آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری

اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری (تصویب‌نامه شماره‌ 25819/ت‌26952هـ مورخ 22/5/1382 هیئت وزیران)

تاریخ‌ : 1382.05.22 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.15 بنا به پیشنهاد شماره 101.82267 مورخ 1381.5.8سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (11) اصلاحی قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری -مصوب 1380-، اساسنامه سازمان‌بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری

فصل اول- کلیات

ماده 1- سازمان بازنشستگی کشوری که در این اساسنامه “سازمان‌” نامیده می‌شود ، به صورت‌مؤسسه‌ای مستقل و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است‌.

ماده 2- سازمان مؤسسه‌ای بیمه‌ای و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که عهده‌دار انجامفعالیت‌های بیمه‌های همگانی است که بر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

تبصره – سازمان از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است‌.

ماده 3- سازمان اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری زیر را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است: (اصلاح‌شده طی تصویب‌نامه شماره 22715/ت29620هـ مورخ 12/5/1383 هیئت وزیران)

الف- مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری.

ب- مستخدمان شرکت‌های دولتی موضوع ماده (35) قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی.

ج- مستخدمان موضوع تبصره (3) ماده (70) قانون استخدام کشوری.

د- مستخدمان شهرداری‌ها موضوع تبصره (4) ماده (70) قانون استخدام کشوری.

ماده 4- استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوق به منظور اقدامات رفاهی بازنشستگان و همچنین‌هرگونه فعالیت از جمله فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و به هر شکل بر طبق آیین‌نامه یا بودجه سالیانه‌ای که‌به تصویب شورای سازمان (موضوع بند”ب‌” ماده (7) این اساسنامه‌) می‌رسد، خواهد بود.

فصل دوم – ارکان سازمان

ماده 5- سازمان دارای ارکان زیر است‌:

الف- شورا

ب- رییس سازمان

ج- حسابرس

ماده 6- شورای سازمان تشکیل می‌شود از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون وزارتامور اقتصادی و دارایی (خزانه‌دار کل کشور)، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی‌، رییس سازمان بازنشستگی‌کشوری و یک نفر از صاحب‌نظران در امور بازنشستگی و یا اقتصادی که انتصاب و عزل وی با رییس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

تبصره 1- ریاست و دبیری شورا به ترتیب با رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییسسازمان بازنشستگی کشوری خواهد بود.

تبصره 2- جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر از اعضای شورا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آنبا اکثریت سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است‌.

تبصره 3- جلسات شورا بر طبق دعوت دبیر شورا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود. دستور جلسهشورا ضمیمه دعوتنامه برای اعضای شورا فرستاده می‌شود.

ماده 7- وظایف و اختیارات شورای سازمان به شرح زیر است‌:

الف- تعیین و تصویب خط‌مشی و برنامه‌های سازمان

ب- تصویب آیین‌نامه استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوق

ج- تصویب بودجه عملیاتی سالانه صندوق د- تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه‌های سالانه و تلفیقی صندوق

ه – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان بارعایت قوانین و مقررات مربوط

و- بررسی طرح اساسنامه بانک موضوع ماده (101) قانون استخدام کشوری و پیشنهاد آن به شورای پول‌و اعتبار جهت تصویب

ز- بررسی و پیشنهاد طرح آیین‌نامه موضوع ماده (102) قانون استخدام کشوری جهت تصویب مراجع‌مربوط

ح- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از میان حسابداران رسمی‌، در صورت عدم انتخاب حسابرس وبازرس قانونی توسط شورا، مسؤولیت حسابرس و بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی خواهد بود.

ط – تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

ی- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که از طرف رییس سازمان در مورد حسن اجرای‌مقررات این اساسنامه طرح می‌گردد.

ک- پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سازمان به هیأت وزیران تبصره – تصمیمات شورا برای اجرا به وسیله دبیر شورا ابلاغ می‌شود.

ماده 8- رییس سازمان از بین افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و دارای تجربه در امورمدیریتی و اقتصادی باشد، از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب می‌شود.

ماده 9- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان است و امور مربوط را طبق مفاد این‌اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید و دارای اختیارات و وظایف زیر است‌:

الف – اجرای مصوبات شورا؛

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه صندوق و پیشنهاد به شورا برای تصویب شورا؛

ج- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و ترازنامه عملیاتی سالانه صندوق و ترازنامه تلفیقی صندوق برای‌تصویب شورای سازمان؛

د- تهیه و تنظیم طرح آیین‌نامه اجرایی سازمان؛

هـ- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سازش در مورد دعاوی سازمان براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورا؛

و- نمایندگی سازمان و صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی؛

ز- بررسی و پیشنهاد نرخ کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم و کارفرما براساس محاسبات بیمه‌ای‌ به‌گونه‌ای که صندوق پاسخگوی بازنشستگان آتی باشد و همچنین پیگیری و اقدام در مورد کسب مصوبات‌قانونی مورد نیاز وتأمین منابع مالی مورد نیاز صندوق.

تبصره- رییس سازمان می‌تواند حق نمایندگی در برابر اشخاص و مراجع قانونی را به وسیله وکیل یانماینده‌ای که انتخاب می‌کند اعمال و قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را به معاونان خود و سایرمستخدمان صندوق واگذار نماید.

ماده 10- رییس سازمان مکلف است آیین‌نامه‌های مصرح در این اساسنامه را حداکثر 4 ماه پس ازابلاغ این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای سازمان برساند.

ماده 11- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات مربوط مکلفندهر ماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم خود را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب صندوق بازنشستگی‌کشوری واریز نمایند. در صورت تأخیر علاوه بر تأدیه وجوه مذکور، مکلف به پرداخت مبلغی معادل نیم درهزار وجوه عقب افتاده برای هر روز تأخیر خواهند بود. خزانه مکلف است در هر مورد به تقاضای سازمان‌ ،مطالبات صندوق را از محل اعتبارات یا وجوه جاری سازمان مربوط برداشت و در اختیار صندوق قرار دهد.

ماده 12- وظایف حسابرس به شرح زیر است‌:

الف – بررسی گزارش و عملکرد و ترازنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات مربوط و اعلام نظرخود طی گزارشی ده روز قبل از تشکیل شورا به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای طرح درشورا ب – مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان در صورت لزوم با اطلاع رییس سازمان تبصره – اقدامات حسابرس در اجرای وظایف نباید مانع جریان امور سازمان بشود.

فصل سوم – مقررات مالی

ماده 13- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه‌می‌یابد به استثنای سال اول که از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تا اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 14- رییس سازمان مکلف است بودجه عملیاتی سال بعد صندوق را تا پایان دی ماه هر سال برای‌تصویب به شورا تسلیم نماید.

ماده 15- رییس سازمان مکلف است گزارش عملکرد و ترازنامه‌های سالانه و تلفیقی صندوق را تاپایان خردادماه سال بعد برای تصویب به شورا تسلیم و نسخه‌ای از آن را یک ماه قبل از تاریخ مذکور برای‌حسابرس ارسال نماید. تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه از طرف شورا به منزله مفاصاحساب خواهد بود.

فصل چهارم – مقررات مختلف

ماده 16- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها موظفند کلیه اطلاعات و اسناد واوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار دهند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.3808 مورخ 1382.5.9 شورای نگهبان به تأیید شورای‌یادشده رسیده است‌.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام