کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

پیوست بخشنامه شماره 13712/92/200 مورخ 4/8/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار

پیوست بخشنامه شماره 13712/92/200 مورخ 4/8/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار

الف- تفویض اختیارات در راستای چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی

1- ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین و انتخاب عنوان جدید متناسب با شرح وظایف واحدهای ادغام شده مشروط بر آنکه با ادغام واحدهای سازمانی، سطوح و تعداد واحدهای زیرمجموعه افزایش نیابد و ارتقای سازمانی انجام نشود.

2- حذف واحدها و پست های سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین در راستای واگذاری وظایف و اصلاح فرایندها.

تذکر 1- ادغام و حذف واحدهای فوق الذکر با اعمال سیاست های متناسب سازی ساختار سازمانی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و حفظ مسئولیت های محوله انجام خواهد شد.

ب- به منظور انعطاف پذیر ساختن ساختار دستگاه های اجرایی  اصلاح گردش امور و روان سازی فعالیت ها و اجرای سیاست عدم تمرکز اداری، اختیارات زیر به دستگاه های اجرایی تفویض می شود.

1- جابه جایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیرمجموعه ادارات کل، مراکز، دفاتر و سایر عناوین و جابه جایی پست های سازمانی، مشروط بر اینکه از نظر تعداد و سطح سازمانی افزایش نیافته و پست های سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری از پایین به بالا (شهرستان به مرکز استان و مرکز استان به ستاد مرکزی) صورت نگیرد.

2- انتقال وظایف اجرایی از واحدهای حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی به همراه انتقال پست های سازمانی یا بدون انتقال پست های سازمانی مربوط، در راستای تمرکز زدایی اداری، همچنین انتقال وظایف بین واحدهای سازمانی به همراه پست های سازمانی مربوط.

3- تبدیل پست های سازمانی ثابت به موقت

4- تغییر عنوان پست های سازمانی به استثنای موارد زیر:

– تغییر عنوان پست های مربوط به مشاغل اصلی به پست های مربوط به مشاغل پشتیبانی و خدماتی.

– تغییر عنوان پست های سازمانی غیرمدیریتی و غیرسرپرستی به پست های مدیریتی و سرپرستی.

5- تغییر عنوان پست سازمانی با نام – مربوط به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست را بر عهده دارند، متناسب با شرایط احراز تجربی و تحصیلی شاغلین مربوط- به پست های کارشناسی.

6- ایجاد پست سازمانی با نام –همتراز با مشاغل قبلی برای مستخدمان شهید، جانبازا از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند- با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تذکر 2- پیش بینی پست های سازمانی از محل تغییر عنوان، باید در چارچوب اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی باشد.

ج- به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی، منطقی سازی و متناسب سازی دستگاه های اجرایی و موجب گسترش بی رویه ساختارهای سازمانی شده اند، بخشنامه های زیر که از سوی این معاونت ابلاغ شده، لغو می شود.

1- بندهای 15 و 16 جدول شماره 2 پیوست بخشنامه شماره 36271/200 مورخ 13/07/1389، همچنین، بخشنامه شماره 86431/200 مورخ 11/9/1388 این معاونت موضوع ایجاد پست های قائم مقام وزیر در امور همکاری های بین المللی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی.

2- بخشنامه شماره 51805/200 مورخ 8/10/1389 این معاونت موضوع ایجاد حوزه مشاوران جوان در نهاد ریاست جمهوری و ایجاد پست مشاور جوان در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل و استانداری ها.

3- بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25/10/1389 این معاونت موضوع «ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص 3 پست سازمانی ذیل آن» در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

4- بخشنامه شماره 446/91/200 مورخ 30/2/1391 موضوع ایجاد پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی.

5- بخشنامه شماره 78445/200 مورخ 25/9/1388 موضوع سازماندهی و استقرار واحد سازمانی مبارزه با مواد مخدر در دستگاه های اجرایی عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر.

6- بندهای (1) و (2) بخشنامه شماره 90594 مورخ 27/4/1389 موضوع «دستورالعمل سازماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی»، استفاده از بند 3 بخشنامه مذکور برای تنظیم شرح وظایف واحدهای حقوقی توصیه می شود.

7- بخشنامه شماره 52336/200 مورخ 12/10/1389 موضوع ایجاد واحد سازمانی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) در دستگاه های اجرایی.

8- بخشنامه شماره 7935/92/220 مورخ 26/4/1392 موضوع ایجاد گروه آمایش سرزمین در دستگاه های اجرایی.

9- بخشنامه شماره 138599/200 مورخ 5/12/1388 موضوع جایگاه تشکیلاتی واحدهای روابط عمومی و ایجاد پست مشاور روابط عمومی.

10- بخشنامه شماره 2922/110/دم مورخ 23/5/1390 موضوع ضوابط تشکیلاتی واحدهای حراست در دستگاه های اجرایی.

11- بخشنامه شماره 53157/200 مورخ 12/11/1390 موضوع تشکیلات تفصیلی مجتمع های اداری.

12- جدول تعیین سقف پست های سازمانی موضوع جدول مندرج در تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 (مصوبه مهرآفرین)، با توجه به تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 هیأت محترم وزیران.

تذکر 3- با توجه به موارد ذکر شده در بند «ج»، برای اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پست های سازمانی موضوع بخشنامه های لغو شده، دستگاه های اجرایی پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تأیید به این معاونت ارسال کنند و در صورتی که در قالب اختیارات تفویض شده مذکور در بندهای «الف» و «ب» این دستورالعمل امکان ادغام یا حذف واحدها و یا پست های سازمانی مربوط وجود دارد، رأساً اقدام نمایند.

تذکر 4- با لغو تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 (مصوبه طرح مهرآفرین)، سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی به تعداد پست های سازمانی قبل از تصویب مهرآفرین باز می گردد. در صورتی که دستگاهی به استناد آن مصوب اقدامی نموده است با توضیحات لازم و با رعایت مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 45 قانون مدیریت خـدمات کشوری مجددا درخواست نمایند تا در اجرای بند الف ماده 29 قانون مدیـریت خدمات کشوری، موضوع سقف پست های سازمانی پس از بررسی و تأیید برای تصویب هیأت محترم وزیران ارسال شود.

د- شیوه اجرا:

1- دستگاه های اجرایی، یک نسخه از تغییرات تشکیلاتی تأیید شده توسط مقام مسئول دستگاه را در قالب فرم های شماره یک تا هفت پیوست این بخشنامه برای کنترل و درج در سوابق به این معاونت ارسال می نمایند، فرم های مذکور در سایت این معاونت به نشانی www.mdhc.ir قابل دسترسی می باشد.

2- این معاونت تغییرات تشکیلاتی انجام شده را در تطبیق با مفاد این بخشنامه بررسی می نماید. در صورتی که ظرف یک ماه پس از وصول مکاتبه دستگاه اجرایی، از سوی این معاونت به دستگاه ذیربط اعلام نظر نشود، به منزله تأیید و موافقت با تغییرات ایجاد شده است.

3- این معاونت با بررسی های دوره ای و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه، تفویض اختیارات مذکور را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام