کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی

آیین نامه ماده ۵ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها ،موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و بالعكس (تصویبنامه‌ شماره 5692 مورخ 8/6/1365 هیئت وزیران)

ماده ۱- از تاريخ تصويب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها ،موسسات وشركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها ،موسسات و شركتهاي دولتي مصوب ۶/۱۱/۶۴ مجلس شوراي اسلامي سابقه خدمت تمام وقت مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم وزارتخانه ها،موسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است درنهادهاي انقلاب اسلامي ازلحاظ پايه يادرجه ياهر عنوان مشابه ديگر وبازنشستگي ووظيفه جزء سنوات خدمت دولتي محسوب مي‌گردد.

تبصره- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرردرمورد كاركنان نهاد ذيربط بوده ومشروط برآن است كه حداقل از ۴۰ ساعت كار در هفته كمتر نباشد. احراز انجام خدمت در نهاد وتمام وقت بودن آن براساس مدارك مثبته بعهده دستگاه متبوع مستخدم ميباشد.

ماده ۲- سوابق خدمت مستخدمين موضوع ماده ۱ در نهاد مربوط از لحاظ تجربي بمنظور ارتقاء گروه يا رتبه يا عناوين مشابه آن در حكم سابقه خدمت دولتي تلقي گرديده وبراساس مقررات طرح طبقه بندي وضوابط مورد عمل در دستگاه متبوع ملاك محاسبه قرار ميگيرد.

ماده ۳- در دستگاههاي كه مقرراتي براي تعيين ميزان كسوربازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سنوات خدمت اين قبيل مستخدمين وجود داشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط طبق مقررات استخدامي مورد عمل آن دستگاه محاسبه و تعيين خواهدشد و در صورتي كه دردستگاه متبوع آنان مقرراتي دراين زمينه وجود نداشته باشد كسوربازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم براساس اولين حقوق خدمت رسمي يا ثابت يادائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- در صورتيكه مستخدمين موضوع اين آئين نامه در مدت خدمت در نهاد مربوط وجوهي بابت بازنشستگي وازكارافتادگي وفوت به صندوق خاص خود پرداخت نموده باشند كسور مزبور به صندوق بازنشستگي موسسه متبوع آنان منتقل وبابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت مزبور محسوب خواهد شد. هرگاه كسور مزبور كمتر از ميزان كسور تعيين شده طبق مقررات موسسه متبوع آنان باشد،مابه التفاوت توسط مستخدم پرداخت مي گردد.

ماده ۵- احتساب سابقه خدمت مستخدمين مشمول اين آئين نامه در نهضت سوادآموزي از شمول اين آئين نامه مستثني وكماكان تابع مقررات قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كرده اند مصوب ۳/۸/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن ميباشند.

ماده ۶- اعزام كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي به موسسات موضوع ماده يك اين آئين نامه بعنوان مامور با تقاضاي آن موسسات و موافقت نهاد مربوط و رضايت كاركنان مزبور مجازاست. مدت ماموريت طبق توافق دستگاه محل ماموريت ونهادانقلابي متبوع مستخدم تعيين ميگردد و حداكثر در طول خدمت مستخدم از پنج سال اعم از متوالي يا متناوب تجاوز نخواهد كرد.

تبصره- در مواردي كه دستگاه هاي محل ماموريت به خدمت ماموران موضوع اين ماده نياز نداشته باشند مكلفند مراتب را به نهاد انقلابي متبوع آنان اعلام نمايند واز تاريخ اعلام عدم نياز،مستخدم مامور در اختيار نهاد متبوع خود قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- انتصاب اين قبيل ماموران به پستهاي سازماني يا مشاغل مستمر يادائم در موسسه محل ماموريت براساس مقررات استخدامي مورد عمل آن موسسات صورت ميگيرد و گروه و پايه يا عناوين مشابه ديگر آنان با توجه به شغل ارجاعي وسنوات خدمت قابل قبول طبق مقررات استخدامي دستگاه محل ماموريت وسابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي تعيين خواهد شد.

ماده ۸- حقوق و مزايا وفوق العاده هاي اينگونه ماموران در صورت استحقاق براساس مقررات مورد عمل در دستگاه محل ماموريت محاسبه واز اعتبار همان دستگاه پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- در صورتيكه ماموران اعزامي از نهادهاي انقلاب اسلامي به پستهاي سازماني يا مشاغل مستمر يا دائم در موسسه محل ماموريت منصوب نشوند ويا عهده دار مشاغل غير مستمر يا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيماني ياقراردادي رفتار خواهدشد.

ماده ۱۰- در صورتيكه نهاد متبوع اين قبيل ماموران داراي صندوق بازنشستگي خاص بوده يا مشترك يكي از صندوقهاي بازنشستگي باشد، موسسه محل ماموريت مكلف است كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم را براساس مقررات مورد عمل نهاد ذيربط از حقوق ومزاياي آنان كسروبااضافه نمودن سهم كارفرمابه صندوق مربوط واريزنمايد.

ماده ۱۱- مدت خدمت مامورين موضوع اين آئين نامه در موسسه محل ماموريت بمنزله خدمت در نهاد متبوع آنان تلقي ميگردد.

ماده ۱۲- تا زماني‌كه ضوابط و فهرست نهادهاي انقلابي موضوع ماده ۴ قانون احتساب سوابق خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي بتصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع اين آئين نامه نهادهائي مي باشند كه اسامي آنها به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است.

نخست وزير – ميرحسين موسوي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام