کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

دستورالعمل همسان‌سازی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

دستورالعمل اجرایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بخشنامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران، به پیوست دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و جداول ذیربط که با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تدوین شده است، برای اجرا از اول مهرماه سال جاری ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

ماه ۱- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ بازنشسته شده‌اند از ابتدای مهرماه سال جاری بر اساس افزایش امتیازات جداول ذی‌ربط مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست با ضریب دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۲۴۳۸) ریال محاسبه و پرداخت می‌گردد، به نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه / رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد.

تبصره: ارقام ناشی از سایر احکام و مواد قانونی مقرر در مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن‌ها و همچنین امتیازات فوق‌العاده‌های ایثارگری مندرج در ماده (۶۸) قانون مذکور حسب مورد به مباغل حاصل از جدول امتیازات موضوع ماده (۱) اضافه می‌گردد و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۲- چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران مشمولی که از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده یا می‌شوند با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شده در تطبیق با ماده (۱) و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل، کمتر شود حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جداول ماده (۱) و مفاد تبصره آن به عنوان متناسب سازی ترمیم می‌گردد.

ماده ۳- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مشترکاً توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بر اساس مقررات مورد عمل مربوط، بیش از ارقام این دستورالعمل باشد، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۵- افزایش حقوق ناشی از اجرای این دستورالعمل تحت عنوان “متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه” به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج می‌گردد.

ماده ۶- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امناء و یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام نمایند.

ماده ۷- چنانچه در اجرای مفاد این دستورالعمل و جداول پیوست آن مشکلاتی حاصل شود، مراتب به همراه مستندات آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور منعس و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و به صندوق‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- این دستورالعمل از تاریخ یکم مهرماه هزار و سیصد و نود و نه لازم‌الاجرا می‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

الف) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

گروه‌های شغلی امتیاز سال 1399
1 و 2 14250
3 14500
4 14750
5 15000
6 15250
7 16000
8 17000
9 18000
10 19000
 11 20000
 12 21000
 13 22000
 14 23000
 15 25000
 16 26000
 17 27000
 18 28000
 19 29000
 20 30000
گروه قضایی 1 24000
گروه قضایی 2 25000
گروه قضایی 3 26000
گروه قضایی 4 27000
گروه قضایی 5 38000
گروه قضایی 6 45000
گروه قضایی 7 56000
گروه قضایی 8 56500
گروه قضایی 9 57000
گروه قضایی 10 65000
گروه قضایی 11 66500
مقامات موضوع بند (الف) 39000
مقامات موضوع بند (ب) 41000
مقامات موضوع بند (ج) 43000
مقامات موضوع بند (د) 44800
مقامات موضوع بند (هـ) 46700


ب) جداول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

جایگاه شغلی امتیاز
سرجوخه یا رتبه 4 و کمتر 17000
گروهبان 3 یا رتبه 5 17700
گروهبان 2 یا رتبه 6 18400
گروهبان 1 یا رتبه 7 19100
استوار دوم یا رتبه 8 19800
استوار یکم یا رتبه 9 20500
ستوان سوم یا رتبه 10 21400
ستوان دوم یا رتبه 11 22300
ستوان یکم یا رتبه 12 23200
 سروان یا رتبه 13 24100
سرگرد یا رتبه 14 25200
 سرهنگ دوم یا رتبه 15 26300
 سرهنگ یا رتبه 16 27500
 سرتیپ دوم یا رتبه 17 29000
 سرتیپ یا رتبه 18 30500
سرلشکر یا رتبه 19 32000
سپهبد یا رتبه 20 33500
ارتشبد یا رتبه 21 35000
مربی و آموزشیار و پژوهشیار 25000
مربی 27500
استادیار 30000
دانشیار 32500
استاد 35000

– برای مقامات نیروهای مسلح علاوه بر امتیاز جدول فوق امتیازات زیر اضافه می‌گردد:

گروه الف: 4000    گروه ب: 6000     گروه ج: 8000       گروه د: 10000

ج) بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

1- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه 1)

2- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه 2)

3- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه 3)

4- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه 4)

مشاهده کل جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

7 دیدگاه

  1. با سلام، لطفا صندوق بازنشستگی کشوری معوقه ۶ ماه رتبه بندی مربوط به ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ را برای بازنشستگان معلم مهر سال ۱۴۰۲ در احکامشان صادر کنند ، وهمچنین اصلاحیه ارتقای احکام رتبه بندی بازنشستگان مهر سال ۱۴۰۲ را هم در احکامشان اجرایی کنید ، باتشکر.

  2. دیگر خسته شدیم چرا برای ما بازنشستگان سنوات قبل شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی یا همسان سازی هنزمان با ساغلین و بازنشستگان بعد شهریور ۱۴۰۰ اجرا نشد؟ مگر جزو انسان ها حساب نشدیم؟ خانواده ما هزینه زندگی ندارند؟ شما حیوانات دولت و محلس چرا وضع حال ما را درک نکردین؟ چو دست شما زیر سنگ ما مثل شاغلان نبود؟ ولی الان بخاطر رای وعده همسان سازی و بازار گرمی درست کردید؟ کور خواندید رای بی رای . شما کثافت های بی شعور که وضع اسفبار ما را درک نکردید حالا از ما انتظار رای دارید؟ مرگ بر شما حیوانات روباه صفت دروغگو . آماده مرگ هستیم از مرگ تدریجی که شما برای ما جلو خانواده درست کردید بهتر است . مسئول سایت نظر ما را به این حیوانات پست برسانید

  3. با سلام همسانسازي حقوق بازنشستگان با شاغلين بعد ارز 11 سال تصويب در مجلس شوراي اسلامي هنوز در حد شعار ووعده ووعيد بسر مي برد وبازنشستگان همجنان با سفرهاي خالي جشم انتظار اجرايي شدن اين قانون هستند تا كي بايد انتظار كشيد يك باز نشسته سي سال خدمت كرده و15 سال هم است كه بازنشسته شده ديگر عمري باقي نمانده كه بخواهد از اين قوانين مجلس استفاده كنند وسر سفره خانوادهشان ناني ببرند انصاف نيست كه جنين ظلمي در حق اين قشر زحمت كش بكنيد من بعنوان يك معلمي كه سي سال صادقانه گج خوردم ودر امر تعليم وتربيت زحمت كشيدم ناراضا يت از عملكرد مسئولين دولت هستم به خود بيايد ويك فكري به حال ما بكنيد تصميم گرفتم خدمت مقام معظم رهبري بشوم ودرد دلم را با ايشان در ميان بگذارم ولي از خودم خجالت كشيدم آقاي رئيس جمهور حضرت عالي كه دم از عدالت مي زنيد سري به سفرهاي تو خالي ما بازنشستگان بزنيد واز وضع زندگي ما با خبر شويد ودر آخر ضمن التماس دعا انتظار عمل به قانون را خواستاريم يا علي مدد

    1. ترابخدا ترابه هرکی که اعتقاد دارید
      مسوول محترم بدادمافرهنگیان بازنشسته خون دلخورده که عمر وجوانیمان رادرامرتعلیم وتربیت نوجوانان این مرزوبوم درطبق اخلاص گذاشتیم فکری بکنید وهمسان سازی رااجرا کنید

    2. با سلام هر چه گفته شده درست بوده قانون دست و پا گیر در مجلس باید برداشته شود نمایندگان باید اول بفکر معیشت مردم کشور خود باشند و اوضاع اقتصادی و تورم را در نظر بگیرند قشر حقوق بگیر همیشه زیر فشارهای اقتصادی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام