و یا تحت‌ شرایط عاملین فروش خود با رعایت حق تقدم تأمین کنند.

ماده ۵- در اجرای بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلفند در حدود امکانات و با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط با همکاری و تأیید سازمان مرکزی تعاون کشور اعتبارات مورد نیاز مؤسسات تعاونی موضوع این ‌‌آیین‌نامه را با سهل‌ترین شرایط تأمین نمایند.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه جهت تسهیل در اجرای این ‌‌آیین‌نامه همه ساله با همکاری سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به تخصیص اعتبارات لازم به صورت ‌مستقیم و یا از طریق مؤسسات اعتباری کشور اقدام خواهد نمود.

ماده ۶- ذیحسابی دستگاه‌های موضوع این ‌‌آیین‌نامه مکلفند در وصول مطالبات مؤسسه تعاونی از اعضاء خود همکاری لازم را بنمایند.

ماده ۷- دستگاه‌های موضوع این ‌‌آیین‌نامه که دارای مؤسسات تعاونی هستند مکلفند همکاری لازم را در اعزام نماینده به سازمان مرکزی تعاون کشور نموده تا آن ‌سازمان از همکاری آنان در زمینه نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات تعاونی ذیربط و نیز اجرای برنامه‌‌های آموزشی مورد نیاز استفاده نماید.

ماده ۸- کلیه داوطلبان و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیران عامل مؤسسات تعاونی باید مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه در مرکز و‌استاندار و مدیر کل ذیربط در استان‌ها باشند.

تبصره ۱- در صورت عدم حصول توافق نظر، نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه مناط اعتبار میباشد.

تبصره ۲- ساعات کار شرکت‌های تعاونی نیز توسط مقامات فوق‌الذکر در مرکز و استان‌ها و با رعایت مفاد تبصره ۱ این ماده تعیین میگردد.

ماده ۹- مؤسسات تعاونی مکلفند همه ساله کمک‌های دریافتی خود را از دستگاه یا دستگاه‌های دولتی کمک‌کننده تقویم و در صورت فزونی درآمد ویژه از‌ کمک‌های مذکور مازاد را طبق مقررات بین اعضاء تقسیم و معادل کمک‌های تقویم شده به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور نمایند.

ماده ۱۰- سازمان مرکزی تعاون کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای ‌‌آیین‌نامه می‌باشد و مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش پیشرفت کار را از طریق این وزارت ‌بازرگانی به هیئت دولت تسلیم نماید.

ماده ۱۱- این ‌‌آیین‌نامه جایگزین ‌‌آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۷ و اصلاحیه آن می‌گردد.

میرحسین موسوی‌‌- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام