کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیقوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

سی سال سابقه بیمه‌پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد ملاک بازنشستگی نیست

اطلاق بخشنامه بازنشستگی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد (دادنامه شماره ۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۳۹۴

شماره پرونده : ۰۰۰۰۹۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ پرویز شمسی پور دهکردی ۲ـ سهراب حسین زاده سورشجانی ۳ـ شیرزاد هاشمی شهرکی ۴ـ عبدالحمید سلیمانی دهکردی ۵ ـ فرج اله اسکندری شهرکی ۶ ـ عبداله مومنی شهرکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۲۶۵۶۸۷/د/پ/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۲۶۵۶۸۷/د/پ/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” الف ـ با عنایت به این مهم که بر اساس رأی شماره ۲۰ ـ ۱۳۶۳/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سوابق کاری افراد در تشکل‌های حقوقی غیردولتی قابل احتساب با سوابق کاری آنان در دستگاه‌های دولتی نمی‌باشد و همچنین با عنایت به تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل … آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که صراحتاً اعلام می‌نماید منظور از سنوات خدمت و تجربه، سنوات خدمتی تمام وقت در دستگاه‌های دولتی می‌باشد تصدیق خواهید فرمود به لحاظ آن که سوابق کار دولتی اینجانبان بر اساس موارد معنونه بسیار کمتر از ۳۰ سال می‌باشد لذا اقدام خواهان مبنی بر بازنشستگی اجباری اینجانبان مغایر باماده ۹۷ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بندهای ذیل آن و ایضاً ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. همچنین اقدام خوانده ردیف دوم به پذیرش درخواست اجباری بازنشستگی اینجانبان بدون توجه به مفاد دادنامه و قوانین معنونه محمل قانونی نداشته است.

ب ـ با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ که صراحتاً اذعان می‌دارد تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد تصدیق خواهید فرمود به لحاظ آن که سوابق کاری اینجانبان در دانشگاه علوم پزشکی بر اساس دادنامه‌های یاد شده بسیار کمتر از ۳۰ سال می‌باشد اقدام خواندگان به بازنشستگی اجباری اینجانبان مغایر با آراء صدرالذکر می‌باشد.

ج ـ با عنایت به ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمات غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۸۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ سوابق خدمت غیردولتی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی منظور نخواهد شد. تصدیق خواهید فرمود اقدام خواندگان به بازنشستگی اجباری اینجانبان خلاف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

د ـ با عنایت به ماده واحده قانون پیش گفت و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن سوابق دولتی مستخدمین دولت که دارای سوابق خدمت غیردولتی می‌باشند به منظور برقراری مستمری بازنشستگی می‌بایستی حداقل به مدت ۲۰ سال باشد تصدیق خواهید فرمود اقدام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور احکام برقراری مستمری که بدون توجه به این مهم صورت گرفته محمل قانونی نداشته است.

ذ ـ با عنایت به تبصره ۱ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که صراحتاً اعلام می‌دارد کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده باشند وحق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. تصدیق خواهید فرمود قانونگذار در ماده قانونی اخیرالذکر با آوردن لفظ می‌توانند افراد مشمول را مخیر به ارائه درخواست برقراری مستمری دانسته است و هیچ‌گونه بازنشستگی اجباری برای آنان در ماده قانونی اخیرالذکر پیش‌بینی نگردیده که خواهان بر اساس آن اقدام به بازنشستگی اجباری اینجانبان نموده‌اند.

علی ایحال با مطمح نظر داشتن این مهم که بازنشستگی اجباری افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کمتر از ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه خلاف موازین و قوانین موضوعه می‌باشد و اقدام خوانده به الزام اینجانبان به ارائه درخواست بازنشستگی موجبات تضرر و عسر و حرج اینجانبان را فراهم نموده به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست الزام خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌‌باشد. “

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ـ معاونت درمان دانشگاه ـ معاونت غذا و دارو دانشگاه ـ معاونت آموزشی دانشگاه ـ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ـ معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه ـ روسای دانشکده‌های (بهداشت، پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی شهرکرد و پرستاری و مامایی بروجن) ـ روسای مراکز آموزشی، درمانی (آیت اله کاشانی و هاجر (س) شهرکرد) ـ روسای بیمارستانهای [ولیعصر (عج) بروجن، سیدالشهدا (ع) فارسان، شهداء لردگان، امام رضا (ع) اردل، امام جواد (ع) لاغان، شهید ارجمند مال خلیفه و امام سجاد (ع) چلگرد] ـ سرپرست مرکز روانپزشکی سینا جولقان ـ سرپرست کلینیک تخصصی دندانپزشکی رسالت چالشتر ـ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد ـ سرپرست شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان (لردگان، اردل، بروجن، فارسان، کوهرنگ، کیار، بن و سامان)

در راستای اجرای ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقتضی است موارد ذیل در خصوص مشمولین صندوق تأمین اجتماعی (رسمی، پیمانی و قرار دادی) در اسرع وقت (حداکثر لغایت پایان بهمن ماه) برابر مقررات معمول گردد.

۱ـ به کلیه پرسنل مشمول صندوق سازمان تأمین اجتماعی بصورت مکتوب ابلاغ گردد گزارش سوابق بیمه پرداختی را از سازمان یاد شده اخذ و به کارگزینی واحد محل خدمت ارائه نمایند.

۲ـ کارگزین واحد سابقه پرداختی بیمه را در سامانه جامع پرسنلی در قسمت بازنشستگی به تفکیک سال و ماه و روز ثبت نمایند.

۳ـ به کارمندان دارای ۳۰ سال پرداخت کسور بازنشستگی بصورت مکتوب اعلام گردد نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی برابر با مقررات اقدام نمایند.

۴ـ در صورت عدم ارائه درخواست و یا عدم ارائه سوابق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی با اعلام یک ماه قبل از اتمام قرارداد، در پایان قرارداد نسبت به فسخ قرارداد ایشان اقدام گردد و در مورد کارمندان رسمی از صدور حکم ضریب افزایش سنواتی ۱۴۰۰/۱/۱ آنان خودداری گردد.

۵ ـ مسئولیت حسن اجرای مفاد یاد شده با بالاترین مقام مسوول آن واحد می‌باشد. ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۱۸/۱۴۰۰/۳۳۶۹۳/پ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ توضیح داده است که:

” در رابطه با شکایت شکات، موارد ذیل جهت بررسی و امعان‌نظر به حضورتان ارسال می‌گردد:

۱ـ نامه شماره ۴/۱۳۶/۰۰۴/الف ـ ۱۳۸۶/۴/۲۰ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به انضمام دو برگ دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضاء غیرهیات علمی دانشگاه و اشاره به بند ج ماده ۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر.

۲ـ نامه شماره ۲۰۹/۹۲۲۵/د ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ معاونت توسعه وزارت بهداشت به انضمام بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر بازنشستگی کارکنان برای مشاغل غیرتخصصی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

۳ـ بند چهار مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ مبنی بر تمدید قرارداد افراد یاد شده برای ادامه خدمت مازاد بر ۳۰ سال صرفا تا پایان سال ۱۳۹۹.

۴ـ با عنایت به این که نامبردگان مشمول صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشند و به استناد تبصره۱ بند۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی شرایط لازم بازنشستگی را دارند.

۵ ـ درخواست افراد موصوف مبنی بر بازنشستگی و نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بررسی پرونده فنی نامبردگان و حائز شرایط بازنشستگی بودن ایشان و اعلام تاریخ پایان کار به تناسب نوع استخدام.

۶ ـ نامبردگان در زمان اشتغال در دانشگاه و قبل از بازنشستگی با ارائه لیست کسورات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به واحد محل خدمت از مزایای مرتبط با طبقات و رتبه‌های استحقاقی مربوط به جداول طبقه و رتبه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی بهره‌مند گردیده‌اند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶): «کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند» و مطابق تبصره ۳ همین ماده (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶): «بیمه ‌شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می‌‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.»

ثانیاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌‌رسد، عمل می‌کنند» و براساس بند «الف» ماده ۹۷ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور : «مؤسسه مکلّف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید.»

ثالثاً مستفاد از ماده ۵ آیین‌نامه مذکور و تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته، فوق‌العاده بدی آب و هوا و فوق‌العاده جذب مصوب هیأت امناء این است که منظور از سی سال سابقه خدمت برای بازنشستگی، سی سال سابقه بیمه پردازی نیست، بلکه سی سال سابقه خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا سوابق خدمتی است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی به شمار می‌رود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین حقوقی فوق‌الاشاره، اعضای غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی از نظر بازنشستگی تابع مقررات استخدامی خاص خود هستند و در مقررات استخدامی آنها آنچه مؤسسه مکلّف به انجام آن شده بازنشسته کردن کارکنان با سی سال سابقه خدمت دولتی و نه سی سال سابقه بیمه‌پردازی است،

بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹۹/۲۶۵۶۸۷/د/پ/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

مقررات مرتبط

8 دیدگاه

 1. دقیقاً
  قراره حقوق بازنشستگی شما رو تامین اجتماعی بده
  اصلا ربطی به اداره دولتی نداره
  اداره دولتی یک نوع کارفرما بزرگ محاسبه میشه

  1. سلام خسته نباشید
   ببخشید سوابق غیر دولتی در حال حاضر چه مزایایی دارد برای کارمند دولتی ؟؟ آیا روی حکم تاثیر داره؟؟ (منظور طبقه و…) هست…چون من هنوز اقدامی در این زمینه انجام ندادم و سوابقم رو به کارگزینی ندادم.ممنون از شما

 2. باسلام ببخشیدمن ۶ سال سابقه بیمه غیردولتی و ۱۶ سال سابقه دولتی(رسمی شبکه بهداشت) دارم..چند سوال هست که جواب مناسبی نگرفتم ممنون اگه راهنمایی کنین..بیمه ام تامین اجتماعی هست..
  ۱.آیا در زمان بازنشستگی لحاظ میشه اون ۶سال؟ (جمعا میشه ۲۲ سال .یعنی ۸ سال دیگه باید کار کنم؟؟؟
  ۲.اگر سوابق ۶ ساله غیردولتی رو از بیمه بیارم و به کارگزینی بدم آیا مزایایی داره ؟؟؟ (منظورم روی حکم هست)
  ممنون اگه لطف کنین راهنماییم کنین.

 3. هر فردی که دارای ۱۰۹۵۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشه و مهم نیست دولتی یا غیر دولتی و یا تلفیق هردو باشه ، میتونه مستقیم به یکی از شعبات سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنه و تقاضای بازنشستگی بکنه ، سازمان راسا حکم بازنشستگی فرد را میزنه و یک رونوشت به محل کار فرد مورد نظر میفرسته پس نگران نباشید

 4. این چه قانون مزخرفی که شماها وضع میکنید.من الان ۱۴سال سابقه شرکت های خصوصی دارم بخوام استخدام شم همش نابود میشه که.واقعا متاسفم برای سواد نم کشیده تک تک مسئولین.اینجوری طرف با ۸۰سالگی بازنشسته میشه

  1. سلام
   نه بابا همه ی اداره ها مث این اداره نیست اینا دارن مردم آزاری میکنن.
   راه کار راحتش اینه که استعفا بدی و به بهونه های مختلف نری سرکار تا اخراج ت کنند
   بعدش مشمول قانون صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی میشی که اونم وظیفه ش هست

  2. کل حرف این رای اینه که شما اگه ۱۴ سال سابقه خصوصی داشته باشی بعد از ۱۶ سال کار دولتی اگه دوست داشتی میتونی درخواست بازنشستگی بدی ولی اگه نخواستی اداره نمیتونه مجبورت کنه ، در صورتی که اگه ۳۰ سال سابقه دواتی داشته باشی بازنشستگی اجباریه

  3. 14 سال سوابق غیر دولتی دارین و طبق قانون جدید حداقل 20 سال باید کا مند دولتی باشین تا از زیر مجموعه تامین اجتماعی بیرون بیایین و بشین بازنشسته کشوری و طبعا با 34 سال سابقه، حالا اگر شرایط سنی شما بیش از 60 بشه، محاسبات مقدار کارمندی که انجام دادین یه بخش از درصد سوابقشو میگیری و چون سالانه کم دارین مجدد زیر مجموعه تامین اجتماعی میشین با تفاوت حقوق بسیار ناچیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام