کتاب استخدامی اداری ها
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ رییس قوه قضاییه)

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

فصل اول : تعاریف (اصطلاحات)

ماده ۱- تعاریف: اصطلاحات که در این آیین‌نامه ذکر شده به‌شرح زیر است:

الف- بیمه: منظور از بیمه (بیمه حوادث، از کارافتادگی و بازنشستگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور و عائله تحت تکفل آن‌ها و استفاده وراث آن‌ها از بیمه استحقاقی سردفتران و دفتریار متوفی است) و برای انجام امور فوق حسابی به نام بیمه وسیله کانون سردفتران و دفتر یاران در نزد بانک ملی ایران افتتاح گردیده است. کلیه وجوه حاصله از ماده ۱۶۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۶۷ و ماده واحده مصوب ۲۸/۲/۷۳ که به بیمه سردفتران و دفتریاران تخصیص یافته به حساب فوق واریز شده و یا واریز خواهد شد.

ب- حساب تعاون: منظور از حساب تعاون حساب تعیین شده از طرف کانون سردفتران و دفتریاران تهران در بانک ملی ایران است و سود حاصل از وجوه حساب بیمه در آن واریز می گردد.

ج- کانون: منظور از کانون در این آیین‌نامه کانون سردفتران و دفتریاران به‌شرح مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی است.

فصل دوم : تکالیف دفاتر اسناد رسمی

ماده ۲- با توجه به بند یک ماده واحده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی سردفتران اسناد رسمی مکلفند ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را همه ماهه به حساب تعیین شده واریز نموده و فتوکپی فیش پرداختی را با اعلام جمع حق التحریر مأخوذه همان ماه، تا دهم ماه بعد به کانون ارسال دارند و کانون موظف است تا پایان ماه بعد گزارش امر را به‌طور کامل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید و هرگاه سردفتری به تکلیف مزبورعمل نکند طبق ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

فصل سوم : بیمه و بازنشستگی

ماده ۳- بیمه و بازنشستگی عبارت از: مبلغی است که سردفتران و دفتریاران کشور پس از احراز شرائط بازنشستگی و بازنشسته شدن در حدود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و این آیین‌نامه استحقاق دریافت آن را خواهند داشت.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه از این بابت موکول است به ارائه کلیه مفاصا حساب دوران عملکرد سردفتر و دفتریار اول اعم از مالی و مالیاتی و حق‌التحریر.

تبصره ۲- در صورت فوت سردفتر یا دفتریار اول کانون موظف است قبل از ارائه مفاصاً حساب‌های مذکور در تبصره یک حداکثر تا یکسال معادل ۵۰% از مستمری وظیفه را به ورثه تحت تکفل سردفتر یا دفتریار اول طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت نماید.

ماده ۴- در مواردی‌که سردفتر یا دفتریار اول بعد از بیست سال اشتغال مستعفی شوند از نظر سابقه خدمت و استفاده از بازنشستگی نسبت به سنوات خدمت استحقاق دریافت وجوه پرداختی را خواهند داشت.

ماده ۵- هرگاه سردفتر ودفتریار علیل و یا به‌علت حادثه ای ناقص شود بنحوی که از کارکردن باز بماند بدون شرط سن به تعداد سالهای خدمت معادل هر سال یک سی ام از حقوق بازنشستگی استفاده خواهد کرد.

تشخیص علت مزاج یا نقص ناشی از حادثه بعهده هیأتی خواهد بود که از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور و از طریق سازمان پزشکی قانونی و دیگر مراجع ذیربط به وظیفه خود اقدام خواهند نمود.

تبصره- در صورتی‌که سردفتر یا دفتریاری در اثر حوادثی غیرمترقبه نظیر زلزله و سیل و آتش سوزی فوت ، ورثه وی استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی وظیفه را به تناسب سنوات خدمت خواهد داشت.

ماده ۶- از اول مرداد ماه سال ۱۳۷۳ به هر سردفتر بازنشسته ماهانه مبلغ دویست هزار ریال حق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- حق بازنشستگی ماهانه دفتریار اول معادل هفتاد درصد (۷۰%) بازنشستگی سردفتر مطابق مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۲- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند هر چهار سال یکبار با توجه به موجودی حساب بیمه و بازنشستگی و افزایش هزینه زندگی بنا به پیشنهاد کانون نسبت به مبالغ مذکور در این ماده تجدید نظر کند.

تبصره ۳- توقیف حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری آنان در قبال مطالبات دولت یا محکومیت مدنی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم آن مجاز می‌باشد.

ماده ۷- سردفتران و دفتریارانی که بعد از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ اشتغال داشته اند یا احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد.

ماده ۸- در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل ۸۰% حقوق بیمه و بازنشستگی به نسبت سنوات خدمت به وراث و افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار (فرزندان، همسر، پدر، مادر و نوادگانی که پدر و مادر آن‌ها فوت شده و تحت تکفل سردفتر یا دفتریار بوده اند) به تساوی طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- استحقاق ورثه سردفتر یا دفتریار متوفی به دریافت این مبلغ در مورد فرزندان و نوادگان ذکور تا زمانی است که به سن ۲۰ سال تمام نرسیده و یا مشغول تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزش رسمی عالی هستند مشروط به اینکه سن آنان از ۲۵ سال تمام تجاوز نکرده باشد و در مورد فرزندان و نوادگان اناث و همسر تا موقعی خواهد بود که شوهر نکرده باشند و همچنین درباره پدر و مادر استحقاق دریافت این وجوه منوط است به اینکه تحت تکفل متوفی بوده باشد استخدام هر یک از وراث در هر یک از سازمان‌های دولتی و یا مؤسسات عمومی موجب قطع حقوق بازنشستگی او خواهد بود فرزندان و نوادگان اناث که در زمان حیات سردفتر و دفتریار شوهر اختیار کرده و پس از مطلقه شدن مجدداً تحت کفالت سردفتر و دفتریار قرار گرفته اند مشمول دریافت حق مستمری بازنشستگی خواهند بود.

تبصره ۱- در صورت قطع مستمری بازنشستگی هر یک از وراث سهم او به سهام دیگر ورثه بالسویه اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- فرزندان یا نوادگان ذکور سردفتر یا دفتریاری که در زمان حیات سردفتر یا دفتریار بیش از ۲۰ سال تمام داشته و به لحاظ نقص روحی یا جسمی متصل به صغر یا غیر آن تحت تکفل سردفتر یا دفتریار بوده اند مشمول دریافت حق بیمه و بازنشستگی خواهند بود.

ماده ۱۰- کانون مکلف است از تاریخ اجرای این آیین‌نامه وضعیت کلیه سردفتران و دفتریاران بازنشسته و بازماندگان سردفتران و دفتریاران متوفی را که براساس مقررات آیین‌نامه شماره ۳۶۳۳/۱- ۱۸/۱۱/۵۵ ماهانه وجوهی از کانون دریافت می‌دارند یا استحقاق دریافت دارند با مقررات این آیین‌نامه تطبیق داده و ابلاغ جدید برقراری حق بیمه و بازنشستگی و یا مستمری برای آنان صادر و به‌موقع اجراء بگذارد.

ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران در سمتی که شاغل هستند طبق مقررات این آیین‌نامه بازنشسته خواهند شد مدت اشتغال در دفتریاری اول برای سنوات بازنشستگی در سردفتری جزو سابقه خدمت آن‌ها محسوب خواهد شد.

ماده ۱۲- کانون سردفتران موظف است برای نگاهداری حساب درآمد و مصارف بیمه و بازنشستگی دفاتر لازم تنظیم کند و پرداخت‌هایی که از این محل خواهد شد باید مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد و اسناد و مدارک مربوطه را مرتباً ضبط و نگهداری و حساب‌ها را طوری تنظیم نمایند که در هر موقع قابل بررسی و رسیدگی باشد.

فصل چهارم- امور مالی

ماده ۱۳- کانون مکلف است از محل ۱۰% حق‌التحریر که بابت بیمه و بازنشستگی پرداخت می‌شود ده درصد آن را بابت بیمه درمانی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکلف آنان و، ورثه سردفتران و دفتریاران متوفی واجد شرائط مندرج در این آیین‌نامه اختصاص و حساب مخصوصی برای آنان افتتاح نماید.

ماده ۱۴- کانون مکلف است با یکی از شرکت‌های بیمه برای تأمین خدمات مذکور در ماده ۱۳ قرارداد لازم را تنظیم و از محل حساب مذکور هزینه آن را طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

ماده ۱۵- کانون سردفتران مکلف است همه‌ساله ظرف دو ماه قبل از پایان هر سال بودجه سال بعد را تنظیم و پس از تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌موقع اجراء گذارد.

ماده ۱۶- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه و بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب مزبور شخص مطلعی را بعنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال موظفاً منصوب می نماید که تحت نظر هیأت مدیره کانون انجام وظیفه خواهد کرد انتخاب مجدد او پس از دو سال و نیز تغییر او در مدت اشتغال با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مدیر منتخب مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد حداکثر تا پایان تیرماه هر سال به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.

ماده ۱۷- هیأت‌مدیره کانون در ظرف دو ماه آخر هرسال هزینه اداری و پرسنلی و خرید ملزومات و ایجاد یا تکمیل ساختمان و دیگر مصارف و موارد را برای سال آینده پیش‌بینی و تعیین می‌کند و پس از تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس همان بودجه مصوب برای سال مالی آتی اجراء خواهد کرد.

ماده ۱۸- کلیه وجوهی که بابت حق بیمه و بازنشستگی از طرف دفاتر اسناد رسمی پرداخت شده یا بشود به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران واریز خواهد شد.

ماده ۱۹- با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۸ لغو می‌شود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۱۹ ماده و هشت تبصره تصویب می‌شود.

رئیس قوه قضائیه- محمد یزدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام